De Geschiedenis van de Aarde, deel 1: Het Proces van Splitsing

De Stichters

De Geschiedenis van de Aarde, deel 1: Het proces van Splitsing

Het Proces van Splitsing

De Stichters via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

9 mei 2005

Gegroet, geliefde Scheppers. Vandaag begint een heel bijzondere reeks. De meesten van jullie die deze boodschap lezen hebben geschiedenisles gehad op het atheneum, de middelbare school en de universiteit. Dit zal anders zijn dan elke geschiedenisles die jullie hebben gehad in jullie zogenaamde traditionele Aardse scholen. Vandaag zullen we naar de ware geschiedenis van jullie Aarde gaan kijken.Deze auteur heeft een korte geschiedenis van de Aarde beschreven in zijn boek, maar zelfs die is niet volledig. Wij zullen trachten om jullie planetaire geschiedenis in een groter perspectief te plaatsen, waarbij we in gedachten houden dat tijd en ruimte illusoir van aard zijn en dat elke weergave van tijdlijnen onderhevig is aan vervorming. De tijdframes die wij hier geven komen ruwweg overeen met jullie 3D tijdlijn. Echter, zoals dit kanaal en vele anderen recentelijk hebben aangegeven, kan tijd worden aangepast door jullie eigen bewustzijn. Geschiedenis is daarom niet in steen gehouwen, maar een reeks van gebeurtenissen die continu worden herschikt en herschreven.

Tijd is als een oneindig groot weefsel en elk draad vertegenwoordigt een mogelijke realiteit. De 3D-wereld is een reeks draden die zijn vastgelegd in het Akasha-energetisch medium. Elke gebeurtenis in 3D vormt een afdruk en deze elektrische impuls is vastgelegd als zijnde “echt gebeurd”. Maar elke gebeurtenis die “echt gebeurd” is kan naar een andere tijdlijn worden verplaatst en jullie, geliefden, kunnen van de ene tijdlijn naar de andere springen, zowel individueel als collectief. Dus als je de geschiedenis wilt veranderen kun je gewoon een ander draad van het weefsel als jouw nieuwe tijdlijn nemen. In jullie fysica noemen jullie experimenten met dit idee “kwantumvervlechting”.

Met deze korte “opmerking” (zoals jullie dat noemen), zullen we beginnen.

Het Universum waarin jullie je bevinden begon ongeveer 20 miljard jaar geleden als een lichtpunt in de Geest van God. Dit lichtpunt bevond zich binnen een groter lichtpunt dat zich in een groter lichtpunt bevond, etc., tot in het oneindige. Er is een aspect van de Godheid dat altijd heeft bestaan en dat eeuwig uitdijt en samentrekt. Alle leven is voortdurend aan het uitdijen en samentrekken, zoals dat apparaat waar jullie doorheen kijken met het gekleurde glas – de kaleidoscoop.

Tijdens een van de uitdijingfasen, ongeveer 4,5 miljard jaar geleden, werd jullie wereld die jullie de Aarde noemen gevormd uit oerstof en –gas. Zoals alle nieuw gevormde werelden bestond zij voornamelijk uit waterstof en een paar andere gassen, zonder het leven dat jullie kennen. Tijdens dit fysiekchemische proces splitste de Godheid in een uitdijingfase zich in eenheden van bewustzijn, die later “zielen” werden genoemd. Deze oorspronkelijke zielen, die de Stichters worden genoemd, zijn wat wij voor jullie vertegenwoordigen. Wij zijn de oorspronkelijke lichtvonken die vanuit de Oneindige Bron werden verspreid tijdens deze uitdijing. Onze individualiteit begon ongeveer één miljard jaar geleden en wij gingen voort om de schepping te verkennen.

Wij ontdekten miljoenen planeten in hun vroege ontwikkelingsstadia, waaronder ook jullie wereld, en wij behielden de vorm van vonken, ofschoon wij voor jullie op grote blauwwitte sterren lijken. Door ons relatief hoger trillingsniveau (vergeleken de trillingsniveaus van deze werelden), waren wij niet in staat om het leven op één van deze planeten direct te ervaren, dus belichtten of zweefden we boven de atmosfeer van deze werelden en observeerden de chemische processen die plaatsvonden.

Op een bepaald moment in het vervormde tijdruimtecontinuüm, besloten we een klein deel van onszelf in de evoluerende werelden te plaatsen om ze beter te kunnen ervaren. Om dit te doen schiepen we een veelvoud van energiepatronen, voorlopers van wat jullie het DNA-molecule noemen. Jullie zouden deze voorlopers “lichtpakjes” van bewuste energie noemen. Deze lichtpakjes konden hun trilling verlagen tot wat jullie de 9e of 10e dichtheid noemen. Toen konden we complexe configuraties van lichtcodes scheppen, die jullie nu DNA-sleutels noemen. Deze DNA-sleutels waren de feitelijke bouwstenen van het leven dat jullie kennen. Daarna verdichtten wij deze sleutels tot wat jullie de 7e dichtheid noemen, het eerste niveau van de feitelijke DNA-codes. Als wezens van de 7e dichtheid waren we uiteindelijk in staat om dit uitdijende Universum direct te ervaren als bewoners van evoluerende werelden.

Wij verspreidden ons zaad over het hele Universum en gingen naar veel regionen van de eeuwig uitdijende galactische clusters. Terwijl de clusters zich verder opsplitsten in individuele melkwegstelsels, begonnen we het proces zoals hierboven beschreven en “incarneerden” in verscheidene regionen van elk melkwegstelsel. Jullie melkweg werd in verscheidene kwadranten bezaaid. Jullie kwadrant begon in wat jullie de Lier- of Vega-regio noemen. Hier manifesteerden zich de eerste vormen van de 7e dichtheid door het manipuleren en herschikken van de DNA-codes. Het kostte ons bijna 900 miljoen jaar om dit proces te perfectioneren en pas in de laatste 100 miljoen jaar konden we levensvormen scheppen in alle dichtheden tot aan de 3e dichtheid.

Het proces van splitsing is voor de meeste Aardse zielen moeilijk te bevatten. De beste analogie die we kunnen geven is die van cellulaire deling. Elke cel die zich afsplitst van een oudercel wordt een volwaardige individuele cel, net zo sterk en creatief (zo niet meer) als de oudercel. Elk 3D-, 4D-, 5D-, 6D- of 7D-wezen dat zich afsplitste van ons ouder-Zelf (onze 12e dichtheidskern) werd een soeverein wezen of volledige ziel naarmate het groeide en evolueerde in tijd en ruimte. Tegelijkertijd is elk deel, naarmate het zich bewuster wordt van zijn hogere aspecten, in staat om zich af te stemmen op of te verbinden met die hogere aspecten en zich daarbij te herinneren hoe de toestand van ongesplitste Bronenergie is. In essentie is elk deel van onszelf nauw verbonden met onze kern en is onze kern nauw verbonden met de Godheid (de ongesplitste Oneindige Bron).

Het proces van neerdalen in de vorm wordt devolutie genoemd. Een deel van de Godheid (wij) wordt meer en meer gesplitst en strekt zich uit tot de lagere dichtheden (wordt feitelijk steeds dichter) totdat het het niveau van eenvoudig bestaan bereikt. Met andere woorden, een deel van onszelf strekte zich helemaal uit tot het niveau van zuiver elementaal bewustzijn, of de eerste dichtheid. Dit is de dichtheid van wat jullie het niet-organische leven noemen, waarvan de meest eenvoudige manifestatie het waterstofelement is. Is het waterstofelement eenmaal doordrenkt met bewustzijn, dan begint het evolutieproces. Natuurlijk kunnen jullie wetenschappers het bewustzijnsniveau in de eerste dichtheid niet meten omdat het zeer klein is vergeleken de derde dichtheid. Echter, jullie wetenschappers hebben wat jullie de “quark” noemen ontdekt en jullie hebben een maateenheid die jullie “Planck’s Constante” noemen. Deze eenheden zijn aspecten van eerste dichtheidsbewustzijn en de middelen om de krachten achter kwantumfluctuaties te meten. Wij realiseren ons echter dat we via dit medium tot een algemeen publiek spreken en zullen daarom afzien van een technisch wetenschappelijke uiteenzetting.

In deel 2 zullen we het hebben over het begin van de evolutie op jullie planeet, dat overeenkomt met de tijd tussen 100 en 10 miljoen jaar geleden.

Terug naar pagina De Stichters