STAAT DER NEDERLANDEN heeft de rol van Vaticaan overgenomen.

STAAT DER NEDERLANDEN heeft de rol van Vaticaan overgenomen. Alle overheids-functionarissen persoonlijk aansprakelijk voor schade en schuldcreatie.

De Binnenlandsche Bataafsche Courant

2 februari 2022

Er is een 100% kwaadaardige supermacht die over de Aardbewoners regeert. Uitsluitend door geweld en mogelijk gemaakt door een onuitputtelijke rijkdom, in de loop der eeuwen bij elkaar gestolen. Deze oude doorgefokte bloedlijnen komen nooit in de schijnwerper en worden altijd ongemoeid gelaten. Deze groep moet zichzelf in stand houden door inteelt en het creëren van onbalans, ontwrichting en massamoord. De drijfveer moet de jacht op het eeuwige leven zijn, vrijwel het enige wat hen ontbreekt en niet onder controle hebben.

Een onderdeel van deze draconische bloedlijnorde is het Vaticaan, sinds 1815 onder volledige controle van de militair georganiseerde Jezuïeten.

Voor die tijd was er steeds strijd tussen de rooms-katholieke kerk, andere religies en vooral wereldlijke leiders, de koningen en prinsen. De rooms-katholieke kerk is tot het verbod van de Jezuïeten in 1773 werktuig geweest van de bovengenoemde bloedlijnfamilies, die ook pausen leverde. Dat werktuig zorgde voor de diefstal en beslaglegging van de Aarde en alles wat er op leefde, ook de mensen. Dat is gebeurd via de zogenaamde Trusts. Het Vaticaan beheerde als een proto-multinational alle Trusts op Aarde. Ook ieder mens werd gezien als een werkmaatschappij, ontdaan van vrijheid, bezit en ziel.

Een korte uitleg hebben we gevonden in dit document:

[I] HISTORIE VATICAAN

Er zijn 3 trusts tot stand gekomen en vormen tezamen de ‘Triple Crown of Ba’al’ ofwel Tiara en Triregnem.

1. First Crown: Pauselijk decreet ‘Unam Sanctam’ uit 1302 uitgevaardigd door Paus Boniface. De Paus claimt absolute wereldmacht. De mens en zijn bezit wordt een registratienummer door de registratie van de Naam op de geboorte acte en zelfs verbeurd verklaard.

2.  Second Crown: Pauselijk decreet ‘Aeterni Regis’ uit 1481 uitgevaardigd door Paus Sixtus IV. Deze creëert bij de geboorte van een kind door het verhandelen van het geboortecertificaat door de Centrale Bank van een natie op de internationale financiële markten als een Staatsobligatie. Hiermee vervalt eigendomsrecht op ons lichaam en zijn slaaf aan de Romeinse Hogepriester.

3. Third Crown: Pauselijk decreet ‘Convocation’ (‘Dagvaarding/ Oproeping´) claimt de kinderziel, van 1537, Paus Paulus III en het is nu ‘legaal’ dat de Staat Maritime Law (Zeerecht) ofwel Admiralty op de mensen toepast.

4. ‘The Crown’ was oorspronkelijk toegekend aan Spaanse Koning, ‘The Crown of Aragon’.  In 1604 ging the Crown naar Koning James I van Engeland door toedoen van Paus Paulus V. Engeland verloor de Crown weer in 1816 na het opzettelijk bankroet van Engeland (Nathaniel Rothschild Waterloo) aan de Temple Bar / Crown Bar of Simpelweg “Crown” en deze is sindsdien verantwoordelijk voor administratie van het ‘oogsten van zielen’.

5. Waarom het Vaticaan? Bulla Unam Sanctam door Paus Bonifatius VIII van 18 november 1302 (en alle opeenvolgende CQV-TRUSTS): “We verklaren, zeggen, definiëren en kondigen aan dat het absoluut noodzakelijk  is dat elk menselijk wezen voor zijn eigen heil en redding onderworpen is aan de Romeinse bisschop.” Zelf-legitimatie door de paus  van een absolute claim om de aarde en alle levende wezens te controleren, te beheersen en te onderdrukken.  

6. Bulla Romanus Pontifex van paus Nicolaas V van 8 januari 1455 en alle opeenvolgende CQV-TRUSTS: De Romeinse kerk vordert in zelflegitimatie alle aanspraken op de aarde en verklaart alles wat erop staat als haar eigendom. Deze Bulla… “ geldt voor altijd en met volledige rechtskracht. Verzet hiertegen, bewust of onbewust, is nietig en nutteloos en aan geen mens is toegestaan deze pauselijke bul tegen te werpen en/of te bestrijden.

7. Met de Bulla Aeterni Regis van paus Sixtus IV van 21 juni 1481 en ook de ‘oproepingsbul’ van paus Paulus III (evenals alle daaropvolgende CQV-TRUSTS vanaf 1537), hebben de pausen onze ziel van ons gestolen.

8. Romeinse recht: op 21 juni 2011 werd de Romanus Pontifex officieel ontbonden en hiermee is de Roomse rechtspraak ongeldig geworden en zijn de Cestui Que Vie trusts sinds 15 augustus 2011 en ontbinding  van de trusts en kerk bekend als Aeterni Regis (Eeuwige Kroon).

9. De beëindiging van de geboortecertificaten, overlijdenscertificaten, schikkingscertificaten, obligaties en claims is vervangen, waaronder BIS (Centrale Bank van de Centrale Banken) waaronder het gezag voor internationale transacties en dus een einde makend aan de financiële slavernij van de wereldburgers.

10. Paus Franciscus vervaardigde op 11 juli 2013 een Motu Proprio, hoogste juridische rechtsinstrument, ingaande op 1 september 2013, en daarmee is de immuniteit van rechters, officieren van justitie, advocaten, wetgevers, wetshandhavers, functionarissen, bankiers en alle ambtenaren  opgeheven. Hierdoor kunnen zij nu persoonlijk aansprakelijk gesteld worden en voor bedrog, etc. indien zij niet in 42 dagen de trust beschikbaar maken voor de wettige erfgenaam.

When the same matters are prosecuted in other States, the provisions in force in Vatican City State on concurrent jurisdiction shall apply.

https://www.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html (hieronder de vertaling van dit document)

APOSTOLISCHE BRIEF
UITGEGEVEN MOTU PROPRIO

VAN DE OPPERSTE PONTIFF
FRANCIS

BETREFFENDE DE JURISDICTIE VAN DE GERECHTELIJKE AUTORITEITEN VAN DE VATICAANSTAD IN STRAFRECHTELIJKE ZAKEN

 
In onze tijd wordt het algemeen welzijn in toenemende mate bedreigd door grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, oneigenlijk gebruik van de markten en van de economie, en ook door terrorisme.

Het is daarom noodzakelijk dat de internationale gemeenschap passende rechtsinstrumenten aanneemt om criminele activiteiten te voorkomen en tegen te gaan, door internationale justitiële samenwerking in strafzaken te bevorderen.

Door talrijke internationale verdragen op deze gebieden te ratificeren, en ook namens Vaticaanstad te handelen, heeft de Heilige Stoel voortdurend volgehouden dat dergelijke overeenkomsten een effectief middel zijn om criminele activiteiten te voorkomen die de menselijke waardigheid, het algemeen welzijn en de vrede bedreigen.

Met het oog op de hernieuwing van de toezegging van de Apostolische Stoel om aan deze doeleinden samen te werken, stel ik door middel van deze apostolische brief, uitgegeven in Motu Proprio, vast dat:

1. De bevoegde gerechtelijke autoriteiten van Vaticaanstad oefenen ook strafrechtelijke rechtsmacht uit over:

  a) misdaden begaan tegen de veiligheid,de fundamentele belangen of het erfgoed van de Heilige Stoel;

  b) misdrijven bedoeld:

    - in wet nr. VIII van Vaticaanstad, van 11 juli 2013,houdende aanvullende normen inzake strafrecht;

    - in wet nr. IX van Vaticaanstad, van 11 juli 2013, houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering;

    wanneer dergelijke misdrijven worden gepleegd door de in lid 3 hieronder bedoelde personen, in de uitoefening van hun functie;

  c) elk ander misdrijf waarvan de vervolging vereist is op grond van een internationale overeenkomst die is geratificeerd door de Heilige Stoel, indien de dader fysiek aanwezig is op het grondgebied van Vaticaanstad en niet is uitgeleverd.

2. De in lid 1 bedoelde misdrijven moeten worden berecht in overeenstemming met het strafrecht dat van kracht is in Vaticaanstad op het moment dat zij worden gepleegd, onverminderd de algemene beginselen van het rechtsstelsel inzake de toepassing van strafrecht in de tijd.

3. Voor de doeleinden van het Vaticaanse strafrecht worden de volgende personen beschouwd als “openbare functionarissen”:

  a) leden, ambtenaren en personeel van de verschillende organen van de Romeinse Curie en van de daaraan verbonden instellingen.

  b) pauselijke legaten en diplomatiek personeel van de Heilige Stoel.

  c) die personen die optreden als vertegenwoordigers, managers of bestuurders, evenals personen die zelfs de facto de entiteiten beheren of uitoefenen die rechtstreeks afhankelijk zijn van de Heilige Stoel en zijn opgenomen in het register van canonieke rechtspersonen dat wordt bijgehouden door het gouvernement van Vaticaanstad Staat;

  d) elke andere persoon met een administratief of gerechtelijk mandaat bij de Heilige Stoel, permanent of tijdelijk, betaald of onbetaald, ongeacht diens anciënniteit.

4. De in lid 1 bedoelde rechtsmacht omvat tevens de administratieve aansprakelijkheid van rechtspersonen die voortvloeien uit misdrijven, zoals geregeld door de wetten van Vaticaanstad.

5. Wanneer dezelfde zaken in andere staten worden vervolgd, zijn de in Vaticaanstad geldende bepalingen inzake gelijktijdige rechtsmacht van toepassing.

6. De inhoud van artikel 23 van wet nr. CXIX van 21 november 1987, die het gerechtelijk bevel van Vaticaanstad goedkeurt, blijft van kracht.

Dit besluit en stel ik vast, niettegenstaande alles wat het tegendeel is.

Ik stel vast dat deze apostolische brief, uitgegeven in Motu Proprio, zal worden afgekondigd door publicatie in L'Osservatore Romano, die op 1 september 2013 in werking treedt.

Gegeven in Rome, in het Apostolisch Paleis, op 11 juli 2013, het eerste van mijn pontificaat.

 
FRANCISCUS 

Dit is nu de hoogste wetmatigheid: “Alle mensen zijn begiftigd met universele rechten en niemand staat tussen hen en de Schepper. Niets staat boven deze wet.

11. Op 18 januari 2016 stemde paus Franciscus ermee in om alle activa van de Vaticaanse Bank terug te geven aan de mensheid en is de noodzakelijke wettelijke afstandsprocedure voltooid en is de mensheid nu vrij en is uit vrije wil alle aanspraken opgegeven.


Wat we hier lezen is het volgende.

In 2011 zijn de CQV Trusts ontbonden. Vervolgens staat er dat de onderliggende documenten, zoals de geboorte akten, zijn “vervangen”, waardoor ook de Centrale Bank van de Nationale Centrale Banken geen functie en gezag meer heeft over de internationale transacties. Dit zou dan een eind moeten maken aan de financiële slavernij van de wereldburgers.

In 2013 heeft paus Fransiscus de immuniteit van alle betrokken functionarissen opgeheven, zodat ze persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Degene die onze Geboorte Trusts beheert had ze dus binnen 42 dagen (na 1 september 2013) vrij moeten geven aan de wettige Enige Erfgenaam. Dit had dan moeten gebeuren uiterlijk op 12 oktober 2013.

Hier hebben wij niet veel van gemerkt.

De STAAT DER NEDERLANDEN heeft zijn wettelijke plicht verzaakt. Eén van de redenen van de geënsceneerde pandemie is waarschijnlijk de dreiging dat dit bekend zou worden en de STAAT in enkele uren bankroet zou zijn geprocedeerd. Het wordt angstvallig stilgehouden. Niemand zal goedschiks kunnen beschikken over zijn rechtens toekomende bezit: de persoonlijke CQV Trust als Enig Erfgenaam. Dus niet de STAAT hoeft aansprakelijk te worden gesteld, dan wel de verantwoordelijke functionarissen. In dat geval kunnen ze ook aansprakelijk worden gesteld voor alle schulden en schade die ze de mensheid hebben aangedaan.

Eén van de meest verraderlijke zaken is het verzwijgen van zaken als de ingrediënten van de injecties, naast dus het verzwijgen waar de mensen recht op hebben: een miljoenenvermogen als beneficiair Enig Erfgenaam.

Wij kunnen ons klaar maken voor de totale ineenstorting van alles wat is gerelateerd aan de STAAT.

Een nieuwe orde van rechtsadviseurs kan aan de gang met conservatoir beslag te leggen op alle Geboortetrusts én alle overige eigendommen van iedere functionaris in relatie tot bewuste nalatigheid. Om te beginnen met de “koninklijke” familie en eindigend met ambtenaartjes van de GGD.

Tip voor de ambtenaren: gooi het bijltje er maar bij neer, het kan nu nog.

Bron: Herstel de Republiek

Terug naar pagina Diverse Berichten