WingMakers: Het project Camelot-interview, deel 1

WingMakers: Het project Camelot-interview, deel 1

In dit interview gaat James Neruda wat dieper in op de oorsprong van de aardse piramidestructuur van de mensheid, die in wezen niet deugt. Anu, de koning van de Annunaki, heeft allerlei systemen gecreëerd, inclusief religies, dat ervoor zorgt dat de oorspronkelijke mens tot slaaf is gemaakt…

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> Lees eerst: De WingMakers en hun boodschap voor de mensheid.

Vraag 1 van Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan):
Hoeveel van het WingMakers’ verhaal is waar of op feiten gebaseerd?

Antwoord 1 van James:
De aardse verhaallijn is gebaseerd op een techniek genaamd Zintuiglijke Bilocatie (ZB),die min of meer overeenkomt met zien op afstand [remote viewing]. De verhaallijn waarbij ik deze techniek heb gebruikt, is gebaseerd op mijn onderzoek naar de ACIO, Incunabulen, Illuminati, ET-doofpotten, enzovoort. Deze elementen zijn vervolgens aangepast wat betreft naam, identiteit en locatie om ze te integreren in de mythologische verhaallijn van de WingMakers en om de dekmantels van deze organisaties onaangetast te laten. Het is niet mijn bedoeling geweest om deze organisaties of hun dubieuze agenda’s openbaar te maken; niettemin was ik me ervan bewust dat veel van degenen die geloven in samenzweringen het liefst wilden dat de waarheid boven tafel kwam. De kosmologische reikwijdte van het verhaal is mythologisch,terwijl de meer aardse elementen van de Neruda Interviews zijn gebaseerd op mijn ervaringen met ZB (Zintuiglijke Bilocatie

Vraag 2 van Project Camelot:
Er zijn mensen die de huidige gebeurtenissen bestuderen en becommentariëren, die zich lijken bezig te houden met hetgeen door sommigen wordt gezien als onheilsvoorspellingen en waarschuwingen tegen potentieel grote problemen. Anderen houden zich uitsluitend bezig met boodschappen van hoop en licht en weigeren zich met slecht nieuws in te laten. Wijzelf hebben er geen moeite mee om beide gezichtspunten tegemoet te treden, want hoe de zaken gaan uitpakken zal afhangen van ieder van ons, waarbij het publiek zich zal richten op een van beide zienswijzen. Wat is uw eigen filosofie, of die van degenen die u vertegenwoordigt, met betrekking tot dit dilemma? En welk licht kunt u laten schijnen op dit onophoudelijke debat tussen deze twee groepen die zich beiden zeer veel zorgen maken over de toekomst van onze wereld?

Antwoord 2 van James:
De dreigende situaties van onze wereld zijn zeker reëel. In geen enkel geval zien we in de beleidsvoering van regeringen in de wereld enige samenhang, goede wil, verlichte activiteit, of – in het algemeen – intelligent gedrag als een uitvloeisel van eenheid en gelijkheid. De mensenfamilie is er duizenden generaties lang helemaal aan gebonden geweest en keerde telkens terug naar onze thuisplaneet Aarde omwille van een verbetering van de heerschappij van voorgaande generaties, het welzijn van de schepselen, levensstijl en technologie, terwijl de emotionele volwassenheid blijft hangen in een onderbuik van verkrachting, misbruik, slavernij, oorlog, oneerlijkheid, hebzucht, bestuurlijke fraude en nog honderd andere wandaden, door zwakke en gedesillusioneerde figuren die zijn geprogrammeerd om alleen het buitengebeuren van het menselijk verstand en zijn beperkende systemen onder ogen te zien.

De mensenfamilie bouwt gedurende duizenden generaties een piramide op van gemanifesteerd leven en iedere nieuwe generatie bouwt een nieuwe laag – een verbetering van technologie en levensstijl. We bereiken nu de top van de piramide waaraan niets meer kan worden toegevoegd. De piramide is klaar en wij, ieder van ons, moet kijken naar de piramide die we hebben gebouwd en zich afvragen hoe deze een representatie is van onze transcendentie, ons ware Zelf.

Er is gedurende miljoenen jaren een specifieke structuur tevoorschijn gekomen die de mensheid naar de repeterende functie van bouwers-van-mislukte-beschavingen heeft geleid. In de context van je vragen moet ik eerst deze structuur uitleggen om al je vragen afdoende te beantwoorden en om een nieuwe structuur en dimensie in de conversatie te kunnen brengen. Deze structuur of dit raamwerk wordt binnen Lyricus de Onderdrukking van de Soevereine Integraal genoemd. Negen voornaamste componenten ervan worden hieronder beschreven.

Voordat u, de lezer, verder gaat, wil ik u waarschuwen dat dit een ontnuchterende en rechtstreekse analyse is van het onderdrukkende systeem. Ik zou daarom iedereen die dit leest willen adviseren om bij het beoordelen van mijn antwoorden neutraal te blijven. Indien u de informatie te moeilijk vindt, of als zij angst oproept, leg het dan terzijde en kom er later nog eens op terug. Dit verhaal is niet voor iedereen. Sommigen voelen zich erdoor bedreigd en reageren met een gevoel van paniek en anderen krijgen het idee dat de grond onder hun voeten wegvalt. Als u een van deze gevoelens krijgt, bent u misschien niet voorbereid om deze realiteit onder ogen te zien.

Het geheime netwerk voor de onderdrukking van de Soevereine Integraal

Het Menselijk Verstand Systeem (MVS) is onderverdeeld in drie primaire, functionele mechanismen: het onbewuste of genetische verstand; het onderbewustzijn; en het bovenbewustzijn. Deze drie componenten vermengen zich met elkaar en vormen wat de meeste mensen bewustzijn noemen. Het MVS (Menselijk Verstand Systeem) is de meest ondoorzichtige sluier en verfomfaaide structuur die zich heeft bevonden tussen de mensheid en haar ware Zelf, waarbij het haar zelfexpressie heeft geperverteerd binnen de domeinen die we realiteit noemen.

Het onbewustzijn, of het genetische verstand, is de vergaarbak van de hele mensheid; het onderbewustzijn is de vergaarbak van de bloedlijnen van families; en het bewuste verstand is de vergaarbak van het individu. Echter – en dit is belangrijk om te weten – de grondpatronen van gedachten komen primair voort uit het onderbewustzijn (bloedlijnen) en uit de bewustzijnsstructuren van het genetische verstand (onbewustzijn). Dus hoewel het individu denkt dat hij een individu is, uniek is, afzonderlijk en enig in zijn soort, is hij dat in werkelijkheid niet. Niet in de context van het MVS (Menselijk Verstand Systeem).

Je kunt jezelf beter zien als een kopie van de menselijke familie die zit opgevouwen in een kopie van je ouders en bloedlijnen en die zich geplaatst ziet in een geïndividualiseerde expressie: jij. De ‘Jij’ is een MVS, die is gespecificeerd in één expressie, maar zijn wortels staan helemaal in de bodem van de mensheid en voorouderlijke verwantschappen die allemaal vóór de geboorte op de foetus worden overgebracht.

Dit is precies waarom we na tienduizend generaties doorgaan in dezelfde patronen van hebzucht, afscheiding en zelfdestructie. Het beeld in de spiegel is weliswaar verbeterd met mooiere ‘aankleding’ en geraffineerde maskers, maar onder het beeld blijven dezelfde gevoelens, dezelfde gedachten en hetzelfde gedrag bestaan.

Sociale en culturele programmering door middel van de amusementsindustrie en de educatieve systemen werken samen om het individu tijdens zijn ontwikkelingsjaren tussen zijn derde en veertiende jaar te conformeren en de programma’s en subsystemen van het MVS te activeren, om er zeker van te zijn dat het individu goed is voorbereid zich te aan te passen aan de realiteitsmatrix van zijn tijd en woonplaats. Zelfs degenen die zich niet conformeren, die van zichzelf denken dat ze ‘buiten spel’ staan, bevinden zich helemaal binnen de parameters van het MVS.

Geld-Macht Netwerk (GMN) – De reden dat het Menselijk Verstand Systeem bestaat, is omdat het de Elite de gelegenheid geeft over het Geld-Macht-Netwerk te heersen. Geld is het hoofddoel van de Elite, omdat geld macht verleent aan degenen die erover beschikken. Geld neemt vele vormen aan, inclusief die van kostbare metalen en aardolie, land en vastgoed, mineralen, producten en diensten. Geld is de ‘God’ van de Elite en hun banken zijn de religieuze instituties waarin ze hun God kunnen vereren.

De gezaghebbers over het GMN (Geld-Macht Netwerk) zijn de elite van de grote bedrijven, de elite van de regering, de ondergrondse elite en de elite van bankiers. Degenen in machtsposities, vooral binnen de bankwereld, hebben de zeggenschap over het GMN en doen al het mogelijke om hun macht over het GMN te vergroten en de mensenfamilie te manipuleren, zodat ze hun agenda dienen.

Interdimensionele Structuur van het Universum (ISU) – Dit is de structuur van realiteitsdomeinen en de manier waarop ze met elkaar samenwerken. ISU is een zeer, zeer gecompliceerd onderwerp, dat in dit bestek niet kan worden onthuld. Daarom zal ik hier een paar oppervlakkige kenmerken ervan geven.

Mensen zijn zowel dimensionaal als interdimensionaal. De Eerste Bron zijn wij allemaal bij elkaar. De Bron bestaat uit het Gezamenlijke Wij. De Eerste Bron is geen God die op een afgelegen plek in het universum verblijft. De Eerste Bron is het Menselijk Collectief dat onbelast is met het MVS (Menselijk Verstand Systeem). De Eerste Bron heeft zichzelf opgedeeld in geïndividualiseerde expressies: wij. In den beginne bewoonden we dimensies die niet materieel waren, maar die zich wel op de kwantumniveaus van tijd en ruimte bevonden.

Naarmate de dichtheid van de dimensies toenam door de expansie van de schepping (onze schepping), werden wij als geïndividualiseerde, interdimensionale wezens verleid om het menselijk lichaam binnen te gaan. Deze verleiding was een samenzwering van krachten geleid door Anu, de Koning der Anunnaki, die slaven nodig had om het fysieke goud te delven dat in overvloed op Aarde aanwezig was. De wezens die we nu beschouwen als Atlantiërs leefden interdimensionaal op Aarde. Anu heeft hen er op een heel sluwe wijze van overtuigd (fysieke) menselijke instrumenten te gaan belichamen.

Deze belichaming was een groots en belangrijk experiment op het vlak van de ontwikkeling en ‘bouwkunde’ van de mens, en het Menselijk Verstand Systeem (MVS) vormde de kern van dit project. Anu realiseerde zich dat hij de Atlantiërs alleen tot slaaf zou kunnen maken als hij hen zou kunnen ‘inpakken’ in een mindsysteem dat hun vermogen hun ware natuur tot uitdrukking te brengen zou reduceren en dat in plaats daarvan de programma’s tot uitdrukking zou brengen die in het MVS besloten lagen. Deze programma’s waren de creatie van Anu en zijn wetenschappers.

God-Geest-Ziel Complex (GGZC) – Dit vormt het centrale element van het MVS dat de afscheiding verankert. Het geïndividualiseerde menselijke wezen dat oorspronkelijk vrij is van het MVS, wordt in de mythologie van de WingMakers de Soevereine Integraal genoemd. Dit is de ware identiteit van ieder mens. In dit model van de Soevereine Integraal zijn we goden van ons lokale multiversum en zijn we gezamenlijk de Eerste Bron in het multiversum.

Waarom is het GGZC (God-Geest-Ziel Complex) het anker van afscheiding? We hebben twee routes: Religie en Spiritualiteit; beiden zijn verschillende zijden van dezelfde medaille en deze ‘medaille’ is het GGZC. Welnu, Anu, een intelligent en slim wezen, wist dat mensen zouden evolueren en dat ze zich in deze evolutie zouden gaan herinneren dat ze Soevereine Integralen zijn. Je moet weten dat de Atlantiërs hoog ontwikkelde wezens waren voordat ze het menselijk instrument van Anu’s creatie binnen gingen. Houd ook in gedachten dat het menselijk instrument niet alleen bestaat uit het fysieke lichaam, maar ook uit emoties en het MVS, en dat dit menselijk instrument zodanig uit componenten is samengesteld dat, wanneer het fysieke lichaam sterft, een hoger dimensionaal lichaam of schil gebaseerd op het fysieke lichaam, zich verder voortbeweegt.

Sommigen noemen deze schil de ziel, anderen noemen dit het astraal lichaam, maar het is eenvoudigweg een omhulsel waarin de Soeverein Integraal zich beweegt terwijl het onderhevig blijft aan het MVS en aan de meeste onderdelen van zijn programmering. Dus zelfs na de fysieke dood is de Soevereine Integraal niet verlost van de invloeden van het MVS en van de programma’s van het menselijk instrument.

De Anunnaki hebben het MVS gemaakt om de Soevereine Integraal – het ware Zelf dat oneindig en eeuwig is – in een netwerk van illusies en misleidingen gevangen te houden. Dus het menselijk instrument werd aangesloten op het MVS en de Soevereine Integraal werd erin geplaatst als levenskracht, datgene wat het menselijk instrument in beweging zet, animeert. Een aspect van het GGZC was het programma dat we angst voor de dood noemen, de angst voor afgescheiden zijn, de angst voor het niet-bestaan.

Deze angst werd door mensen zo sterk gevoeld dat het aanleiding gaf tot de constructie van een afgescheiden God, wiens afzonderlijke Geest het universum vulde en waaruit we allemaal in afscheiding werden geschapen. Of je nu tot God komt via religie of spiritualiteit maakt niet uit; beiden zijn bedoeld om angst voor de dood in het individu te kalmeren, precies zoals het programma voorschrijft. Het resultaat was dat Anu, Koning der Anunnaki, zichzelf tot God van de mensenwereld uitriep.

Onafhankelijk van de religie of het spirituele pad dat je ging, bevatte de weg naar God hetzelfde onderliggende programma: Je bent een mens met een ziel; deze ziel moet worden bevrijd of geactiveerd, waarna je wordt gered. In dit reddingsproces word je ontheven van je eigen verantwoordelijkheid voor de toestand van de wereld. Je wordt beloond met een eeuwig leven in het koninkrijk van God (ongeacht hoe je God noemt), waar je kunt leven in zegen en/of kunt dienen als een leraar van het licht.

De constructie van meester en redder is een integraal onderdeel van het GGZC en moedigt mensen aan te hunkeren naar een meester die hen leert ascenderen, te worden gered, nirvana te bereiken, een moreel leven te leiden, en van het eeuwige geluk verzekerd te zijn. Er zijn meesters met grote wijsheid en licht die binnen het domein van het MVS (Menselijk Verstand Systeem) blijven hangen zonder hun betrokkenheid te kennen. De subtiliteit is zo krachtig dat je zelfs wanneer je voelt dat je zelfrealisatie hebt bereikt, gevangen blijft in het MVS. Zo uitgestrekt is het systeem, vooral wanneer je het vergelijkt met de materiële wereld.

Redders kunnen diverse vormen aannemen, inclusief de wederkomst van Christus, een wraakzuchtige God, de aarde, natuurgeesten, engelbewaarders, profetieën en buitenaardse krachten, die uit naam van de mensheid interveniëren. Ieder van ons is zijn eigen en enige redding, onze enige meester die er werkelijk voor kan zorgen dat we in onszelf opstaan en de repressieve systemen neerslaan en ontwaken voor ons bewustzijn van de Soevereine Integraal. Dit is het pad naar bevrijding en dit zal worden besproken in de antwoorden die volgen.

Het GGZC (God-Geest-Ziel Complex) is in wezen een aspect van het MVS dat afscheiding prolongeert. Zoals verschillende talen zich van elkaar afscheiden, scheiden ook verschillende religieuze en spirituele disciplines de mensenfamilie van zichzelf af en maken het mogelijk dat het ene ras gemakkelijker wordt beheerst en gekalmeerd door het GGZC dan het andere.

> Lees binnenkort verder in deel 2

Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen

Bron: www.ellaster.nl

Gepost door wakkeremensen op 10:30:00

Terug naar pagina Wingmakers

“Het Licht vind altijd een manier”

“Het Licht vind altijd een manier


Sananda en One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 5 januari 2020.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Sananda

Ik ben Sananda. Ik kom op dit moment aan het begin van dit volgende jaar, jullie 2020, met prachtig nieuws.   

Fantastisch nieuws dat zoals je weet alles is aan de gang. Alles is aan het veranderen. Er gebeuren veel dingen op de planeet. Sommige waar je je niet bewust van bent. Sommige zijn nog op de achtergrond. Maar velen komen naar buiten. Veel verschuivingen, veel veranderingen. Bewustzijn stijgt overal. Hoewel je het misschien niet ziet in je medemens, het gebeurt.

Jullie gaan allemaal uit de driedimensionale realiteit die je als realiteit hebt gekend, hoewel het altijd slechts een illusie was. Deze realiteit verandert voor jullie. Velen van jullie zijn voorbij de derde dimensie naar de vierde en zelfs naar hogere vierde dimensie gegaan en bevinden zich steeds vaker binnen het terrein van de vijfdimensionale barrière zo je wilt, hoewel er geen echte barrière is.     

Het is alleen in je geest dat dat zo is. Het is niet een plaats waar je naartoe gaat. Het is een bewustzijn waar je naartoe stijgt. Het enige dat je in het driedimensionale illusionaire rijk houdt ben jij, is je geest, is je programmering, is de sluier die nog steeds over je ogen wordt getrokken. Maar die sluier zelf is een illusie. Het is een creatie. Een creatie die jullie daar allemaal hebben neergezet en die de duistere krachten daar hebben gehouden.          

Verder lezen ““Het Licht vind altijd een manier””