Ella Ster, We gaan nooit meer terug naar het oude normaal en moeten dat ook niet willen

We gaan nooit meer terug naar het oude normaal en moeten dat ook niet willen

Door Ella Ster, 14 februari 2021

Het nieuwe normaal is allesbehalve normaal. Het is een onnatuurlijke situatie, die door de inzet van angst en dreiging is opgedrongen. Ondertussen wordt de wereld om ons heen kapot gemaakt en steeds meer restricties worden ons opgelegd. Veel mensen verlangen naar het oude normaal. Toch zijn er redenen om daar nooit meer naar terug te willen keren.

Het leven voor veel Nederlanders was de afgelopen jaren zo slecht nog niet. Behorende tot de rijkste landen ter wereld met een relatieve vrijheid, hadden veel Nederlanders het best goed. Met een gemiddelde vrij hoge levensstandaard had de midden- en hogere klasse een comfortabel leven. De mogelijkheid om regelmatig uit eten te gaan, meermalen op vakantie en te kunnen shoppen als vorm van entertainment. Het leven was goed …

Dat de wereld door en door verrot was en dat die koopkracht en vrijheid voor andere Nederlanders, laat staan voor andere wereldburgers, helemaal niet gold — ging aan velen voorbij. Men was te druk om stil te staan bij het feit dat een groot deel op aarde in armoede, onderdrukking en conflict leefde. Men had geen zin en tijd om zich te verdiepen in de onderdrukking, corruptie en kwaadaardige agenda’s, die ook in eigen land wel degelijk bestonden.

De lockdown en massale ontwaking

Met de lockdown verdween de vrijheid en het goede leven. De horeca sloot zijn deuren en een deel zal wellicht voorgoed gaan verdwijnen. De scholen gingen dicht en sociale contacten werden gereduceerd tot een absoluut minimum. Er waren geen events, concerten, optredens, feesten of etentjes met vrienden en familie meer. Reizen werd aan banden gelegd en mensen raakten steeds verder geïsoleerd. Het leven was zo leuk niet meer en velen verlangen nu terug naar het oude normaal. Maar was dat oude normaal wel écht normaal en ideaal?

Het is steeds meer mensen duidelijk dat de overheid veel te verbergen heeft.

Degenen die verder dan hun eigen bubbel durven kijken, zouden zien dat het systeem van de maatschappij in werkelijkheid door en door verrot was. De corruptie, het bedrog, de geheime agenda’s en genootschappen, hun perversies en rituelen, de belangenverstrengeling, klassenjustitie, de oorlogsindustrie, financiële uitbuiting, de verspilling van grondstoffen, de vervuiling van de aarde … veel klopte er niet aan dat oude normaal.

Snel uit de lockdown en verder in een gezond normaal

De lockdown heeft ervoor gezorgd dat veel mensen zich bewust zijn geworden van het systeemrot, het systeem dat ervoor zorgde dat we in deze situatie terecht zijn gekomen. Het nieuwe normaal begint daarbij steeds meer als een totalitair korset te voelen. Het oude normaal lijkt in vergelijking daarmee misschien een walhalla, maar dat was het niet. Zeker niet voor de mensen die onder de armoedegrens leefden, of de pech hadden tot de onderdrukten van het systeem te behoren. Denk alleen al aan de miljoenen kinderen die jaarlijks verdwenen in de pedonetwerken, om maar eens iets te noemen.

De tweede golf …

Uiteraard is het van algemeen belang zo snel mogelijk uit de lockdown te komen. Maar in plaats van terug te gaan naar het oude normaal, de wereld met het verrotte systeem — biedt dit de ultieme kans om verder te gaan naar een nieuwe betere wereld. Niet de nieuwe wereld van de New World Order, de wereldwijde elite met hun Great Reset en Agenda 21. Een betere nieuwe wereld, waarin de macht terug gaat naar de mensheid en iedereen in vrede, harmonie en overvloed kan leven. Een wereld van échte vrijheid.

Angst versus zekerheid

Het oude systeem is grotendeels gebaseerd op angst. Angst voor ziekte, de dood en armoede. Zelfs mensen die nu in een aardig huis wonen en een goedbetaalde baan hebben, kunnen veel van hetgeen hen lief is verliezen bij werkeloosheid, economische crisis of ernstige ziekte. Dit zorgt ervoor dat steeds meer mensen aan het overleven zijn, in plaats van in vrijheid te leven.

We kunnen een wereld creëren waarin gewoon in basisbehoeften wordt voorzien, zonder dat daar enige voorwaarden aan gesteld zijn. Als iedereen gegarandeerd is voorzien van een fatsoenlijke woning, voedzaam eten, gezondheidszorg, een opleiding en transport, zullen mensen andere keuzes in het leven gaan maken.

Bedrog versus vertrouwen

Het oude systeem is gebaseerd op bedrog, misleiding, afleiding en verleiding. Dat zorgt er ook voor dat mensen elkaar niet meer kunnen vertrouwen. Wanneer het oude systeem niet meer krampachtig in stand gehouden hoeft te worden en mensen kunnen rekenen op hun bestaanszekerheid, kan het wantrouwen plaatsmaken voor vertrouwen.

Wanneer mensen inzicht krijgen in de werkwijze van het systeem en hun intuïtie beter ontwikkelen, zullen ze beter in staat zijn te zien wanneer ze worden bedrogen. Uiteindelijk zal daardoor dit bedrog, zoals op de huidige schaal plaatsvindt, gaan verdwijnen. Dan kan het onderlinge vertrouwen tussen mensen weer gaan groeien, zodat basisvertrouwen de nieuwe norm is.

Schuld versus vermogen

Het oude systeem is gebaseerd op schuld. Aanvankelijk was dit een religieuze schuld, die honderden jaren door de katholieke kerk geïndoctrineerd werd. Deze schuld is vervangen door de financiële schuld. Nagenoeg niemand is financieel onafhankelijk en vrij. We doen dus allemaal concessies om de schulden en kosten te betalen. Neem bijvoorbeeld de hypotheekschuld. Na 30 jaar aflossen hebben mensen vaak drie maal de waarde van het huis betaald. Deze winst gaat in de zakken van een kleine groep bankiers.

Wie is eigenlijk de crediteur van die schuld? Dezelfde bankiers die een groot deel van het wereldkapitaal hebben geconfisqueerd?

Ondertussen hebben landen enorme staatsschulden en gaat de gemiddelde levensstandaard in het Westen de afgelopen decennia omlaag. In westerse landen is er een groeiende groep die onder de armoedegrens leeft. De schuldeisers van die staatsschuld behoren tot dezelfde groep die een groot deel van het kapitaal, grond en grondstoffen in handen heeft. Wanneer bij een reset die schuld wordt kwijtgescholden en alle kapitaal eerlijk wordt verdeeld, kan iedereen in welvaart leven. Die reset moet alleen niet vanuit de oligarchen geïnitieerd worden, zoals het Build Back Better Agenda 21-plan, want dan zijn we slechter af.

Loonslaaf versus droomwerk

Door het financiële geldsysteem heeft de heersende klasse een machtig wapen om mensen te dwingen een groot deel van hun levensenergie te besteden aan werkzaamheden die niet bijdragen aan een betere en eerlijke wereld. Wanneer die financiële druk wegvalt kunnen mensen keuzes maken gebaseerd op hun intrinsieke motivatie, persoonlijke talenten en noodzaak in de wereld. Dan zal men werk ervaren als een hobby of ‘droombaan’. Mensen stoppen dan hun levensenergie in wat hen veel voldoening geeft en wél bijdraagt aan een betere wereld.

Schaarste versus overvloed

Het oude systeem is gebaseerd op schaarste. Schaarste van grond, grondstoffen, voedsel, water, financiële middelen, energievormen, et cetera. Schaarste creëert onzekerheid en angst om een tekort te hebben. Mensen maken dan irrationele beslissingen. Schaarste maakt manipulatie mogelijk. Terwijl de planeet voldoende grond, grondstoffen en middelen biedt om iedereen in overvloed te laten leven. Het vereist wel een rechtvaardiger systeem en betere verdeling.

Energie-industrie versus gratis energie

Groene stroom blijkt in de praktijk helemaal niet zo groen te zijn. De NWO elite die de klimaatagenda promoot, is dezelfde kliek die alle technologieën tegenhoudt, waarmee mensen onafhankelijk van grote corporaties zouden kunnen zijn. Er bestaat al 100 jaar technologie waarmee men uit een oneindige bron van energie kan tappen. Dat zou het einde betekenen van de olie-industrie en vervuilende ‘groene’ stroom en dat is de reden dat deze technologie verborgen wordt gehouden. Wanneer mensen uiteindelijk wel kunnen beschikken over deze gratis energie zal dat veel mogelijkheden en vrijheid bieden.

Milieuvervuiling versus respect voor moeder aarde

De klimaatagenda zorgt allesbehalve voor minder schade aan de planeet en de natuur. Voor onze elektrische auto’s en apparaten delven we schaarse grondstoffen. Voor de biomassacentrales kappen we een groot deel van onze bossen. Met de wegwerpmaatschappij vervuilen we de oceanen met plastic. Met chemische vliegtuigsporen vervuilen we de lucht met metaaldeeltjes. Met chemische bestrijdingsmiddelen vergiftigen we onze gewassen.

Door het beschikbaar stellen van verborgen gehouden technologieën, valt de noodzaak voor vervuilende energievormen weg. Door het terugdringen van chemische en vervuilende methodes kunnen we de natuurlijke balans herstellen. Door Gaia, moeder aarde, te erkennen als een superwezen met een ziel, kunnen we ons respect tonen voor onze planeet, die ons voorziet van water en voedsel en die onze thuisbasis is.

Voedselindustrie versus natuurlijke voeding

Het voedsel in de supermarkt is minder voedzaam dan we willen geloven. Door modificatie van gewassen, het verschralen van landbouwgrond en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, zijn veel landbouwproducten een verarmde voedselbron. De voedselindustrie voegt bovendien onnodig zout, suiker, smaakstoffen en conserveringsmiddelen toe, waardoor dat voedsel het lichaam eerder schaadt dan voedt.

Hoe geweldig zou het zijn als we een deel van ons voedsel uit een eigen buurtmoestuin kunnen halen?

Natuurlijke en zuivere voeding zou de norm kunnen zijn. Voedingsstoffen kunnen zelfs als medicijn worden toegepast. Door in woonwijken buurtmoestuinen aan te leggen kunnen we verse groente met veel levenskracht eten. Het herstelt de relatie met en eerbied voor de natuur. Kinderen leren er waar ons voedsel vandaan komt. Buurtmoestuinen kunnen fijne ontmoetingsplekken zijn van gezinnen, singles en ouderen.

Farmaceutische industrie versus natuurlijke geneeswijzen

In het oude systeem heeft de farmaceutische industrie veel macht. Dat geldt ook voor de door hun gecontroleerde organisaties, zoals de WHO, het RIVM, CDC, FDA, universiteiten, medische bladen, et cetera. Medicijnen waar niks aan verdiend kan worden, kunnen via hun gecontroleerde organisaties verboden worden, hetgeen we zagen met medicijnen tegen Covid-19.

Het verdienmodel van de farmaceutische industrie is gebaseerd op patenten, waardoor farmaceutische producten per definitie onnatuurlijk, kunstmatig en/of chemisch zijn. Iets puur uit de natuur kun je immers niet patenteren. Daardoor zijn ze zelfs in de correcte toepassing vaak toxisch, waardoor er ongewenste bijwerkingen zijn. Bovendien zorgen het kunstmatige voedsel, chemische medicijnen en vaccinaties vol gifstoffen ervoor dat er allerlei gezondheidsproblemen ontstaan.

Deze vicieuze cirkel kunnen we doorbreken door van dit model af te stappen. Dan gebruiken we niet wat de meeste financiële winst oplevert, maar wat het beste gezondheidsresultaat oplevert. Dan kunnen natuurlijke geneesmiddelen zonder ernstige bijwerkingen toegepast worden. Of andere alternatieve geneesmethoden, zoals frequentieheling door geluid en licht. Gezondheid kan dan weer de norm zijn, waarbij een behandeling bij ziekte, een eenmalige en permanente genezing kan bieden. Dat zal ook het einde van de vaccinatie-industrie betekenen. Is dat niet een veel beter gezond normaal?

Plandemie voor wereldwijde reset?

Wanneer je toestaat dat de overheid zich niet aan de wet houdt tijdens noodsituaties, zullen ze noodsituaties creëren om zich niet aan de wet te hoeven houden.

Het is veel mensen inmiddels duidelijk geworden dat er weliswaar een kleine groep is (± 2%), die ernstig ziek kan worden, maar ook dat de angst voor het coronavirus misbruikt wordt voor een andere politieke agenda. Enerzijds is dat de vaccinatiecampagne. Alle alternatieve oplossingen die goedkoper, veiliger en effectiever zijn, zijn immers (lange tijd) terzijde geschoven. Het lag er op een gegeven moment wel heel dik bovenop dat het massaal vaccineren een belangrijk te behalen doel was.

Anderen denken dat de coronacrisis vooral benut wordt om de reeds bestaande financiële crisis te verbloemen. Door de lockdown zullen veel midden- en kleinbedrijven hun deuren moeten sluiten. Dit leidt tot een economische neergang, die uitsluitend gewijt zal worden aan de lockdown. We weten dat de NWO vaak een probleem creëert om een anders moeilijk te accepteren ‘oplossing’ te kunnen introduceren. Het bekende Probleem-Reactie-Oplossing.

Daarom is het opvallend dat wereldleiders nu allemaal spreken over de “Great Reset” en “to Build Back Better”. Dit ‘beter’ terugbouwen van het systeem zal niet in het voordeel van de mensheid uitvallen. Men geeft al aan dat er in dat nieuwe model geen privébezit meer zal zijn en mensen verplicht zullen worden zich te laten vaccineren. De krachten achter het oude verrotte systeem, zijn dezelfde figuren die de New World Order en Great Reset aanprijzen. Zij dragen een speld van Agenda 21.

Het benutten van een crisis om een agenda door te voeren, die onder normale omstandigheden nooit geaccepteerd zou worden, is een beproefde methode. Het pakt nooit in het voordeel van de mensheid uit en is altijd ten gunste van de machthebbers die op die manier nog meer macht, bezit en controle in handen krijgen. De vrijheidsbeweging streeft juist naar het tegenovergestelde, het herstel van soevereiniteit van mensen en zo het afgenomen zelfbeschikkingsrecht te herstellen. Het is belangrijk om te beseffen dat er verschillende agenda’s en tijdlijnen zijn die momenteel uitspelen.

Daarbij is het van belang dat mensen veel meer zelf de regie in handen nemen, dan slechts te volgen en reageren op wat voor hen wordt uitgestippeld door anderen. Als we een nieuw, gezond normaal willen creëren, dat in het belang is van de overgrote meerderheid van de bevolking, moeten we onze autoriteit niet langer uit handen geven. Of het nu gaat over politiek, onderwijs, gezondheid of religie: het feit dat we onze macht uit handen hebben gegeven, is een van de redenen waarom anderen zoveel macht over ons hebben verkregen. Juist daar zit ook de sleutel om een betere wereld — het nieuwe gezonde normaal — voor onszelf te creëren.

> Lees verder in deel 2: Het nieuwe gezonde normaal doet een beroep op ons geweten en verantwoordelijkheid.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl

Terug naar pagina Diverse Berichten