De Geschiedenis van de Aarde, deel 2: Het Experiment Aarde

De Stichters

De Geschiedenis van de Aarde, deel 2: Het Experiment Aarde

De Stichters via Sal Rachele
vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

10 mei 2005

Opnieuw gegroet. Wij zijn de Stichters, verheugd om jullie pad van ontwaken te helpen verlichten. De vorige keer begonnen wij een verhandeling over de ware geschiedenis van jullie planeet maar we kwamen niet erg ver – slechts tot het punt waarop de hominoïde vorm zich over het Universum begon te verspreiden.. Deze vorm die jullie nu zo goed kennen, met zijn armen, benen, romp, hoofd, etc., was het resultaat van genetische manipulatie en onderzoek dat een zeer lange periode omvatte – ongeveer 900 miljoen van jullie Aardse jaren. Tijdens die periode werden alle soorten exotische levensvormen gecreëerd door het herschikken van de DNA-strengen en –structuren. Het merendeel van het dierlijke leven waarmee jullie vertrouwd zijn, werd voortgebracht als een neveneffect van dit onderzoek.

Vergeef ons dat we hierover wat verder uitweiden. Dit is voor de meeste van jullie een omvangrijk onderwerp en wij willen niets overslaan. Het Leven bestaat uit vele vormen, waarvan sommigen voor jullie zelfs onherkenbaar zouden zijn als ze zich recht voor jullie neus bevonden. Er bestaan op koolstof gebaseerde levensvormen, op silicium gebaseerde levensvormen en zelfs op lithium gebaseerde levensvormen. Dit zijn levensvormen met bewustzijn die op z’n minst een rudimentair begrip en gewaarwording hebben van hun bestaan en van de Liefde van de Schepper.

Alle leven begon op de meest eenvoudige niveaus. Zoals we in deel 1 kort hebben aangeroerd, heeft zelfs waterstof een niveau van bewustzijn. De Schepper, in de vorm van ons, begon met verschillende levensvormen te experimenteren. Wij ontdekten dat we het rudimentaire bewustzijn van een waterstofatoom konden nemen, of van een zwaarder metaalelement, en de atomaire structuur ervan konden herschikken, en zo nieuwe en gevarieerde levensvormen konden creëren. Alle levensvormen die wij creëerden hadden een natuurlijke aanleg om zichzelf te ontwikkelen en complexer te worden en langzaam maar zeker zelfbewuster te worden. De natuurlijke evolutie van levensvormen volgde wat jullie het Darwinistisch evolutionaire model noemen. Al onze experimenten en de experimenten van andere groepen zoals die van ons, brachten mutaties voort of perioden die werden gekenmerkt door intense groei en verandering van vorm en structuur. Jullie wetenschappers weten niet waarom er zoveel mutaties en wijzigingen plaatsvinden in levende organismen. Wij willen graag uitleg geven.

Toen het leven vanuit de eerste dichtheid begon te evolueren naar de verschillende minerale en vegetatieve stadia, kwam er uiteindelijk een niveau van complexiteit en gewaarwording dat bekend staat als het dierlijke stadium, waardoor het voor de meer verdichte zielen mogelijk werd om direct in het vlees en bloed van deze evoluerende levensvormen te incarneren. Dit is het deel dat voor jullie moeilijk is te begrijpen, maar het is alsof een klein deel van jezelf (het dierlijke bewustzijn) zou zijn verenigd met het grotere deel van jezelf (jouw 7D-bewustzijn). Om in een dierlijke vorm te incarneren zou het kleinere deel (het dierlijke bewustzijn) moeten versmelten met het grotere deel (het bewustzijn van de incarnerende ziel). De kosmische inademing betekent het versmelten en assimileren van zielfragmenten tot steeds grotere conglomeraties van bewustzijn. Incarnatie is een manier waarmee dit proces wordt bereikt. Het hoogtepunt van dit evolutieproces is de hominoïde vorm.

De hominoïde vorm die jullie belichamen was oorspronkelijk ontworpen om zeven verschillende dimensies tegelijk te ervaren. Hij had de mogelijkheid om te zitten, te staan, te lopen, te rennen, te springen, te vliegen en zichzelf van de ene naar de andere plaats te teleporteren. Elk van deze mogelijkheden werd als een waardevolle ervaring van fysiek en etherisch zijn beschouwd, want dit lichaam dat jullie bewonen was quasi-fysiek in de zin dat het doorschijnend en vloeibaar kon worden, of zo vast als jullie nu ervaren. Dit lichaam was specifiek ontworpen om met de gravitatie- en elektromagnetische velden van evoluerende planeten te werken, en zijn dichtheid kon naar vrije wil worden verschoven van het eerste tot het zevende niveau.

In de 900 miljoen jarige periode van experimenteren liepen er vreemde en exotische vormen op jullie planeet. Sommige ervan kennen jullie, zoals de dinosaurus. Deze DNA-vormen werden als bijproduct van ons onderzoek en het onderzoek van andere groepen gecreëerd. Er was een periode die in jullie mythologie bekend is als het Land van Pan. Deze beschaving ontstond aan het begin van de 100 miljoen jarige cyclus, die overeenkomt met een halve omloop van jullie zon om de centrale zon van jullie melkweg.

In de tijd van Pan, of Pangaea zoals het ook wel eens genoemd wordt, vond het DNA-experiment nog steeds plaats en er waren geen veiligheidsmaatregelen in het “Aardelaboratorium” ingebouwd. Dit betekende dat verschillende levensvormen konden paren en andere exotische mixen en hybriden voortbrengen. Misschien ben je vertrouwd met de Pegasus en Centaur en andere schepselen die een kruising zijn tussen paarden en mensen, of paarden en engelen. Veel bizarre creaturen bevolkten toen jullie wereld, allemaal een product van genetische experimenten en gemengd paren.

In de genetische code van elk soort was het evolutieplan van de Schepper, bekend als de inademing van de Schepping, ingebed. Uit de inademing van de Schepping komt de universele wet van toenemende intelligentie en zelfbewustzijn te voorschijn. Tijdens de inademing hebben alle levensvormen een blauwdruk van opstanding langs de evolutiespiraal, en toen het bewustzijn van de bizarre levensvormen van Pan begon te groeien, ontwikkelden zij door middel van hun mentale en emotionele zintuigen, verschillende graden van onderscheidingsvermogen en inzicht. Zij begonnen zich bewust te worden van hun Schepper en zij werden er zich ook van bewust dat zij door fysieke en etherische vormen ingesloten geesten waren. Als vonken van de oorspronkelijke ongedeelde Bronenergie, voelden zij een verlangen om naar die Bron terug te keren. Zij begonnen zich te realiseren dat een deel van die Bron zich had afgesplitst van de grootsheid van Liefde en Licht en door deze uiterlijke ervaring van belichaming ging. Dit is de allegorische verwijzing naar ‘de boom der kennis des goeds en des kwaads’ in jullie religieuze leringen.

Aan deze levensvormen werd een Scheppingsdomein gegeven om in te leren hoe ze Goden worden naar hun eigen recht. Dit domein staat bekend als de vierde dimensie, of het domein van verstand en kennis en fantasie. Binnen de blauwdruk van elke levensvorm bestaat het verlangen om net zo te scheppen als de Schepper, net zoals elk kind dat is geboren uit een menselijke ouder de vermogens, de hoop en de verlangens heeft van de ouders. Elke goddelijke vonk dat de verschillende fysieke lichamen en soorten ervaart, ontwikkelde ook zijn verlangen om een Schepper te worden.

De Oneindige Schepper nam een beslissing, heel lang geleden naar Aardse begrippen, om geen beperkingen te stellen aan wat kon worden gecreëerd door Zijn jonge kinderen. Dit was bekend als de Wet van de Vrije Wil, en deze Wet is de bron geweest van alle pijn en ellende op jullie wereld en vele andere werelden. De Schepper gaf ieder van jullie het vermogen om zonder de perfecte blauwdruk te scheppen. Op jullie vierdimensionale canvas konden jullie elk beeld schilderen die jullie maar wilden, van het meest prachtige tot het meest groteske. De Schepper wilde elk mogelijk idee ervaren en het gemanifesteerd zien op het canvas van de verbeelding. En zo experimenteerden veel van de Schepper’s jonge levensvormen met hun eigen DNA totdat ze mislukte, misvormde en dolgedraaide creaturen schiepen met overeenkomstige dolgedraaide mentale processen.

Veel van de goddelijke vonken (zielen) die zich in deze onbekende domeinen waagden raakten zo gebiologeerd door hun eigen creaties dat ze vergaten dat ze wezens van de zevende dichtheid van het licht en de liefde van de Schepper waren. Naarmate ze steeds verder ondergedompeld raakten in deze lagere dichtheden, begonnen ze zich steeds meer te identificeren met het fysieke en het etherische van deze domeinen. In jullie religieuze leringen wordt hiernaar verwezen als de “oorspronkelijke zondeval”. Een populaire eigentijdse analogie in jullie wereld zou de ervaring zijn van een bezoek aan de bioscoop. Als je helemaal opgaat in de film, vergeet je de buitenwereld, totdat de film is afgelopen en dan loop je verdoofd en verward de bioscoop uit, langzaam de stukken van de realiteit bij elkaar rapend die je twee uur daarvóór verliet. Echter, in het geval van jullie “val” komen de twee uur eerder overeen met 100 miljoen jaar.

Dus, geliefden, hebben we twee processen die zich hier ontvouwen. Het eerste is het proces van de evolutie, van een kleine goddelijke vonk die begint als levenloos object van de eerste dichtheid en zich langzaam ontwikkelt via steeds complexere stadia van genetische samenstellingen, en uiteindelijk terugkeert naar de Godheid. Tegelijkertijd hebben we het proces van devolutie, waarbij zielen zich afsplitsen van de Godheid als lichtwezens van de 12e dichtheid en geleidelijk aan hun trilling verlagen totdat ze de 7e dichtheid bereiken waar ze de vorm aannemen van doorschijnende lichtwezens. Het is vanaf dat punt dat ze zich verder afsplitsen via het proces van reïncarnatie, totdat ze in staat zijn om alle evolutiestadia te ervaren, van een zandkorrel tot de Bron waar ze vandaan kwamen.

In toekomstige delen van deze verhandeling gaan we kijken hoe evolutie en devolutie met elkaar zijn verweven en hoe zielen met een vrije wil elk niveau of dimensie van de schepping kunnen binnengaan en ervaren. We zullen het ook hebben over de geschiedenis van jullie Aarde, over de beschavingen die in de loop van de tijd op jullie wereld opkwamen en ondergingen, en we zullen de verschillende sterrenrassen verkennen die op jullie wereld zijn geïncarneerd en die zijn binnengedrongen en de levensvormen hebben beïnvloed die op Aarde evolueerden.

Dit is het einde van deel 2. Wij zijn de Stichters.

Terug naar pagina De Stichters