WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 2

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 2

Het systeem gecreëerd door Anu, waarmee de mens gevangen wordt gehouden, bestaat uit deze negen componenten. Ieder mens is daaraan onderworpen wanneer hij wordt geboren, leeft en sterft. Alleen door terug te keren naar een bewustzijnsstaat van onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid in elk moment, kunnen we uit deze gevangenis ontsnappen.

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> vervolg op WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 1


Doodsangst Implantaat Netwerkomleiding (DIN) – Zoals de lange naam veronderstelt is DIN de afdaling naar het mensdom en de keten die ons bindt aan de materiële wereld. In het gebied van de plexus solaris (zonnevlecht) van het menselijk instrument bevindt zich de DIN-module van het MVS (Menselijk Verstand Systeem). Dit wordt een beetje ingewikkeld omdat je het MVS moet zien als het hoofdnetwerk waarop pluggen of implantaten zijn aangesloten. Eén van die pluggen is de DIN, die is verankerd in de zonnevlecht, en die een ingewikkeld netwerk vormt dat zich exponentieel naar boven toe ontwikkelt richting hart, nek en gebieden in het hoofd. Dit is een etherische structuur die angst, bezorgdheid, stress en onrust verzamelt, absorbeert en distribueert.

Hoewel deze module wordt gedomineerd door angst voor de toekomst, heeft Anu er vanuit het perspectief van programmering voor gezorgd dat hij werd verbonden met primaire angst voor de dood en het niet-bestaan. De DIN veroorzaakt veel disfunctioneren in de mensenfamilie met betrekking tot haar gedrag. Het activeert mensen ook dienst te doen in religie en spirituele disciplines.

Polariteiten Systeem (PS) – Dit is een sub-aansluiting van de DIN ontworpen om polariteiten in het MVS te creëren en op die manier wrijving tussen polariteiten te creëren en met deze wrijving onenigheid en disharmonie te bewerkstelligen. Als je je in het MVS bevindt (en dat doe je), dan bevind je je in polariteit. Zo simpel is het. Polariteit activeert en voedt het MVS. Polariteit is het ‘voedsel’ van het MVS, want in polariteit is het menselijk instrument in afgescheiden zijn verloren en dat is nu precies de functie van het MVS, die door de ontwerpers zo was bedoeld.

Genetisch Manipulatie Systeem (GMS) – Dit systeem was een uitwas van verscheidene interdimensionale rassen die bezig waren een geschikt instrument te maken om toegang te krijgen tot de fysieke wereld. Het was vooral Anu, die niet alleen toegang wilde hebben tot de fysieke wereld om zijn grondstoffen te exploiteren, maar hij wilde dit doen door wezens die oneindig zijn te onderdrukken en die de menselijke instrumenten moesten animeren, zodat hij kon beschikken over gewillige slaven. Ja, oneindige wezens kunnen worden onderdrukt tot eindige wezens wanneer ze worden blootgesteld aan het MVS.

In de loop van het ontwikkelingsproces van het menselijk instrument werd besloten om het GMS (Genetisch Manipulatie Systeem) te maken waarmee het menselijke instrument na verloop van tijd, wanneer het zich ging ontwikkelen, kon worden gemodificeerd om ervoor te zorgen dat het nimmer tot zelfrealisatie of tot de bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal kon komen. De bewustzijnsstaten van satori, nirvana, kosmisch bewustzijn, verlichting en vervoering waren allemaal verschillende namen voor verhoogde staten binnen het GGZC die zich nog steeds binnen het domein van het MVS bevonden. Deze staten echter werden controlepunten die interventies van het GMS (Genetisch Manipulatie Systeem) op gang brachten. De ware staat van de Soevereine Integraal, zelfs na de dood van het menselijk instrument, is nooit door een lid van de mensenfamilie gerealiseerd, tot voor kort.

Heelheid Navigator – Dit is een element van het MVS dat in het individu de authentieke zoektocht naar God activeert in de context van heelheid, eenheid, vereniging en gelijkheid. Er zijn mensen die deze zoektocht ondernemen omdat ze zich verplicht voelen aan de verwachtingen van hun ouders, hun ego, of uit hun eigen gevoel van schuld. De authentieke zoektocht, zoals afgeroepen door de Heelheid Navigator, is een recente doorsteek die door het GMS in het menselijk instrument is ingebracht, en dat is een open systeem. Hoewel het nog altijd een onderdeel is van het MVS, vormt hij de achterdeur naar het pad van bevrijding. Hierover straks meer.

Post-Dood Systeem (PDS) – Dit is het systeem waarbij het individu na de dood van zijn fysieke lichaam wordt opgewacht door gidsen ‘aan gene zijde’ die met hem zijn levenservaring doornemen, en wanneer hij perioden van grote gebreken tegenkomt, gaat hij terug naar de wereld om de misstappen in zijn voorgaande leven recht te zetten; met andere woorden: karma en reïncarnatie. PDS is het middel dat de Soevereine Integraal in de greep van de illusie houdt, zelfs al is de illusie een verhoogde realiteit in vergelijking met het fysieke bestaan op het aardse niveau. Het voorziet in de kringloop van de Soevereine Integraal in fysieke dimensies die zich eindeloos blijft herhalen.

Dit proces van het PDS (Post-Dood Systeem) was aanvankelijk bedoeld als belangrijkste middel om de wereld voor te bereiden op de geboorte van Anu op aarde en op zijn bestuur in de functie van onbesproken wereldleider. Dit scenario echter is uiteindelijk geschrapt.

De negen voornaamste componenten van de Onderdrukking van de Soevereine Integraal.

De gevangenis bestaat uit deze negen componenten, waaraan ieder mens is onderworpen wanneer hij wordt geboren, leeft en sterft, ongeacht het aantal kringlopen van dood en geboorte die hij heeft ondergaan.

Door de onderdrukking van de Soevereine Integraal leven we allemaal in een Matrix-achtige wereld van illusie en bedrog. Hoewel mensen geen diensten meer verlenen aan de Anunnaki’s voor de productie van goud, zijn de genetische overdracht van het MVS en andere componenten van het onderdrukkingsnetwerk niettemin nog steeds in werking en de teugels van deze onderdrukkingssystemen zijn overgedragen aan de Elite, die ze gretig hebben aangepakt.

Het wordt tijd dat mensen wakker worden en zien waaraan ze hebben deelgenomen en dat ze leren hoe ze dit kunnen stoppen, één individu per keer. Wij zijn zelf de sleutel tot ons dilemma en moeten leren hoe we de onderdrukkingsmatrix kunnen uitschakelen, zodat we kunnen ontwaken voor het bewustzijn van de Soevereine Integraal dat we leven in deze gedragsintelligentie en onszelf vrij maken van de greep van het verstand en het menselijk instrument. Tegen degenen die hoop en licht verheerlijken kan ik alleen zeggen dat jullie worden teleurgesteld als je hoop voorwaardelijk is, dat wil zeggen alleen voor jezelf, om in deze wereld verandering te faciliteren. Het is echt zoals Gandhi zei: “Wij moeten zelf de verandering worden die we in de wereld willen zien.” De sleutel echter is de vraag welke verandering.

Heb je ooit een omschrijving van je Zelf overwogen? Wat definieert jou? Als je in de spiegel kijkt en je maskers laat vallen, je pretenties, leugens, angsten, gedachten en gevoelens; wat blijft er dan over? De meesten zullen zeggen dat hun ziel of geest overblijft. En als ik je vertel dat de ziel, zoals de meesten haar omschrijven, niet werkelijk bestaat buiten het verstand, wat zou je dan zeggen? De verandering die ik in de wereld wil zien, is dat mensen zichzelf gaan zien als multidimensionale wezens, wier kern bestaat uit de Soevereine Integraal die het destillaat is van de Eerste Bron in de vorm van één enkele, menselijke expressie. Als mensen in overeenstemming waren met deze frequentie, zouden ze begrijpen dat alles is verenigd in eenheid, gelijkheid en waarheid. Dit behelst de omschrijving van het Grote Portaal, zoals het door de mythologie van de WingMakers gedurende de laatste tien jaar is onthuld.

Ieder individu is een portaal voor zichzelf en dit portaal is de toegangspoort naar de interdimensionale werelden van de Soevereine Integraal, waar het menselijk instrument als een astronautenpak eindelijk kan worden achtergelaten en waar het individu zijn ware, oneindige natuur realiseert. En dat hij in deze realisatie begrijpt, dat iedereen, IEDEREEN, in deze staat gelijk is en dat we in deze gelijkheid EEN zijn.

Het Grote Portaal vindt plaats wanneer de mensheid voor deze allesomvattende realisatie als EEN WEZEN opstaat. Dan kunnen we het raamwerk van onderdrukkingsmechanismen transcenderen en kunnen we ons uitdrukken als Soevereinen.

2012 is een enkele pagina in het ‘boek’ getiteld Het Tijdperk van Transparantie en Expansie. Het leven van de leugen, het tijdperk van sluiers over sluiers over sluiers, begint zich op te lossen, mits voldoende mensen in zichzelf opstaan en de Soevereine Integraal van binnen de eer geven door zijn waarheid te kunnen uitdragen. Maar om dit te doen moeten mensen zich afstemmen op zijn bewustzijn en wel om het MVS heen; dit is de manier waarop mensen zich ermee moeten bezighouden.

Het zoeken naar informatie is voorbij. Het zoeken naar een meester, een goeroe, religie, spiritueel pad of wegwijzer is voorbij. Het zoeken naar vormen van blaam is voorbij. Het zoeken naar verborgen informatie achter duistere krachten is voorbij. In dit nieuwe tijdperk worden de expressie van het bewustzijn van de Soevereine Integraal en de ontmanteling van het onderdrukkingsmechanisme het aandachtspunt van ieder individu.

Vraag 3 van Project Camelot:
Mijn eigen gezichtspunt is dat onze planeet een bewust wezen is en dat de planeet en de mensheid in de komende jaren van de derde naar de vierde en de vijfde dichtheid gaan. Volgens mij zijn we op dit moment de vierde dichtheid al binnengegaan. Volgens de RA Material (‘Law of One’) gaat niet de totale mensheid naar de vijfde dichtheid, maar blijft een deel uit vrije keuze achter in de  derde dichtheid van de aarde omdat ze kiezen voor zelfzucht in plaats van het onbaatzuchtig dienen van anderen.

  • Hoe ziet u dat?
  • Als uw gezichtspunt anders is, wilt u dan enigszins gedetailleerd ingaan op hetgeen u ziet?

Antwoord 3 van James:
De aarde is als bewustzijn ondefinieerbaar. Zodra je het bewustzijn van de aarde omschrijft, maak je een definitie. En zodra je definieert, maak je een hokje in afscheiding. En zodra je de aarde in elementen onderscheidt, vermink je haar ware essentie. De aarde is een Gastbewustzijn; dit is haar essentie, hoewel zelfs deze omschrijving afscheiding creëert en daarom tevens een mate van bedrog inhoudt.

Ja, de dichtheden zijn aan het verschuiven, maar deze dichtheden zijn gebruiksvoorwerpen van het Menselijk Verstand Systeem (MVS). Zelfs het idee, dat de bijna-oneindige dimensies van de astrale en mentale gebieden echt zijn, komt neer op een vergelijking met het fysieke vlak. Ik zou je willen zeggen dat hetgeen binnen het gezichtsveld van het menselijk instrument ligt, waartoe de fysieke, emotionele (astrale) en mentale dichtheden behoren, allemaal in het MVS en het onderdrukkingsmechanisme gevangen zitten. Ze maken geen onderdeel uit van de Soevereine Integraal en zijn daarom niet permanent; ze bevinden zich in polariteit, in afscheiding en in begoocheling. Met andere woorden: het is een creatie die is ontworpen om te verhullen wat je werkelijk bent.

De aarde gaat niet naar een andere dimensie om haar bewustzijn te verhogen en om naar een hogere staat te ascenderen. Ook zullen er geen gelukkige borsten naar een hogere dimensie worden gestuwd, omdat ze iets beters deden dan anderen en daarom zijn uitverkoren. Wij, als een mensenfamilie, worden voorbereid om als Soevereine Integralen op aarde te leven. Gaat dit gebeuren in 2012? Nee.

2012 Zal voor de meeste mensen aanvoelen als ieder ander jaar. Er is geen specifiek jaar of tijdstip dat het tijdperk van transparantie en expansie, of het verrijzen van de Soevereine Integraal aangeeft. Het gebeurt in stilte en op de meest onverwachte plekken. Mensen gaan inzien dat in hun menselijk instrument een systeem van controle, bedrog en manipulatie is ingebouwd. En op een dieper niveau krijgen ze een nieuwe helderheid, al is die nog zo vluchtig; ze zien zichzelf als meer dan alleen een systeem van gevoelens en gedachten verpakt in een lichaam. Dit gaat komen… mensen worden wakker uit een virtuele realiteit in een virtuele realiteit.

De Aarde maakt onderdeel uit van deze nieuwe transparantie. De Natuur is deze nieuwe verschijning reeds gegeven en draagt haar met trots, maar dat is de mensen nog niet opgevallen, want onze programma’s beschikken niet over deze waarneming. De mensenfamilie zal deels door de Natuur wakker worden en de aarde is zich voor deze gebeurtenis aan het voorbereiden. Dat wat gebeurt is niet omdat de aarde wraak neemt, of omdat God wraak neemt, die door de aarde heen werkt en zijn toorn uitstort. Het is de Aarde/Natuur die haar nieuwe transparantie en expansie op haar eigen wijze tot uitdrukking brengt.

Kijk eens naar het volgende verhaal: Gevorderde mensen, die op een interdimensionaal niveau leven, werden op slimme wijze verleid om een menselijk instrument te belichamen dat door een vreemde intelligentie, de Anunnaki’s, was ontworpen. Naarmate deze ‘werkkracht’ werd ontwikkeld, werden de fysiek belichaamde mensen uitermate bereid om hun beperkingen te aanvaarden, want deze beperkingen onderdrukten op systematische wijze het bewustzijn van de Soevereine Integraal: de oneindige en eeuwige levenskracht die hun menselijke voertuig animeerde, in beweging zette.

Vanaf het eerste stadium werden menselijke bloedlijnen vermengd met die van hun ontwerpers, waardoor het evolutionaire proces van menselijke diversiteit werd versneld. Een deel van de diversiteit bevond zich in elitaire gemeenschappen die de afscheiding van de mensenfamilie liet formuleren in het Geld Macht Netwerk. De ‘goddelijke’ ontwerpers, de Anunnaki’s, waren uitermate tevreden met hun mijnwerkzaamheden; ze verlieten de aarde en lieten hun menselijke schepping achter.

Het menselijk genoom paste zich aan binnen de matrix van het Menselijk Verstand Systeem (MVS) en ontwikkelde zich tot de mensenfamilie die we hebben in de vroege 21ste eeuw. Dus nu hebben we een ras dat gevangen zit in een raamwerk van onderdrukking, zonder van hun conditie op de hoogte te zijn, terwijl ze geloven in hemelen en hellen die deel uitmaken van het MVS-landschap; terwijl ze bidden tot meesters en heilanden (verlossers) om hun zonden en morele apathie te vergeven; en terwijl ze de dood en het niet-bestaan blijven vrezen alsof ze volstrekt onbewust zijn van hun ware natuur.

Stel je voor dat jij de ware God bent, de Eerste Bron. Wat zou je doen om mensen bewust te laten worden van hun ware natuur? Welk proces zou je gebruiken om de mensenfamilie over te brengen naar een perspectief waarin ze zich zouden realiseren dat alles waarin ze hadden geloofd bestond uit bedrog en onderdrukking van hun ware natuur en waarbij je zou weten dat de componenten van het onderdrukkingsraamwerk niet van de ene op de andere dag kon worden weggenomen zonder dat het individu gek werd of, erger nog, zou bezwijken. Wat zou je doen?

Eerste Bron heeft een aantal bewegingen op het ‘schaakbord’ beperkt, omdat de mensheid zit opgesloten in een gevangenis, waarvan de opzichters en bewakers het geldsysteem beheren en de macht onder elkaar vasthouden en verdelen. Spirituele en religieuze leiders zitten ook in de gevangenis; ze zitten in de secties voor de meer rechtschapenen, maar ze zitten toch in het huis van bewaring. De interdimensionale wezens, zoals verrezen meesters en engelen, zijn ook gevangen genomen, hoewel hun vrijheden bijna oneindig lijken in vergelijking tot menselijke gedetineerden.

Er is een handvol mensen dat het MVS met zijn toegevoegde systemen heeft ontmanteld en uit de gevangenis is ontsnapt, maar dit is een minuscuul percentage. Hun artikelen, verhalen en technieken worden door hun medegevangenen beschouwd als ‘gekkenwerk’. Maar zelfs al ontsnapt een handvol mensen uit de gevangenis, het huis van bewaring stuurt zijn bewakers er onmiddellijk op af om hen opnieuw in te rekenen. Of ze worden zodanig in diskrediet gebracht dat ze hun daden bestempelen als ‘bovennatuurlijk’ of, erger nog: als demonisch.

Het ware probleem in dit verhaal is dat de mensen in de gevangenis, hun arrest niet als hechtenis beschouwen en de bewakers niet als bewakers. Ze zijn onverschillig voor hun gevangenschap. Ze proberen dus niet uit de gevangenis te komen. Ze doen meer moeite om van allerlei andere dingen af te komen zoals verveling, angst, armoede, pijn, slechte relaties, ziekte, depressies en uitzichtloosheid. De onderdrukking van hun identiteit als Soevereine Integraal die in eeuwige en onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid leeft, vormt in hun zoektocht zelfs geen overweging.

De aarde, bestaande uit de Koninkrijken der dieren, planten en mineralen, als ook de elementen lucht, water en vuur gecombineerd met de Natuur, zoals gedefinieerd door de kosmos, is de ‘koningin’ op het schaakbord dat Eerste Bron kan gebruiken. Ze combineert de strategische instrumenten waarmee specifieke muren van de gevangenis zullen worden neergehaald. Individuen die goed zijn voorbereid kunnen hun identiteit als Soevereine Integraal terugeisen en een nieuwe transparantie en expansie in hun heelheid bewerkstelligen.

Welnu, alleen omdat een paar muren van de gevangenis worden omgetrokken, betekent dat niet dat iedereen eruit vliegt en van zijn nieuwe vrijheden gebruik gaat maken. De gevangenis is gebouwd met vele muren en wanneer er een omvalt, ontstaat er aanvankelijk een uitstroom of relatieve vrijheid, maar daarachter staat de volgende muur, en de volgende muur. De gevangenis is een labyrint en tot het moment dat het individu niet langer afgaat op plaatjes, beelden, geluiden, woorden, gevoelens en gedachten om zijn wereld te interpreteren, blijft hij binnen de muren van de gevangenis zitten, die ik eerder heb beschreven als het raamwerk van onderdrukking van de Soevereine Integraal.

Veel mensen zullen zich niet lekker voelen met de ruimtelijke kwaliteiten en de wijde horizonten van dit nieuwe tijdperk. Ze zullen zich verzetten tegen de transparantie en de expansie omdat ze zich zo sterk met de identiteit van hun MVS zijn gaan vereenzelvigen dat alles wat deze identiteit aantast een bedreiging vormt voor hetgeen ze beschouwen als hun grip op het bestaan. Anderen, die zijn voorbereid, zullen dit nieuwe tijdperk met gemak belichamen en erin overgaan als een jonge arend die zijn eerste vlucht maakt: eerst een beetje onhandig, maar al snel leert hij de nodige vaardigheden beheersen. Hoewel Aarde, Universum en Natuur sleutelrollen spelen in de bevrijdingsoperatie, is het individu voor zijn eigen voorbereiding verantwoordelijk. Het is een uitgebalanceerde formule:

Aarde/Natuur + Individuele Voorbereiding = Soevereine Integraal Realisatie

Het aanvangspunt van het proces is de belangrijkste factor voor de voorbereiding. Indien je aanvangspunt voor het terugeisen van de bewustzijnsstaat van Soevereine Integraal minder is dan onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid in de uitdrukking van ieder moment, loop je in de gevangenis tegen vele muren op. En iedere keer dat dit gebeurt, zal je opnieuw moeten beginnen. Dus het allereerste punt van de zelfrealisatie moet in overeenstemming zijn met de realisatie zelf. Dit heeft te maken met wiskundige vergelijkingen die het proces begeleiden.

Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen

Bron: www.ellaster.nl

Terug naar pagina Project Camelot Interviews