WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 5

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 5

Veel gechannelde berichten komen voort uit de Matrix en zijn vooraf geprogrammeerde teksten. Deze zwijgen over de rol van de Soevereine Integraal, maar bevorderen wel de hiërarchie en afscheiding. Alles dat zich in afscheiding bevindt is bedrog. De eindtijdprofetie was voor Anu de aanleiding om de afscheiding van de interdimensionale gebieden te creëren en zo de Matrix verder uit te breiden.

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> vervolg op WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 4

Vraag 11 van Project Camelot:
Kunt u iets zeggen over de rol van channelen in tegenstelling tot informatie ontleend aan remote viewers en de rol van profetie in ons voortschrijden naar de toekomst? Wat is uw mening over de rol van de profetieën van Maya’s, Hopi’s en andere oude natuurvolken (zoals de Australische Aboriginals) en de accuratesse ervan met betrekking tot het openbaren van de toekomst?

Anwoord 11 van James:
Channelen is een onderdeel van het God Geest Ziel Complex (GGZC) en betreft daarom het Menselijk Verstand Systeem. De oorsprong van het channelen komt voort uit Anu’s poging om zijn persoonlijkheid in het menselijk domein te automatiseren, want hij realiseerde zich dat de doorgang tussen de dimensies en het gemanifesteerde milieu van de mensheid zich zou sluiten. Het GGZC was het automatiseringssysteem dat zijn aanwezigheid in de wereld van de mens belichaamde.

Channelen was van oorsprong hetzelfde als bezetenheid door een demon, waarbij interdimensionale entiteiten tijdelijk het menselijk instrument binnen gingen en een tekst voorlazen die voor hen was voorbereid. Het was doorgaans een werktuig van het GGZC dat de intentie had om hoop, liefde, waarheid, wijsheid en kosmologische indoctrinaties aan de mensheid door te geven via spirituele en in mindere mate religieuze systemen van de mensenfamilie.

In recenter tijden is het channelen verder geautomatiseerd door gebruikmaking van geprogrammeerde teksten, intonaties van de stem, gebaren en accenten, die in het MVS van de individuele channeler zijn geïmplanteerd en die letterlijk worden “uitgezonden” ten behoeve van latere publicatie en verspreiding onder degenen met een resonantie voor het GGZC, die er verlichting in zoeken.

De gechannelde teksten waren wegens hun hoge mate van bewerking kosmologische wonderkinderen, die ontzag inboezemden en in hun lezers bijna terstond geloof opriepen. Werken zoals Het Urantia Boek, Gesprekken met God, Seth Spreekt, Agharta, Alice Bailey (theosofie) en talloze anderen waren allemaal geprepareerde teksten voor de mensheid die werden geschreven door dimensionale entiteiten onder leiding van het GGZC en die ter consumptie werden verspreid, om ervoor te zorgen dat mensen in verdeeldheid en bedrog verzadigd bleven, hoewel ze opereerden onder de dekmantel van spirituele en kosmologische waarheid.

Als je het gechannelde materiaal goed bestudeert, zie je dat ze niets zeggen over de Soevereine Integraal, de stilte die jij bent. Ze spreken over de hemelen, God, engelen, buitenaardse intelligenties, de dienstbaarheid van het geascendeerde wezen, het ascentieproces van de ziel, moraliteit, praktische levenswijzen, overeenstemming met God, leven na de dood, en de complexe hiërarchie in het universum van leraar/student. Het is allemaal ontworpen om afscheiding te bewerkstelligen en de zoeker tevreden te stellen met het feit dat er waarheid bestaat op het materiële platform, opdat ze geen aanleiding zien om hun gevangenis te verlaten; ze hoeven alleen te lezen of te luisteren met hun verstand.

Remote viewing put informatie uit het onbewustzijn of het verenigd veld van het Menselijk Verstand Systeem. In dit bewustzijnsveld kunnen remote viewers toegang krijgen tot de astrale blauwdruk van de aarde of van iedere andere planeet of systeem waarin het MVS zich uitstrekt, en dat is het totale, gekende, fysieke universum. De astrale blauwdruk lijkt op een reflectie in een korrelige spiegel. De structuur en details ontbreken, maar het globale plaatje is aanwezig. Het is gevoelig voor tijd, dus het komt wel voor zonder dat de remote viewer dat weet, dat het onderwerp zich in een andere tijd afspeelt. De verschuiving van tijd kan duizenden jaren omvatten.

Remote viewers kunnen ook door meer subtiele dimensionale velden worden beïnvloed die niet fysiek manifest zijn. Dus soms is hun verbeeldingskracht niet van deze wereld, hoewel het de fysieke, driedimensionale wereld lijkt te zijn, terwijl het echt afkomstig is uit de astrale of mentale wereld.

Wat betreft profetie: vooral de Maya’s waren zeer gevorderd omdat ze specifieke priesters hadden die nakomelingen waren van de genetische kruising tussen mens en Anunnaki, waardoor ze verstand hadden van de hogere wiskunde van het Menselijk Verstand Systeem. De basis van het MVS is een samengestelde, mathematische formule. Ik weet dat dit onmogelijk lijkt, maar jullie geloof of ongeloof is niet van belang. Het enige dat ik kan uitleggen is, dat om profetieën te laten werken er predestinatie moet bestaan. En als predestinatie bestaat, lijkt wiskunde een logische reden te zijn, nietwaar?

Wat profetie betreft zijn er maar twee thema’s van belang. Eén profetie verwijst naar het Grote Portaal (zoals het van de WingMakers bekend is) en de andere verwijst naar de Eindtijd. De profetie van de Eindtijd wordt toegeschreven aan de Maya’s, maar zoals ik eerder suggereerde, bevindt zich daarin een Anunnaki invloed die ontleend werd aan de genetische kruising van twee rassen, hetgeen een heel ander verhaal is.

De Eindtijd-profetie werd in feite ontwikkeld in de tijd van Atlantis. Er was een persoon in de leidinggevende klasse van de Atlantiërs die een indringende kennis had van profetie en wel in zo’n mate dat zelfs Anu op de hoogte was van deze persoon. Ik zal dit individu Cogniti noemen. Hij was in staat om de profetie van het Einde der Tijden waar te nemen en wat belangrijker is, hij kon haar oproepen en onder woorden brengen. Deze profetie werd aan Anu voorgelegd en werd er de oorzaak van dat Anu de hemel van de aarde afsloot.

De Eindtijdprofetie volgens Cogniti betekende een bedreiging voor Anu, omdat wanneer zijn schepping, de mensen, de dimensies konden bereiken, ze te weten zouden komen dat ze geprogrammeerde bestaansvormen waren die bestonden uit versluierde schaduwen van hun ware Zelf.

De profetie van Cogniti bestond eruit dat er in de verre toekomst een individu zou komen die in staat was de aarde voor de interdimensionale gebieden te openen. En dat de aarde niet kon worden afgesloten voor de hemel, want het individu was voorbestemd de hemel opnieuw op te eisen. Anu was niet blij met dit vooruitzicht en vatte het plan op om de mensen af te scheiden van de interdimensionale gebieden. Tegelijkertijd schiep hij nieuwe werelden die onderdeel waren van het MVS en die zich als programma’s in het MVS (God-Geest-Ziel Complex) bevonden, waartoe constructies behoorden als reïncarnatie, leven na de dood, en de astrale, mentale en etherische gebieden.

De Eindtijdprofetie volgens Cogniti betekende een bedreiging voor Anu, omdat wanneer zijn schepping, de mensen, de dimensies konden bereiken, ze te weten zouden komen dat ze geprogrammeerde bestaansvormen waren die bestonden uit versluierde schaduwen van hun ware Zelf. Deze profetie heeft dus het GGZC in het leven geroepen en het werd een van de meest gecompliceerde labyrinten in het arsenaal van Anu om de mensheid als slaaf te houden.

De tweede profetie was het Grote Portaal. Deze heeft niet te maken met één individu die het portaal naar de dimensies van de Soevereine Integraal ontdekt, maar betreft de hele mensheid. Dit is de terugkeer van de mensheid naar haar statuur als de Soevereine Integraal die is bevrijd van het MVS, maar toch nog manifest is op aarde in een menselijk instrument. Om kort te gaan is het de transformatie van het menselijk instrument in een gereedschap voor de uitdrukking van de bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal.

Hoewel de Hopi’s en veel andere inheemse culturen over profetische visioenen beschikken, bevindt de meerderheid ervan zich als programma’s in het MVS, hetzij binnen de gevangenismuren, of als echo’s van de twee hoofdthema’s van profetieën die resoneren met het onbewuste domein van het MVS dat ik zojuist heb beschreven.

Vraag 12 van Project Camelot
Voor zover wij weten, spelen Looking Glass en andere buitenaards gerelateerde portaaltechnologie een rol in de overleving van de planeet op haar reis naar het galactische gebied. Is de poging, zoals vermeld door Dan Burisch van Majestic om de zelfgemaakte sterrenpoorten te sluiten (ter voorkoming van een potentiële catastrofe), authentiek, en kan dit op succesvolle wijze bijdragen aan een geleidelijke overgang van onze planeet door het galactische veld?

Antwoord 12 van James:
De overgang van de aarde is niet afhankelijk van welke heiland of technologie ook. Houd in gedachten dat de mensenfamilie, dimensionale wezens, Aarde, Natuur en Universum allemaal zijn verenigd in de Toon van Gelijkheid (zoals beschreven in de WingMakers filosofie). Deze gelijkheid is nu precies de reden waarom afscheiding niet reëel is. Alles dat zich in afscheiding bevindt is bedrog of is het MVS. De aarde gedraagt zich in deze gelijkheid en dat is alles wat nodig is. Door in te gaan op sterrenpoorten en andere technologie ten behoeve van de manipulatie van tijdruimte wordt alleen de misleiding van afscheiding gevoed. Dit is allemaal het schouwtoneel van het MVS.

Vraag 13 van Project Camelot:
De WingMakers sage benadrukt de ontdekking van wat zou kunnen worden gezien als een chakrasysteem op de planeet en de activering ervan, door de noodzakelijke verbindingen te leggen die kunnen leiden naar een soort kundalini effect dat de aarde van de derde naar de vijfde dimensie zou verplaatsen en daarmee buiten de baan van Nibiru en iedere andere potentiële invasie door een ongewenst ras van robotachtige wezens. Is dit nog steeds een juiste omschrijving van hetgeen moet gebeuren om rampen en/of een invasie te vermijden?

Antwoord 13 van James:
Je interpretatie is interessant maar niet juist. Ten eerste: de zeven WingMakers sites bevinden zich ieder op een ander continent, dat geen chakrasysteem vertegenwoordigt, maar eerder het symbolische paradigma [wereldbeeld]dat verscholen ligt in iedere cultuur. De WingMakers mythologie is een brug van de Soevereine Integraal naar het Menselijk Verstand Systeem en is ontworpen om belangstelling te wekken bij het loslaten van de maskers van het MVS (Menselijk Verstand Systeem) ten gunste van de identiteit van de Soevereine Integraal. Het is een voorbereidingsproces dat voor ieder individu anders is; maar ieder individu in het menselijk instrument zit in een verschillende mate in het MVS gevangen.

Ik heb altijd gezegd dat het WingMakers Materiaal versleuteld is en dat deze codes zijn ontworpen om het individu te laten ontwaken voor diepere structuren (de buitenste gevangenismuren) en hem te helpen zijn weg te vinden naar het nieuwe territorium van de Soevereine Integraal. De Soevereine Integraal is geen plaats met eeuwig gemak, schoonheid, vrijheid, pijnloosheid en extreem comfort. Het is daarentegen een gewaarwording van de manier waarop we allemaal één en gelijk zijn met de Eerste Bron en voor het feit dat deze gelijkheid ons verantwoordelijk stelt voor de gevangenis en voor de uitstroom van disfunctionele gebeurtenissen.

Hoe kun je bij de dood je lichaam verlaten en ronddwalen in een hemels oord dat prachtig en inspirerend is, terwijl je je medemensen op aarde achterlaat in de gevangenis van hun onvermoede MVS? Sommigen beweren dat dit te wijten is aan karma en dat deze arme schepselen zijn geïncarneerd om in deze capaciteit te dienen. Zelfs al zou dit waar zijn, ontheft het je dan van je verantwoordelijkheid om je medemensen te steunen en te helpen? Houd in gedachten dat we allemaal één zijn. We bestaan allemaal in de Toon van Gelijkheid als Soevereinen verenigd als de Eerste Bron.

Wat de één overkomt overkomt iedereen.

Als ik spreek over degenen die in de gevangenis verloren zijn zonder het te weten, heb ik het niet alleen over de verschoppelingen, degenen die van de honger omkomen in vluchtelingenkampen, degenen met onoverkomelijke gezondheidsproblemen, of degenen in relaties van misbruik (om er een paar te noemen). Nee, ik verwijs naar praktisch de hele mensheid die op aarde is geïncarneerd en degenen die naar de astrale of mentale gebieden zijn gegaan en daar ook in gevangenschap leven. Als je niet zelf-gerealiseerd bent in de Soevereine Integraal, bevind je je ergens in de gevangenis en hoewel het duidelijk is, moet het toch worden gezegd: hiertoe behoren ook de gevangenisbewaarders en hun directeuren.

Welnu, de robots, of mechanische krachten, waaraan jullie refereren (de Animus in de mythologie van de WingMakers) is een symbolische vertegenwoordiging van de duistere kracht. Ze bestaan niet echt in die zin dat ze een bedreiging vormen voor de mensheid, nu of in de toekomst.

Dit is de tijd van de Nunti-Sunya, de boodschapper van stilte en leegheid. Dit is de antieke, versleutelde naam voor het Einde der Gevangenschap.

Degenen die hun bewustzijn hebben vergroot en hun waarneming hebben verdiept op een manier dat ze de Soevereine Integraal kunnen voelen en ervaren, hoe vluchtig ook, zijn degenen die deze nieuwe wezensstaat tot uitdrukking moeten brengen in waarachtigheid en rechtlijnigheid. Dit is de tijd van de Nunti-Sunya, de boodschapper van stilte en leegheid. Dit is de antieke, versleutelde naam voor het Einde der Gevangenschap. De “leegheid” is de kwantum-aanwezigheid of de staat waarin zich de Soevereine Integraal bevindt. Zoals ik eerder zei, is Nibiru niet langer een bedreiging voor de Aarde. Onze bedreiging bestaat uit het Menselijk Verstand Systeem en zijn zichzelf bestendigende aard.

Vraag 14 van Project Camelot:
We hebben aanwijzingen waaruit blijkt dat de Anunnaki’s hier zijn en samenwerken met hedendaagse regeringen en op onze basis op Mars. Bent u het daarmee eens? Is Nibiru een planetoïde die de negatief georiënteerde zijde van de Anunnaki’s omvat en die onze richting uit komt?

De ware bedreiging is de onverschilligheid van de bevolking om hun wereld te heroriënteren van het MVS naar de Soevereine Integraal.

Antwoord 14 van James:
Ik ben het ermee eens dat de Anunnaki’s hier zijn, maar ze vormen geen bedreiging. Zoals ik eerder zei: de ware bedreiging is de onverschilligheid van de bevolking om hun wereld te heroriënteren van het MVS naar de Soevereine Integraal. De Elite richt op alle niveaus de aandacht van de mensheid op die ondernemingen die hun behoeften lenigen. De Nieuwe Wereld Orde bestaat al en de Anunnaki’s met hun posities zijn de baas. Ongeacht welke naam je eraan geeft, ondergaat de wereld inderdaad een nieuwe orde, en er zijn figuren binnen de Elite die bezig zijn de gewaarwordingen van deze veranderingen en hun reacties erop van de massa aan het meten zijn.

Om te zorgen, dat de rebellie in de massa van de mensheid hanteerbaar blijft, gebruikt de Elite amusement, media, sport, religie, regering en onderwijssystemen om de mensheid ongevoelig te maken voor de ware problemen door hun aandacht te richten op triviale en niets ter zake doende onderwerpen, terwijl ze tegelijkertijd hun reacties in de gaten houden van het feit dat ze worden bekeken.

Je kunt ofwel zeggen dat dit paranoia is, of dat de bevolking naïef is en zich gemakkelijk laat bespelen. Welke zijde je ook kiest, in beide gevallen activeer je je Polariteiten Systeem. Gefeliciteerd. Het gaat erom of je resoneert met de constructie van het Menselijk Verstand Systeem of met de Soevereine Integraal. Als het de laatste is, laat je dan door je resonantie leiden en laat op informele wijze je aandacht los voor de elementen die het MVS reflecteren of bevatten.

> Lees binnenkort verder in deel 6 over de terugkeer naar de onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid.

Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen

Bron: www.ellaster.nl

Terug naar pagina Project Camelot Interviews

“Alles wordt georkestreerd om de Macht terug te brengen bij de Mensen”

“Alles wordt georkestreerd om de Macht terug te brengen bij de Mensen”


Saint Germain en One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 16 februari 2020.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Saint Germain  

Ik ben Saint Germain. 

Ik kom op dit moment in een vrij gunstig tijdsbestek omdat er veel dingen op deze planeet veranderen, zeker in dit land, de Verenigde Staten van Amerika. Omdat dit land, deze Verenigde Staten, precies zo bedoeld was, verenigd, niet verdeeld. Daar gaat nu alles naar terug, naar verenigd, hoewel het momenteel lijkt alsof er veel verdeeldheid is.        

Maar al deze verdeeldheid gebeurt om een ​​reden. Het gebeurt om het begrip en het weten terug te brengen naar de mensen. Alles komt terug naar de mensen, weg van de bedrijven, weg van de overheid en terug naar de mensen. Omdat het de mensen zijn die de Verenigde Staten zijn. Het zijn de mensen die verenigd zijn. Het zijn de mensen die de Aarde zijn, de hele planeet. Het zijn niet de heersers, de koningen, de koninginnen, zelfs de presidenten. Zij zijn het niet, het zijn de mensen.

En degenen die de mensen leiden zijn degenen die de leiders zullen blijven in de komende veranderingen na de omschakeling. Het zijn leiders van mensen, leiders van mensen die nodig zijn. Het is zoals iemand eerder zei, het zijn leiders van het Licht die nodig zijn.     

Omdat iedereen hier samen in zit. Er is geen scheiding, behalve de scheiding in je geest, de scheiding in je programmering die je nog steeds vasthoudt aan de 3D-matrix, die je vasthoudt in de illusie.   

Verder lezen ““Alles wordt georkestreerd om de Macht terug te brengen bij de Mensen””

“Jullie beginnen nu je kracht steeds meer te realiseren”

“Jullie beginnen nu je kracht steeds meer te realiseren”


Sananda en One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 9 februari 2020.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Sananda

Ik ben Sananda. Zoals altijd waardeer ik deze tijd, deze momenten dat ik bij jullie kan zijn en met je kan communiceren en verschillende berichten met je kan delen om je te helpen begrijpen wie je bent.   

Om je te realiseren dat je zoveel meer bent dan het lichaam. Je bent zoveel meer dan het brein dat je hebt. De geest is zo krachtig, onmetelijk krachtig. Je hebt nog geen idee hoe krachtig je geest is. Je vermogen om een ​​intentie te hebben. En dan van die intentie iets te maken wat je in je leven wilt. Jullie beginnen dat te zien. Sommigen van jullie, velen van jullie, beginnen te zien dat je die kracht hebt, dat je geest de materie kan beheersen. Je begint dat steeds meer te zien. En ik vraag jullie nu, elk van jullie, om die kracht meer te gaan gebruiken.                   

Begin jezelf te kennen zodat je tot het geloof kunt komen dat je deze capaciteiten hebt, dat je deze kracht in je hebt om je lichaam te besturen, om het te besturen op elke manier die je wilt, om te communiceren met je fysieke lichaam, om je fysieke lichaam te vragen wat het nodig heeft en dan in die behoefte te voorzien. 

Je lichaam is alleen zo ziek als jij het laat zijn. Je moet dat gaan begrijpen. De energieën die al geruime tijd deze planeet binnenkomen verhogen je immuunsysteem. Je bent je daar misschien niet van bewust, maar al je immuunsystemen worden steeds sterker.       

Verder lezen ““Jullie beginnen nu je kracht steeds meer te realiseren””

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 4

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 4

Ascentie is een variant op de religieuze overtuiging dat de Goddelijke Bron buiten onszelf ligt. Het concept van ascentie is gebaseerd op verdeling en afscheiding. Alle energie, pogingen, aandacht en studie, die gericht zijn op het ascentieproces, zijn een afleiding van je eigen realisatie van de Soevereine Integraal.

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> vervolg op WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 3

Vraag 7 van Project Camelot:
Wilt u uw mening geven (of die van degenen voor wie u spreekt) over het onderwerp Ascentie. Wat is precies Ascentie? Vindt u het een aanbeveling waard, dat mensen het in hun spirituele gewaarwording toepassen?

Antwoord 7 van James:
Om te weten wat ascentie is moet je de oorsprong kennen. Het concept van ascentie (verrijzenis) kwam voort uit verdeling en ontbinding. Religie had het idee dat de Bron of God zich buiten het Zelf in een afgelegen dimensie van de ruimte bevond en geheel was afgescheiden van de menselijke conditie. Mensen waren God niet echt waardig, maar religie gaf mensen in haar zelfverlichte staat het idee van het geloof. Door vertrouwen te hebben komt God naar beneden en redt je van de menselijke hoedanigheid op voorwaarde natuurlijk dat je gelooft en Zijn geboden naleeft.

Toen kwam Ascentie voorbij, niet zozeer uit religies, maar uit spiritueel mystieke bronnen, en stelde dat mensen niet passief hoefden te blijven in het belijden van het geloof, maar dat ze naar de Bron konden opstijgen. Met andere woorden: in plaats van op God te wachten tot hij naar je toe komt, kon je zelf naar God toegaan. Mensen met het juiste voogdijschap van de meesters konden leren hoe je kon ascenderen, hoe je tot godheid kon worden verheven en een meester op zichzelf konden worden om God en Zijn universum te dienen als afgezant van het Licht.

Religie en spiritualiteit hielden er hetzelfde idee op na; het enige verschil was dat religie passief geloof gebruikte, terwijl spiritualiteit op actieve wijze haar geloof beoefende. Het Aanvangspunt van ascentie is het hunkeren naar een Bron buiten het Zelf, vandaar verdeling en ontbinding. Ieder Aanvangspunt dat start in afscheiding wordt naar het zwaartekrachtveld van het Menselijk Verstand Systeem getrokken en raakt zoek in de misleidingen daarvan.

Ascentie is dus geen aspect van de staat van Soevereine Integraal. Zoals ik in mijn vorige antwoord zei: je bent hier en je bent hier altijd geweest en je zal altijd hier zijn. Er valt nergens buiten jezelf te gaan om jezelf of God of Licht of verlichting of ascentie te vinden. Bekijk het op deze manier: als je in jezelf zit, als de Soevereine Integraal te allen tijde inderdaad in je zit, waarheen precies moet je dan ascenderen? Het gaat om realisatie, niet om ascentie. En realisatie heeft als Aanvangspunt onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid van het Zelf in alle levensexpressies. Terwijl daarentegen het Aanvangspunt van ascentie is: ik ben niet gelijk aan mijn Bron, mijn Bron is buiten mezelf en daarom moet ik ascenderen om een groter wezen te worden dat liefde en licht waardig is.

Ascentie bestaat uit de hiërarchie van leraar-leerling van het universum die zich in het MVS (Menselijk Verstand Systeem) bevindt. Ascentie beschrijft de subtiele aspecten van zelfbedrog die worden opgevangen door de spirituele geloofsystemen van de Aarde en de interdimensionale gebieden. Als je denkt dat je in het proces van ascentie bent, vraag jezelf dan af: waar ascendeer ik naartoe? Hoe weet ik dat het eindpunt niet het Menselijk Verstand Systeem is? Zijn mijn mentale plaatjes van ascentie gebaseerd op mijn eigen ervaring of heb ik ze opgeslagen uit de informatie en kennissystemen van de mensheid, met andere woorden: uit het domein van het onbewustzijn?

Alle energie, pogingen, aandacht en studie, die gericht zijn op het ascentieproces, zijn een afleiding van je eigen realisatie van de Soevereine Integraal. Het is alsof je de schaduw omarmt ten koste van de substantie.

Alle energie, pogingen, aandacht en studie, die gericht zijn op het ascentieproces, zijn een afleiding van je eigen realisatie van de Soevereine Integraal. Het is alsof je de schaduw omarmt ten koste van de substantie. Het pad van ascentie heeft zich verschanst in het comfort van goeroes en meesters, zowel fysieke als interdimensionale meesters en goeroes, die je vermeende reis naar het Licht en de Liefde van God steunen. Tijdens deze reis kun je zien hoe het proces je ontheft van de verantwoording voor de werkelijke condities van deze wereld, zoals honger, ongelijkheid, verkrachting, oorlog, misbruik, slavernij, ziekte, racisme en nog honderd andere aandoeningen. De absolutie komt in de vorm van je reis zelf. De verdeeldheid. Het afgescheiden zijn.

Realisatie van het bewustzijn van de Soevereine Integraal is de realisatie van je Ware Zelf zoals die aanwezig is in ieder ander. Je ziet de conditie van de mensenfamilie als die van jezelf, en je eigen conditie als een van ieder ander. Je bent in het moment, je bent bezig met de ontmanteling van het MVS en je weet, dat je daarmee het bewustzijn van de Soevereine Integraal aanroept om zich op Aarde te manifesteren in een menselijk instrument, waar volkomen en onvoorwaardelijke transparantie en daardoor expansie heersen.

Vraag 8 van Project Camelot:
Gezien het ras van wie u een vertegenwoordiger bent en voor wie u zichzelf beschouwt te spreken, en ik moet toegeven, dat ik mezelf als een lid van deze groep beschouw, wil ik u omwille van onze lezers vragen om in het kort een antwoord te geven op de volgende vragen voor degenen die het materiaal van de WingMakers niet kennen:

 • van welke planeet of uit welke tijd zijn de WingMakers afkomstig?
 • hebben ze op aarde een fysieke aanwezigheid?
 • wat is uw eigen missie hier op aarde?
 • hebben ze met andere mensen contact gehad of gecommuniceerd, zoals uzelf?

Anwoord 8 van James:
Het is bijna precies tien jaar geleden dat de WingMakers.com website voor het eerst op het net kwam. Het eerste materiaal was gemaakt om bepaalde mensen te activeren voor het bewustzijn van de Soevereine Integraal. Dit bewustzijn kan niet worden gevat in de historische context van ziel, atma, spirit (geest), of anima. Het moest opnieuw worden gedefinieerd, want de constructie van de ziel was een onderdeel van het God Geest Ziel Complex (zoals omschreven in vraag 1) en daarom een onderdeel van het Menselijk Verstand Systeem (MVS).

Er waren maar heel weinig mensen die zich dit bewust waren. Het gevolg was dat de Soevereine Integraal gedurende de laatste tien jaar met weinig omhaal werd geïntroduceerd en op de websites van de WingMakers en Lyricus op een laag pitje bleef staan. In dit tijdperk van transparantie wordt de Soevereine Integraal op een nieuw niveau van actualiteit en toegankelijkheid gebracht. Diegenen van ons die betrokken zijn bij de WingMakers en Lyricus, richten zich op de introductie van het bewustzijn van de Soevereine Integraal en geven ondersteuning aan degenen die zijn geïnteresseerd in de realisatie van dit bewustzijn als hun Zelf.

Wij geloven dat de mensenfamilie is geprogrammeerd om te geloven wat zij via de informatie en kennissystemen van de wereld krijgt toegediend en dat deze systemen het Menselijk Verstand Systeem stimuleren met de bedoeling dat het individu zich verliest in verdeeldheid en ontbinding. De vraag waar de WingMakers vandaan komen is niet van belang. Wij zijn jullie en jullie zijn ons. Dat is alles. De gemanifesteerde wereld van de aarde en de mensheid en de hele Natuur is één laag van de “ui”. Er bestaat ook een interdimensionaal domein dat uit ontelbare lagen bestaat, en binnen deze lagen bevinden zich levensvormen in levensvormen in levensvormen. Deze complexiteit en reikwijdte zijn onvertaalbaar in het menselijk denken.

De wezens die in het gemanifesteerde, driedimensionale universum leven, zijn uitsluitend mensen. De wezens die zich in de andere “lagen” bevinden zijn interdimensionale wezens die niet zijn gemanifesteerd in het fysieke domein. Maar alle wezens, of ze nu menselijk en fysiek zijn, of niet-menselijk en interdimensionaal, maken onderdeel uit van het bewustzijn van de Soevereine Integraal.

Alles wat je hebt te doen, is de Kwantum Pauze beoefenen, de Zes Harte Deugden in je lokale universum toepassen en alles observeren door de ogen van de Soevereine Integraal – de kwantumaanwezigheid, die zich diep in jezelf bevindt en die niet is geprogrammeerd, geen agenda heeft, geen bedrog pleegt en geen doel dient.

Welnu, ik ben me bewust dat deze onthulling in het MVS van veel mensen het gevoel geeft van ongemak en afkeer. Het MVS kan deze begrippen niet gemakkelijk bevatten, omdat ze buiten de bekende patronen van het begrippenapparaat vallen, maar alles wat je hebt te doen, is de Kwantum Pauze beoefenen, de Zes Harte Deugden in je lokale universum toepassen en alles observeren door de ogen van de Soevereine Integraal – de kwantumaanwezigheid, die zich diep in jezelf bevindt en die niet is geprogrammeerd, geen agenda heeft, geen bedrog pleegt en geen doel dient. Deze is gewoon zichzelf door in iedere ademhaling op onvoorwaardelijke wijze eenheid, gelijkheid en waarachtigheid tot uitdrukking te brengen.

Vraag 9 van Project Camelot:
Als u over enige informatie beschikt met betrekking tot uiteenlopende agenda’s van de belangrijkste rassen, die de situatie hier op Aarde gadeslaan, bijstaan, ingrijpen, profiteren of manipuleren, wilt u die dan zo helder mogelijk aan ons mededelen?

Anwoord 9 van James:
Zoals je misschien in mijn vorige antwoord hebt opgemerkt is het aantal wezens oneindig, en toch, als je goed leest, heb ik gezegd dat mensen de enige driedimensionaal gemanifesteerde wezens in het universum zijn. Wezens die niet-menselijk zijn kunnen weliswaar in de driedimensionaal gemanifesteerde wereld opereren, maar hun lichaam is over het algemeen voor onze dichtheid niet goed geschikt, en sterven als ze niet naar hun eigen dimensie terugkeren.

De agenda van de gevangenisbewakers is gericht op één ding: verberg het zicht op de gevangenismuren door de aandacht van het Menselijk Verstand Systeem te richten op vormen van amusement die hun zintuigen prikkelen. Degenen die gevoelig zijn voor deze afleidingsmanoeuvre gaan door het leven zonder zich ooit bewust te zijn dat ze in ieder moment van hun leven tegen gevangenismuren oplopen.

Degenen met een andere resonantie, wier Heelheid Navigator is ontwaakt en erdoor worden geleid, zijn bezig hun waarnemingen van de gevangenismuren te verdiepen. Zij ervaren muren van moment tot moment, waarbij ze de muren niet vrezen en de bewakers niet vrezen en waarbij ze degenen die de bewakers dienen ook niet vrezen. Hun realisatieproces is bij iedere ademhaling gewaar worden van gevangenismuren, zodat ze ze steen voor steen kunnen ontmantelen.

De wezens binnen de gevangenis zijn zowel menselijk als interdimentionaal; de gevangenis strekt zich zowel uit over de fysieke als de interdimensionale werelden. Hij staat op beide gebieden. Het is niet zo dat mensen in de gevangenis zitten en na de dood uitbreken en rechtstreeks naar een verlichte wezensstaat gaan om daar de vruchten van de hemel te genieten. Nee, het bewustzijn dat je in deze wereld tot uitdrukking brengt, zal je vergezellen naar de volgende dimensie. Een mens is even goed in staat om de gevangenis te verlaten als een entiteit in het interdimensionale domein; je moet onthouden dat gelijkheid en eenheid geen hoedanigheden zijn die te maken hebben met omgeving of frequentieveld.

Vraag 10 van Project Camelot:
Deze vraag is enigszins gerelateerd aan vraag 9. We beschikken over bewijsmateriaal, waaruit blijkt dat er op het ogenblik een conflict gaande is tussen twee groepen Anunnaki’s… en tussen de Nordics en de Grijzen/Reptilianen; hiertoe behoren ook de Illuminatie en verscheidene regeringen, die door middel van verdragen met een van beide zijden overeenkomsten hebben bereikt… over de soevereiniteit van de aarde. Kunt u hierop uw commentaar geven?

Antwoord 10 van James:
Overeenkomsten worden alleen gesloten met de Verborgen Elite. De Verborgen Elite betreft de Incunabulen (de eerste stadia, de wiegedruk). De Elite opereert over het algemeen in de deze volgorde: Incunabulen > Bankwereld > Illuminati > Geheime Genootschappen > Leiders van de Wereldregering. De Incunabulen beheersen het banksysteem, en degenen die aan de touwtjes trekken houden zich op slimme wijze verborgen. In de loop der tijd is het banksysteem de kracht geworden waarmee alle andere organisaties en doelen worden beheerst, gevoed, vernietigd, of toegestaan te bloeien. Het vormt de machtsbasis van het Collectieve Systeem en daarom was het van belang, zij het niet noodzakelijk, dat de Incunabulen zich achter de schermen bleven ophouden.

De Incunabulen werden oorspronkelijk ontworpen om het menselijk domein voor te bereiden op de terugkeer van Anu, de Anunnaki Koning die oorspronkelijk het menselijk ras ontwierp en samen met anderen ontwikkelde. Een deel van de mythe rond de terugkeer van Christus had te maken met deze verwachting, want dit werd als religieuze doctrine ingefluisterd door degenen die van de ware toedracht van de Wederkomst op de hoogte waren.

Anu komt echter niet terug, want het spel in de dimensies is gewijzigd. Het oorspronkelijk plan was dat Anu een aantal jaren vóór 2012 onze wereld zou binnenkomen, zodat hij tijd had om zijn staf, de Incunabulen, voor te bereiden op het einde der tijden, of zoals dat in de populaire media “2012” wordt genoemd. Het einde der tijden werd verondersteld het eind van het geprogrammeerde, menselijke bestaan te zijn; de aftocht van het Menselijk Verstand Systeem: de ineenstorting van de gevangenismuren die de mensheid afgescheiden hebben gehouden van haar ware aard als Soevereine Integraal.

Het einde der tijden zal veel lijken op een sterke wind die over een kalme zee blaast, waarbij alleen de schepen, die erop zijn voorbereid en hun zeil hebben opgestoken, het effect van deze wind zullen opmerken.

Het einde der tijden zal veel lijken op een sterke wind die over een kalme zee blaast, waarbij alleen de schepen, die erop zijn voorbereid en hun zeil hebben opgestoken, het effect van deze wind zullen opmerken. Anderen zullen zodanig zijn afgeleid en zo bang zijn dat ze de wind niet eens opmerken, en als ze dat al doen, zullen ze niet in de gaten hebben dat er een nieuwe richting wordt ontsluierd, een nieuwe kust in zicht komt, een nieuwe manier van leven mogelijk is. Aangezien de Elite zich gericht houdt op het Geld Macht Netwerk, zien zij het einde der tijden als het einde van hun macht. Nu ze dit waarnemen, rennen ze achter posities aan en proberen ze nieuwe relaties te vormen die hen in staat stellen het nieuwe tijdperk in te gaan zonder verlies van macht, en ze hopen dat op zijn minst het Geld Macht Netwerk onaangetast blijft, want ze willen zich onder de overlevenden scharen. Daarom bestaat er grote ruzie en strijd binnen de Elite.

Er zijn vele interpretaties in omloop over het einde der tijden en zoals ik aangaf in mijn voorgaande commentaren, zal het heel anders uitpakken voor degenen die zijn voorbereid in vergelijking met degenen die zijn doordrongen van het Menselijk Verstand Systeem en zich volkomen op hun gemak voelen door zich te identificeren met de gevangenis die het voorstelt. Voor deze figuren zal het einde der tijden aanvoelen alsof het programma een virus of een storing heeft. Voor hen zal het aanvoelen alsof het universum in elkaar valt en zij de chaos in worden gezogen. Voor een aantal van hen zal het heel beangstigend zijn.

De Elite, en hiertoe behoren ook hun interdimensionale bondgenoten, weten dat het eindresultaat van het menselijke programma onbekend is. Het wordt niet begrepen. De implicatie ervan op het Geld Macht Netwerk, de levensader die hun overheersing in stand houdt, is onzeker, maar ze weten wel dat er verandering op komst is en dat deze verandering een omvang heeft die alle historische standaarden overtreft.

> Lees binnenkort verder in deel 5 over channeling, remote viewing en de profetieën over de eindtijd.

Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen

Bron: www.ellaster.nl

Terug naar pagina Project Camelot Interviews

“Zoek dat NUL-punt in je, dat neutrale punt”

“Zoek dat NUL-punt in je, dat neutrale punt” 


Sananda en One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 2 februari 2020.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Sananda 

Ik ben Sananda. Zoals altijd waardeer ik de tijden dat ik bij jullie kan zijn en op deze manier met je kan communiceren. Want er is nu zoveel aan het veranderen.     

Velen van jullie voelen de energieën, de golven van energie die binnenkomen. En ze komen steeds sterker binnen.   

En op deze dag, vandaag, is er een belangrijke toegangspoort geopend die het mogelijk maakt dat er veel meer van deze energieën doorheen komen en dat jullie allemaal, de Lichtwerkers en Lichtstrijders over de hele planeet in staat zijn om deze energieën tot je te nemen en aan hen blijf wennen terwijl ze op je centrale zenuwstelsel blijven inwerken. 

Velen van jullie voelen de symptomen hiervan omdat je centrale zenuwstelsel in sommige gevallen niet helemaal klaar is voor deze energieën. Sommigen van jullie zijn er wel klaar voor. Maar sommigen hebben er moeite mee. Het kan maagpijn zijn. Het kan lichamelijke pijn zijn. Het kunnen hartfluctuaties zijn. Het kan soms vrij ernstige hoofdpijn zijn. De energie wordt uitgebreid of samengetrokken in deze tijd. Je kunt het gevoel hebben dat je heel lang moet slapen. Je kunt je ook energiek voelen en op die momenten de wereld veroveren. Je kunt zelfs een meer gelukzalig gevoel over je heen voelen komen. Dit is allemaal acclimatisering aan deze energieën. 

Want deze dag, 02 02 2020, is al meer dan duizend jaar niet voorgevallen, de laatste keer was op 01 01 1010. En de volgende is op 03 03 3030. Dit is dus een gunstige tijd waar jullie zich in bevinden op dit moment. 

Verder lezen ““Zoek dat NUL-punt in je, dat neutrale punt””

“Bereid je voor op Het Event wat er aan komt, in de hogere sferen is het al gearriveerd”

“Bereid je voor op Het Event wat er aan komt, in de hogere sferen is het al gearriveerd”


Ashtar en One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 26 januari 2020.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Ashtar

Dit is Ashtar. Ik kom in deze tijd om bij jullie te zijn op deze momenten om je te meer en meer te helpen begrijpen om door dit ascensieproces te gaan waar je nu in bent.   

Dat het op een moment-tot-moment basis is. Het is iets waar je je al eeuwen op heeft voorbereidt, voor aan het plannen bent, om je gevoel van tijd in deze driedimensionale ruimte te begrijpen.   

Want je bent aan het verhuizen naar het gevoel van geen tijd. Maar om dat te doen moet je eerst de verschillende programmeringen overwinnen die jou in het gevoel van tijd hebben genesteld. Tijd is niet relevant. Tijd is slechts een deel van de frequentie die op deze momenten in deze derde dimensie aanwezig is. Het is niet echt relevant buiten deze dimensie.           

Maar omdat je nog steeds enigszins in deze dimensie bent, zeker af en toe, bevinden velen van jullie jezelf steeds meer in de vierde dimensie en zelfs soms in de vijfde als je voelt dat een gevoel van gelukzaligheid over je heen komt, als je dat gevoel hebt om geen tijd te ervaren, als je het gevoel van ruimtelijkheid om je heen en in jezelf voelt, dat gevoel van verloren zijn in jezelf, dat is de vijfde dimensie. Dat zijn de hogere frequenties waar jullie steeds meer naar verlangen om in te zijn. We proberen allemaal om je te helpen in dat proces om door deze lagere frequenties naar de hogere frequenties te gaan.      

Verder lezen ““Bereid je voor op Het Event wat er aan komt, in de hogere sferen is het al gearriveerd””

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 3

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 3

James spreekt in dit interview over de transitie waar we momenteel middenin zitten. Deze vraagt om een herprogrammering, om toegang tot het Soevereine Integraal mogelijk te maken. De adem is daarbij hetgeen dat het menselijk instrument verbindt met zijn punt van oorsprong, waar dan ook in ruimte-tijd. Het gaat met name om het specifieke adempatroon, de Kwantum Pauze genoemd.

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> vervolg op WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 2


Vraag 4 van Project Camelot:
Hoe denkt u over de gebeurtenissen in de komende jaren tot en na 2012? Wij kennen veel klokkenluiders, ervaringsdeskundigen en futuristen, die hun visie geven over toekomstige gebeurtenissen, waaronder:

 • een ompoling van het magnetisch veld (magnetic pole reversal)
 • een natuurlijke poolomkering
 • een fotonenstorm vanuit de zon
 • alle bovenstaande mogelijkheden, die misschien worden verergerd door het naderen van Nibiru naar de aarde.
 • Kunt u uw mening geven op de bovenstaande scenario’s? Heeft u aanleiding om te denken dat een van deze dingen gaan gebeuren?

Antwoord 4 van James:
Laat ik duidelijk zijn: het universum waarin we ons bevinden is met zijn totale fysieke uitstraling en statuur een onderdeel van de gevangenis waarover ik zojuist sprak. Ik weet dat het woord “gevangenis” een negatieve betekenis heeft, maar als in een gevangenis meubels staan, zeg je ook niet dat de meubels slecht of negatief zijn. Nee, het zijn meubels die toevallig in een gevangenis staan. Dat geldt ook voor de planeten en sterren en het universum als geheel.

Alle verschijnselen die onze zintuigen waarnemen, of het nu een poolverschuiving is of een aardbeving van 9.0 op de Schaal van Richter, blijven zich afspelen binnen het Menselijk Verstand Systeem (MVS). Verschijnsel is bedrog. Iedereen wil iets zien en doet moeite om over de rand te kijken zonder zich te realiseren dat deze fenomenen, beelden en geluiden, waarnemingen zijn die worden gedaan door het MVS en dat ze een nog subtielere weergave vormen van de gevangenismuren in de buitenste gebieden van het labyrint.

Je kunt in mijn voorgaande antwoord (vraag 3) lezen dat ik denk dat Aarde/Natuurde primaire katalysatoren zijn die de Eerste Bron orkestreert om de mensheid te helpen met haar zelfrealisatie van Soevereine Integralen. Dus het zal aanvoelen alsof de aarde en het hele universum zich op het individu samenpakken en hun greep rond zijn hele wezen versterken. Deze compressie is nu juist het gereedschap dat door de Eerste Bron wordt gebruikt om jullie te helpen activeren. Wat betreft Nibiru: dat is geen factor van belang. Het is in zekere zin verwijderd uit de formule van de Soevereine Integraal vanwege een complex aantal redenen, waarop ik hier niet zal ingaan.

Vraag 5 van Project Camelot:
We krijgen van klokkenluiders verscheidene verslagen over een duistere agenda van de Illuminati, waaronder:

 • een crash (of einde) van de dollar en situaties in de VS die lijken op de jaren ‘30 van de vorige eeuw
 • afkondiging van de noodtoestand (Martial Law) en mogelijk het transporteren van mensen naar concentratiekampen
 • de verspreiding van virussen in de wereld, bedoeld om twee derde van de wereldbevolking te reduceren
 • het micro-chippen van de bevolking en toenemende elektronische bewaking, die de vrijheid van mensen nog verder beknotten.

Hoewel we tegenstrijdige getuigenissen krijgen over de bovenstaande mogelijkheden, lijkt het duidelijk dat sommige beleidsmaatregels reeds zijn begonnen. Kunt u iets zeggen over deze scenario’s? Heeft u redenen te geloven dat een van deze zaken kunnen gebeuren?

Antwoord 5 van James:
De mondiale systemen van onze planeet kun je gezamenlijk zien als een Wezen dat bestaat uit organen, zoals een hart, hersenen, lever, enzovoort. De mondiale systemen zijn de banken, regeringen, leger, religies, scholen, voedselproductie, energievoorziening, transportsector en handel. Deze systemen vormen organen in het lichaam van de Realiteit van het Collectief Menselijke Verstand Systeem, of eenvoudig gezegd, het Collectieve Systeem (CS). Ieder van deze negen globale systemen is een orgaan dat afhankelijk is van “bloedcellen” om het in leven te houden, om de voedingsbestanddelen door het grotere lichaam te laten circuleren, waarbij mensen de bloedcellen zijn en het geld de adem is die het CS van zuurstof voorziet.

Dit is het lichaam van het collectieve MVS-bestaan en juist dit lichaam wordt door mensen geanimeerd en mogelijk gemaakt door hun eigen overlevingsstrategieën en de uitwisseling van geld. Het Collectieve Systeem is de optelsom van mondiale systemen, mensen en geld. Dit bestaat uit één systeem en hoewel het onmogelijk lijkt dit systeem onder controle te houden, is het heel wel mogelijk voor degenen die de teugels in handen hebben en het vitale orgaan besturen: de hersenen. De “hersenen” van het CS (Collectieve Systeem) is het bankwezen. Het opereert op het Aanvangspunt-paradigma van “leven is geld en geld is leven”. De oorsprong van het menselijk bestaan is het paradigma “geld is leven”. De mensheid is geëvolueerd in deze enkele gedachtevorm, waarbij het haar geheugen uit de Oudheid overbrengt naar ons huidige banksysteem.

Het Collectieve Systeem werkt samen met het MVS (Menselijk Verstand Systeem) en bouwt de primaire “muren” op binnen de gevangenis van het MVS, waarover ik sprak in vraag 4. Het lichaam van het Collectieve Systeem krijgt gebreken en werkt niet meer naar behoren omdat het nieuwe tijdperk van transparantie en expansie onderweg is. De krachten van het CS en het tijdperk van transparantie en expansie komen in onze tijd in botsing. Om het bewustzijn van de Soevereine Integraal op dit fysieke vlak te laten manifesteren en te accommoderen moet het Collectieve Systeem veranderen, want beide bewustzijnsvormen gedragen zich als olie en water en kunnen zich niet met elkaar verenigen.

Dus degenen die de teugels van het Collectieve Systeem in handen hebben zijn doodsbenauwd dat er iets loos is. Er gebeurt iets in de wereld dat duidt op grote verandering en verandering is niet iets dat zij omarmen. Met het oog op de verandering, die voor hen een afname van macht betekent, gaan ze duistere plannen maken om de bevolking af te leiden en zich ongemakkelijk, nerveus, onzeker, onwetend, overladen met technologie, gevoelig voor angst en onmachtig te laten voelen.

Alle punten, en nog meer, die je in je lijst opnoemt, staan in diverse stadia in de planning. Dat wil niet zeggen dat ze erin zullen slagen ze tot uitvoer te brengen, maar ze worden voorbereid en zelfs in de overweging van deze plannen kun je de sinistere aard waarnemen die onderdelen van de mensenfamilie heeft overgenomen.

Het Collectieve Systeem zal vallen. Het moet vallen. De organen houden ermee op en het lichaam sterft af. Dit kost tijd; het wordt een proces van vele jaren dat gelukkigerwijs voor de mensen in een overgangsperiode voorziet, zodat ze zich kunnen aanpassen aan het nieuwe lichaam dat in aanbouw is om het bewustzijn van de nieuwe Soevereine Integraal te steunen en in stand te houden zoals het, de oorsprong van onszelf, in de wereld bekend wordt.

Wanneer ieder van ons zichzelf herprogrammeert en zijn MVS uitschakelt, komt er vervolgens toegang tot de Soevereine Integraal, en met deze toegang scheppen we de beste gelegenheid die we hebben om de duistere agenda’s op aarde te verslaan. Dan kunnen we de overgang van het ontbindende lichaam van het Collectieve Systeem van vandaag naar het nieuwe lichaam vergemakkelijken.

Vraag 6 van Project Camelot:
Kunt u vertellen hoe mensen zich het beste kunnen voorbereiden op de komende veranderingen ongeacht het bewustzijnsniveau waarin ze zich op dit moment bevinden? Ons idee is, dat hoewel er voorbereidingen kunnen worden getroffen in de fysieke realiteit, een veilige plek slechts een reflectie is van het bewustzijn van degenen die daar zitten en dat geen enkele locatie in feite beter is dan de andere (afhankelijk van het pad dat ieder van ons heeft gekozen om deze tijden door te komen).

Antwoord 6 van James:
Dit is een ingewikkelde vraag, want het hangt helemaal af van het individu, maar afgezien daarvan is het universele steunpunt de adem. De adem verbindt ons met ons punt van oorsprong en als ik dat zeg bedoel ik niet de fysieke geboorte van dit leven of een ander leven. Ik verwijs hier naar de bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal, die onze zuivere staat van zijn is. Adem is hetgeen het menselijk instrument verbindt met zijn punt van oorsprong, waar dan ook in ruimte-tijd. De adem is het snijpunt tussen de fysieke dimensie en de kwantum- of interdimensionale domeinen, maar het is niet de normale, autonome adem, maar een heel specifiek adempatroon dat we Kwantum Pauze noemen.

Kwantum Pauze is een eenvoudig proces van vier stadia dat begint met een inademing met een duur van ergens tussen de drie en zes tellen afhankelijk van je longcapaciteit, je lichaamsbouw en de mate van privacy. Nadat je door je neus hebt ingeademd, houd je de adem vast (pauze) gedurende hetzelfde aantal tellen, waarna je door je mond uitademt gedurende hetzelfde aantal tellen en daarna houd je gedurende hetzelfde aantal tellen vast (pauze) zonder lucht.

De sleutel is de symmetrie tijdens ieder van de vier onderdelen van het proces: adem in (vier tellen) – houd vast (vier tellen) – adem uit (vier tellen) – houd vast (vier tellen). Als je drie tellen gebruikt is het belangrijk dat je alle onderdelen in drie tellen doet. Je hoeft dit niet met grote nauwkeurigheid gade te slaan, maar je moet gewoon de tijd voor ieder onderdeel in de gaten houden en regelmaat in het proces bewaren.

Hierboven is één cyclus beschreven. We raden aan om drie of vier van deze rondjes achter elkaar te doen en daarna weer over te gaan op een normaal patroon. Deze “normale” ademperiode wordt de Consolidatie genoemd. Houd je ogen gesloten tijdens het hele proces en ga met een rechte rug in een gemakkelijke houding zitten met beide voeten op de grond. Wanneer je begint aan de consolidatieperiode, moet je aandacht schenken aan de gedachten die naar de oppervlakte van je bewustzijn borrelen. Deze komen naar boven met een reden. Dit is een uitstekend moment om de Zes Harte Deugden (appreciatie, compassie, vergeving, bescheidenheid, moed en begrip) op iedere gedachte en ieder gevoel dat zich manifesteert toe te passen.

De consolidatieperiode duurt meestal drie tot vijf minuten, maar er zijn geen vastgestelde regels voor. Gebruik je intuïtie voor deze tijdsduur. Er zijn over het algemeen vier of vijf consolidatieperioden en je zal merken dat tijdens iedere achtereenvolgende periode er minder gedachten en gevoelens naar boven komen. En tegen de tijd dat je in de laatste consolidatieperiode bent aangeland, zal je merken dat je jezelf hebt leeggemaakt van gedachtes en gevoelens en het kwantumdomein bent binnengegaan.

Het diagram laat een typische sessie van Kwantum Pauze zien. Je ziet dat er drie ademhalingen worden gevolgd door een consolidatieperiode. Dit rondje wordt vier keer herhaald. Je kunt ook vijf rondjes doen die worden afgewisseld door consolidatieperioden, maar nogmaals: de symmetrie is belangrijk.

Het kan onwaarschijnlijk lijken dat de toepassing van Kwantum Pauze in staat is het Onderdrukkingsmechanisme van de Soevereine Integraal te de-activeren en dat het hiermee gemakkelijker wordt om met de overgangsperiode waarin we nu zijn, om te kunnen gaan; maar ik zou jullie willen aanmoedigen om het drie weken te proberen en te kijken welke resultaten je boekt. Als je na drie weken van dagelijkse beoefening merkt dat je helderder bent en in verbinding staat met je punt van oorsprong, zal je gemotiveerd zijn ermee door te gaan en heb je met deze beslissing je nieuwe Aanvangspunt gevestigd waarop onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid hun basis vinden.

Er bestaan vele nuanceringen in de techniek van de Kwantum Pauze en ik nodig jullie uit om ze zelf op je eigen manier te ontdekken. Dit is slechts een basistechniek die ik aan jullie geef, maar er zijn in deze techniek subtiliteiten die leiden tot krachtige versterkingen. Je zal ze opmerken wanneer je bezig bent het proces te gebruiken, dus blijf hiervoor open staan wanneer je deze techniek gebruikt.

Hier zijn een paar snelle suggesties die je op gang kunnen brengen. De kwantumpauze, die onmiddellijk na de uitademing volgt, kan bij sommige mensen een licht gevoel van paniek veroorzaken. Als dit gebeurt, verkort dan je periode zodat je in ieder onderdeel minder tijd laat verstrijken. Als je bijvoorbeeld in een rondje vier tellen gebruikte, kun je dat verkorten tot drie tellen. Dit gevoel van paniek verdwijnt naarmate je de techniek blijft gebruiken. Deze onderbrekingen of kwantum pauzes hebben een doel dat je zelf gaat begrijpen.

Ik wil je ook adviseren om de aandacht op je ademhaling te houden: op het geluid, de structuur, de klank, hoe het in je longen aanvoelt, hoe de stand van je lippen is tijdens de uitademing, hoe het door je hele systeem vloeit, enzovoort. Dit brandpunt brengt je in overeenstemming met het Aanvangspunt of het oorspronkelijke punt van je Soevereine Integraal, want de adem is het Portaal van het oneindige en eeuwige wezen dat je in werkelijkheid bent en via dit portaal manifesteert de Soevereine Integraal zich op het fysieke vlak.

Als je Kwantum Pauze gebruikt, is er een natuurlijke neiging om te zoeken naar een ervaring van Licht, of nieuwe dimensies, spreken met Wezens of zelfs met God, om extase te beleven; waarnemingen die bevestigen dat je op het juiste pad bent. De beoefening van Kwantum Pauze geeft je weliswaar nieuwe ervaringen en gewaarwordingen, maar: laat je verwachtingen achterwege. Nogmaals: mensen zijn dol op visuele prikkels. Ze houden ervan om hogere dimensies te zien, alsof zien betekent geloven. Maar alles dat zich in de kwantum ruimte-tijd bevindt is niet conform het Menselijk Verstand Systeem. Kwantum is oorsprong. Kwantum is metafysisch en gaat vooraf aan visuele, akoestische en zintuiglijke objecten. Kwantum gaat vooraf aan gevoelens en gedachten. Het bevindt zich vóór deze stimuli en ligt tot als het ware achter deze stimuli verscholen.

De extatische ervaring kan zich manifesteren op een manier die je MVS niet kan vertalen in beelden, woorden, gevoelens en gedachten. Doe daarom je best om verwachtingen van experimentele aard achterwege te laten en volg eenvoudig je adem. Het moment waarop de Soevereine Integraal je MVS bereikt en zijn aanwezigheid aankondigt, zal je nooit meer vergeten en je zal het nooit meer aanzien voor iets dat het niet is. Het moment waarop het gebeurt, kun je je tanden staan poetsen, of een email schrijven, of op de bank liggen sluimeren. Het gebeurt op zijn eigen tijd.

Als aanvulling op de beoefening van Kwantum Pauze wil ik je adviseren om nieuwe paradigmata voor je levenswijze te overwegen. Ik heb bijvoorbeeld de Zes Harte Deugden (in een gratis PDF bestand) onthuld op de website van EventTemples.org. Deze praktische oriëntering helpt je met een grotere harmonie door het leven te navigeren. Je kunt ook waarde ontlenen aan de beoefening van het KwantumMoment.

Het Kwantum Moment legt je dag uiteen in verstreken momenten. Met andere woorden, “momenten” zijn in deze definitie het verstrijken van tijd of gebeurtenissen. Laten we bijvoorbeeld zeggen, dat je ‘s morgens uit je bed stapt; op dat moment begint een nieuwe passage of een nieuw kwantummoment. Voordat je een nieuwe passage ingaat, beoefen je een verkorte Kwantum Pauze van één of twee rondjes: inademen, kwantumpauze, uitademen, kwantumpauze. Dit bevestigt je Aanvangspunt opnieuw en het aardt je fysiek menselijke instrument in het kwantumdomein. Als je de passages doorloopt van wakker worden, gezicht wassen, tanden poetsen, enzovoort, loop je door passages van de tijd heen.

Het Kwantum Moment als Aanvangspunt is zich gewaar dat het individu soeverein en oneindig is en hier bestaat. Precies hier. Hij vliegt niet rond door de gebieden van de ziel; hij zit niet verstopt in de kleren van een god of een meester; hij is niet afgezonderd van het menselijk instrument; en hij ontloopt niet de menselijke conditie. Hij is en zal altijd hier zijn. Zoals eerder gezegd is een kwantummoment het verstrijken van tijd dat aanvoelt alsof je door een portaal stapt en ergens binnengaat waar de ervaringen anders zijn dan in de voorgaande passage. Dat kan zijn het wandelingetje van je auto naar de garage bij het kantoor, dat is een moment, en het volgende moment gaat de telefoon en je stapt over in een nieuw moment van het gesprek met iemand aan de telefoon.

Je hele leven bestaat uit een reeks momenten of passages van de tijd en in iedere passage ben je vergezeld van je oneindige Zelf die maar naar één ding op deze Aarde zoekt: Zelfrealisatie van zichzelf in het menselijk instrument. In jullie wereld worden informatie en kennis als vuurwerk naar alle kanten verspreid. Iedereen vertelt je dat de weg naar de waarheid dit is of dat, maar “de weg” leidt tot afgescheiden zijn en daarom naar bedrog.

Wanneer je je in het Kwantum Moment bevindt, zie je dat de splitsing in de weg altijd leidt naar twee richtingen: waarheid en oneerlijkheid. Waarheid is de levensadem die voortvloeit uit de Soevereine Integraal. Oneerlijkheid is het Menselijk Verstand Systeem dat kennis en informatie napraat als een papegaai, die in alle hoeken en gaten van ons leven schieten via mobiele telefoons, televisies, boeken, seminars, films, podcasts, e-artikels, websites, kranten, en relaties met mensen.

Om hier het Zelf te realiseren als Soevereine Integraal en om dit bewustzijn tot uitdrukking te brengen terwijl je in het menselijk instrument zit, is het nodig dat je je richt op de Zes Harte Deugden in je lokale universum, de passages van je leven waarin je je fysiek beweegt, en ze onophoudelijk toepast. De sleutel tot realisatie is een rechtstreekse, nuchtere, waarachtige beoordeling van je gedrag en het toepassen van de Zes Harte Deugden op deze gedragingen, die uitdrukkingen zijn geworden van je zelfbegoocheling en oneerlijkheid.

Het Kwantum Moment helpt je aanwezig te zijn in het moment en je Zelf te zien als waarnemer die geen oordelen op anderen of zichzelf uit, maar de nuchtere beoordeling van de Soevereine Integraal vasthoudt en vergeving en begrip op de passage toepast waarin je juist bent binnen gegaan gedurende je leven. Dit wordt een manier van leven.

Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen

Bron: www.ellaster.nl

Terug naar pagina Project Camelot Interviews

“Je wordt niet langer meer tegengehouden door de programmering, tenzij je gelooft dat je dat wordt”

“Je wordt niet langer meer tegengehouden door de programmering, tenzij je gelooft dat je dat wordt”


Sananda, KaRa en One Who Serves gechanneld door James McConnell   

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 19 januari 2020.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Sananda 

Ik ben Sananda.  Zoals altijd waardeer ik deze tijd dat ik bij jullie kan zijn en kan delen en helpen met een verder begrip.    

Niet op jullie driedimensionale niveau omdat zovelen van jullie daar voorbij zijn gegaan. Ook al weet je het niet of geloof je het niet helemaal dat je er voorbij bent. Je bent er voorbij. Velen van jullie bevinden zich steeds vaker in de vierde dimensie en soms zelfs in de vijfde dimensie. Maar zelden, als je er echt over nadenkt, zelden wentel je je in die driedimensionale illusie. Ja, er zijn momenten. Maar die momenten gaan nu vrij snel voorbij zoals je hebt gemerkt.             

Je  wordt niet meer tegengehouden door de programmering, tenzij je gelooft dat je dat wordt. Dat is de kern van de situatie mijn vrienden. Het is het geloofsproces. Geloven is echt zien. Maar dat zijn slechts woorden. Tenzij je het volledig gelooft. Want zovelen blijven in die programmering hangen, dat je het eerst moet zien om het te geloven. Maar zelfs dat vervaagt nu voor velen van jullie.      

Verder lezen ““Je wordt niet langer meer tegengehouden door de programmering, tenzij je gelooft dat je dat wordt””

“Gaia ascendeert en beweegt zich naar de hogere vibraties en bereidt een plaats voor je voor”

“Gaia ascendeert en beweegt zich naar de hogere vibraties en bereidt een plaats voor je voor”


Lord Hilarion, KaRa en One Who Serves gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze Ancient Awakenings Augustus Advance in de bergen bij Payson, AZ op 18 augustus 2019.
(Het artikel mag volledig worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk worden vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Hilarion

Ik ben jullie beste broeder Hilarion. Ik ben degene die lang geleden is opgeroepen om te helpen bij de genezing van deze planeet en van al degenen die op deze planeet wonen, of het nu een mens, dier, plant of mineraal is.   

Roep me aan wanneer je kwalen hebt en wanneer je behoefte hebt aan helende energie. Roep mijn naam, “Hilarion!” “Hilarion!” “Hilarion!”       

Weet dat ik op dat moment bij je zal zijn als je een beroep op mij doet, net zoals je een beroep deed op de sterrenstelsels om deel uit te maken van de uitdrukking op deze planeet en met jullie allemaal om de energieën op de planeet te verhogen. Om Gaia naar de hogere vibratie te brengen waar ze nu volledig naar toe beweegt.   

En terwijl ze zich volledig in die hogere vibraties beweegt zullen de lagere vibraties ophouden te bestaan. Weet dus dat de tijd tekortschiet voor de driedimensionale illusie die zijn invloed bleef uitoefenen. Want heel binnenkort komt er een einde aan de driedimensionale illusie. En degenen die er nog steeds deel van uitmaken zullen niet langer deel uitmaken van Gaia’s uitdrukking. Dat is de reden waarom jullie allemaal, degenen die vóór alle anderen naar voren kwamen degenen zijn die voorbestemd zijn om ​​deel uit te maken van de Eerste Golf van Ascentie.         

Verder lezen ““Gaia ascendeert en beweegt zich naar de hogere vibraties en bereidt een plaats voor je voor””