WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 2

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 2

Het systeem gecreëerd door Anu, waarmee de mens gevangen wordt gehouden, bestaat uit deze negen componenten. Ieder mens is daaraan onderworpen wanneer hij wordt geboren, leeft en sterft. Alleen door terug te keren naar een bewustzijnsstaat van onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid in elk moment, kunnen we uit deze gevangenis ontsnappen.

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> vervolg op WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 1


Doodsangst Implantaat Netwerkomleiding (DIN) – Zoals de lange naam veronderstelt is DIN de afdaling naar het mensdom en de keten die ons bindt aan de materiële wereld. In het gebied van de plexus solaris (zonnevlecht) van het menselijk instrument bevindt zich de DIN-module van het MVS (Menselijk Verstand Systeem). Dit wordt een beetje ingewikkeld omdat je het MVS moet zien als het hoofdnetwerk waarop pluggen of implantaten zijn aangesloten. Eén van die pluggen is de DIN, die is verankerd in de zonnevlecht, en die een ingewikkeld netwerk vormt dat zich exponentieel naar boven toe ontwikkelt richting hart, nek en gebieden in het hoofd. Dit is een etherische structuur die angst, bezorgdheid, stress en onrust verzamelt, absorbeert en distribueert.

Hoewel deze module wordt gedomineerd door angst voor de toekomst, heeft Anu er vanuit het perspectief van programmering voor gezorgd dat hij werd verbonden met primaire angst voor de dood en het niet-bestaan. De DIN veroorzaakt veel disfunctioneren in de mensenfamilie met betrekking tot haar gedrag. Het activeert mensen ook dienst te doen in religie en spirituele disciplines.

Polariteiten Systeem (PS) – Dit is een sub-aansluiting van de DIN ontworpen om polariteiten in het MVS te creëren en op die manier wrijving tussen polariteiten te creëren en met deze wrijving onenigheid en disharmonie te bewerkstelligen. Als je je in het MVS bevindt (en dat doe je), dan bevind je je in polariteit. Zo simpel is het. Polariteit activeert en voedt het MVS. Polariteit is het ‘voedsel’ van het MVS, want in polariteit is het menselijk instrument in afgescheiden zijn verloren en dat is nu precies de functie van het MVS, die door de ontwerpers zo was bedoeld.

Genetisch Manipulatie Systeem (GMS) – Dit systeem was een uitwas van verscheidene interdimensionale rassen die bezig waren een geschikt instrument te maken om toegang te krijgen tot de fysieke wereld. Het was vooral Anu, die niet alleen toegang wilde hebben tot de fysieke wereld om zijn grondstoffen te exploiteren, maar hij wilde dit doen door wezens die oneindig zijn te onderdrukken en die de menselijke instrumenten moesten animeren, zodat hij kon beschikken over gewillige slaven. Ja, oneindige wezens kunnen worden onderdrukt tot eindige wezens wanneer ze worden blootgesteld aan het MVS.

In de loop van het ontwikkelingsproces van het menselijk instrument werd besloten om het GMS (Genetisch Manipulatie Systeem) te maken waarmee het menselijke instrument na verloop van tijd, wanneer het zich ging ontwikkelen, kon worden gemodificeerd om ervoor te zorgen dat het nimmer tot zelfrealisatie of tot de bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal kon komen. De bewustzijnsstaten van satori, nirvana, kosmisch bewustzijn, verlichting en vervoering waren allemaal verschillende namen voor verhoogde staten binnen het GGZC die zich nog steeds binnen het domein van het MVS bevonden. Deze staten echter werden controlepunten die interventies van het GMS (Genetisch Manipulatie Systeem) op gang brachten. De ware staat van de Soevereine Integraal, zelfs na de dood van het menselijk instrument, is nooit door een lid van de mensenfamilie gerealiseerd, tot voor kort.

Heelheid Navigator – Dit is een element van het MVS dat in het individu de authentieke zoektocht naar God activeert in de context van heelheid, eenheid, vereniging en gelijkheid. Er zijn mensen die deze zoektocht ondernemen omdat ze zich verplicht voelen aan de verwachtingen van hun ouders, hun ego, of uit hun eigen gevoel van schuld. De authentieke zoektocht, zoals afgeroepen door de Heelheid Navigator, is een recente doorsteek die door het GMS in het menselijk instrument is ingebracht, en dat is een open systeem. Hoewel het nog altijd een onderdeel is van het MVS, vormt hij de achterdeur naar het pad van bevrijding. Hierover straks meer.

Post-Dood Systeem (PDS) – Dit is het systeem waarbij het individu na de dood van zijn fysieke lichaam wordt opgewacht door gidsen ‘aan gene zijde’ die met hem zijn levenservaring doornemen, en wanneer hij perioden van grote gebreken tegenkomt, gaat hij terug naar de wereld om de misstappen in zijn voorgaande leven recht te zetten; met andere woorden: karma en reïncarnatie. PDS is het middel dat de Soevereine Integraal in de greep van de illusie houdt, zelfs al is de illusie een verhoogde realiteit in vergelijking met het fysieke bestaan op het aardse niveau. Het voorziet in de kringloop van de Soevereine Integraal in fysieke dimensies die zich eindeloos blijft herhalen.

Dit proces van het PDS (Post-Dood Systeem) was aanvankelijk bedoeld als belangrijkste middel om de wereld voor te bereiden op de geboorte van Anu op aarde en op zijn bestuur in de functie van onbesproken wereldleider. Dit scenario echter is uiteindelijk geschrapt.

De negen voornaamste componenten van de Onderdrukking van de Soevereine Integraal.

De gevangenis bestaat uit deze negen componenten, waaraan ieder mens is onderworpen wanneer hij wordt geboren, leeft en sterft, ongeacht het aantal kringlopen van dood en geboorte die hij heeft ondergaan.

Door de onderdrukking van de Soevereine Integraal leven we allemaal in een Matrix-achtige wereld van illusie en bedrog. Hoewel mensen geen diensten meer verlenen aan de Anunnaki’s voor de productie van goud, zijn de genetische overdracht van het MVS en andere componenten van het onderdrukkingsnetwerk niettemin nog steeds in werking en de teugels van deze onderdrukkingssystemen zijn overgedragen aan de Elite, die ze gretig hebben aangepakt.

Het wordt tijd dat mensen wakker worden en zien waaraan ze hebben deelgenomen en dat ze leren hoe ze dit kunnen stoppen, één individu per keer. Wij zijn zelf de sleutel tot ons dilemma en moeten leren hoe we de onderdrukkingsmatrix kunnen uitschakelen, zodat we kunnen ontwaken voor het bewustzijn van de Soevereine Integraal dat we leven in deze gedragsintelligentie en onszelf vrij maken van de greep van het verstand en het menselijk instrument. Tegen degenen die hoop en licht verheerlijken kan ik alleen zeggen dat jullie worden teleurgesteld als je hoop voorwaardelijk is, dat wil zeggen alleen voor jezelf, om in deze wereld verandering te faciliteren. Het is echt zoals Gandhi zei: “Wij moeten zelf de verandering worden die we in de wereld willen zien.” De sleutel echter is de vraag welke verandering.

Heb je ooit een omschrijving van je Zelf overwogen? Wat definieert jou? Als je in de spiegel kijkt en je maskers laat vallen, je pretenties, leugens, angsten, gedachten en gevoelens; wat blijft er dan over? De meesten zullen zeggen dat hun ziel of geest overblijft. En als ik je vertel dat de ziel, zoals de meesten haar omschrijven, niet werkelijk bestaat buiten het verstand, wat zou je dan zeggen? De verandering die ik in de wereld wil zien, is dat mensen zichzelf gaan zien als multidimensionale wezens, wier kern bestaat uit de Soevereine Integraal die het destillaat is van de Eerste Bron in de vorm van één enkele, menselijke expressie. Als mensen in overeenstemming waren met deze frequentie, zouden ze begrijpen dat alles is verenigd in eenheid, gelijkheid en waarheid. Dit behelst de omschrijving van het Grote Portaal, zoals het door de mythologie van de WingMakers gedurende de laatste tien jaar is onthuld.

Ieder individu is een portaal voor zichzelf en dit portaal is de toegangspoort naar de interdimensionale werelden van de Soevereine Integraal, waar het menselijk instrument als een astronautenpak eindelijk kan worden achtergelaten en waar het individu zijn ware, oneindige natuur realiseert. En dat hij in deze realisatie begrijpt, dat iedereen, IEDEREEN, in deze staat gelijk is en dat we in deze gelijkheid EEN zijn.

Het Grote Portaal vindt plaats wanneer de mensheid voor deze allesomvattende realisatie als EEN WEZEN opstaat. Dan kunnen we het raamwerk van onderdrukkingsmechanismen transcenderen en kunnen we ons uitdrukken als Soevereinen.

2012 is een enkele pagina in het ‘boek’ getiteld Het Tijdperk van Transparantie en Expansie. Het leven van de leugen, het tijdperk van sluiers over sluiers over sluiers, begint zich op te lossen, mits voldoende mensen in zichzelf opstaan en de Soevereine Integraal van binnen de eer geven door zijn waarheid te kunnen uitdragen. Maar om dit te doen moeten mensen zich afstemmen op zijn bewustzijn en wel om het MVS heen; dit is de manier waarop mensen zich ermee moeten bezighouden.

Het zoeken naar informatie is voorbij. Het zoeken naar een meester, een goeroe, religie, spiritueel pad of wegwijzer is voorbij. Het zoeken naar vormen van blaam is voorbij. Het zoeken naar verborgen informatie achter duistere krachten is voorbij. In dit nieuwe tijdperk worden de expressie van het bewustzijn van de Soevereine Integraal en de ontmanteling van het onderdrukkingsmechanisme het aandachtspunt van ieder individu.

Vraag 3 van Project Camelot:
Mijn eigen gezichtspunt is dat onze planeet een bewust wezen is en dat de planeet en de mensheid in de komende jaren van de derde naar de vierde en de vijfde dichtheid gaan. Volgens mij zijn we op dit moment de vierde dichtheid al binnengegaan. Volgens de RA Material (‘Law of One’) gaat niet de totale mensheid naar de vijfde dichtheid, maar blijft een deel uit vrije keuze achter in de  derde dichtheid van de aarde omdat ze kiezen voor zelfzucht in plaats van het onbaatzuchtig dienen van anderen.

  • Hoe ziet u dat?
  • Als uw gezichtspunt anders is, wilt u dan enigszins gedetailleerd ingaan op hetgeen u ziet?

Antwoord 3 van James:
De aarde is als bewustzijn ondefinieerbaar. Zodra je het bewustzijn van de aarde omschrijft, maak je een definitie. En zodra je definieert, maak je een hokje in afscheiding. En zodra je de aarde in elementen onderscheidt, vermink je haar ware essentie. De aarde is een Gastbewustzijn; dit is haar essentie, hoewel zelfs deze omschrijving afscheiding creëert en daarom tevens een mate van bedrog inhoudt.

Ja, de dichtheden zijn aan het verschuiven, maar deze dichtheden zijn gebruiksvoorwerpen van het Menselijk Verstand Systeem (MVS). Zelfs het idee, dat de bijna-oneindige dimensies van de astrale en mentale gebieden echt zijn, komt neer op een vergelijking met het fysieke vlak. Ik zou je willen zeggen dat hetgeen binnen het gezichtsveld van het menselijk instrument ligt, waartoe de fysieke, emotionele (astrale) en mentale dichtheden behoren, allemaal in het MVS en het onderdrukkingsmechanisme gevangen zitten. Ze maken geen onderdeel uit van de Soevereine Integraal en zijn daarom niet permanent; ze bevinden zich in polariteit, in afscheiding en in begoocheling. Met andere woorden: het is een creatie die is ontworpen om te verhullen wat je werkelijk bent.

De aarde gaat niet naar een andere dimensie om haar bewustzijn te verhogen en om naar een hogere staat te ascenderen. Ook zullen er geen gelukkige borsten naar een hogere dimensie worden gestuwd, omdat ze iets beters deden dan anderen en daarom zijn uitverkoren. Wij, als een mensenfamilie, worden voorbereid om als Soevereine Integralen op aarde te leven. Gaat dit gebeuren in 2012? Nee.

2012 Zal voor de meeste mensen aanvoelen als ieder ander jaar. Er is geen specifiek jaar of tijdstip dat het tijdperk van transparantie en expansie, of het verrijzen van de Soevereine Integraal aangeeft. Het gebeurt in stilte en op de meest onverwachte plekken. Mensen gaan inzien dat in hun menselijk instrument een systeem van controle, bedrog en manipulatie is ingebouwd. En op een dieper niveau krijgen ze een nieuwe helderheid, al is die nog zo vluchtig; ze zien zichzelf als meer dan alleen een systeem van gevoelens en gedachten verpakt in een lichaam. Dit gaat komen… mensen worden wakker uit een virtuele realiteit in een virtuele realiteit.

De Aarde maakt onderdeel uit van deze nieuwe transparantie. De Natuur is deze nieuwe verschijning reeds gegeven en draagt haar met trots, maar dat is de mensen nog niet opgevallen, want onze programma’s beschikken niet over deze waarneming. De mensenfamilie zal deels door de Natuur wakker worden en de aarde is zich voor deze gebeurtenis aan het voorbereiden. Dat wat gebeurt is niet omdat de aarde wraak neemt, of omdat God wraak neemt, die door de aarde heen werkt en zijn toorn uitstort. Het is de Aarde/Natuur die haar nieuwe transparantie en expansie op haar eigen wijze tot uitdrukking brengt.

Kijk eens naar het volgende verhaal: Gevorderde mensen, die op een interdimensionaal niveau leven, werden op slimme wijze verleid om een menselijk instrument te belichamen dat door een vreemde intelligentie, de Anunnaki’s, was ontworpen. Naarmate deze ‘werkkracht’ werd ontwikkeld, werden de fysiek belichaamde mensen uitermate bereid om hun beperkingen te aanvaarden, want deze beperkingen onderdrukten op systematische wijze het bewustzijn van de Soevereine Integraal: de oneindige en eeuwige levenskracht die hun menselijke voertuig animeerde, in beweging zette.

Vanaf het eerste stadium werden menselijke bloedlijnen vermengd met die van hun ontwerpers, waardoor het evolutionaire proces van menselijke diversiteit werd versneld. Een deel van de diversiteit bevond zich in elitaire gemeenschappen die de afscheiding van de mensenfamilie liet formuleren in het Geld Macht Netwerk. De ‘goddelijke’ ontwerpers, de Anunnaki’s, waren uitermate tevreden met hun mijnwerkzaamheden; ze verlieten de aarde en lieten hun menselijke schepping achter.

Het menselijk genoom paste zich aan binnen de matrix van het Menselijk Verstand Systeem (MVS) en ontwikkelde zich tot de mensenfamilie die we hebben in de vroege 21ste eeuw. Dus nu hebben we een ras dat gevangen zit in een raamwerk van onderdrukking, zonder van hun conditie op de hoogte te zijn, terwijl ze geloven in hemelen en hellen die deel uitmaken van het MVS-landschap; terwijl ze bidden tot meesters en heilanden (verlossers) om hun zonden en morele apathie te vergeven; en terwijl ze de dood en het niet-bestaan blijven vrezen alsof ze volstrekt onbewust zijn van hun ware natuur.

Stel je voor dat jij de ware God bent, de Eerste Bron. Wat zou je doen om mensen bewust te laten worden van hun ware natuur? Welk proces zou je gebruiken om de mensenfamilie over te brengen naar een perspectief waarin ze zich zouden realiseren dat alles waarin ze hadden geloofd bestond uit bedrog en onderdrukking van hun ware natuur en waarbij je zou weten dat de componenten van het onderdrukkingsraamwerk niet van de ene op de andere dag kon worden weggenomen zonder dat het individu gek werd of, erger nog, zou bezwijken. Wat zou je doen?

Eerste Bron heeft een aantal bewegingen op het ‘schaakbord’ beperkt, omdat de mensheid zit opgesloten in een gevangenis, waarvan de opzichters en bewakers het geldsysteem beheren en de macht onder elkaar vasthouden en verdelen. Spirituele en religieuze leiders zitten ook in de gevangenis; ze zitten in de secties voor de meer rechtschapenen, maar ze zitten toch in het huis van bewaring. De interdimensionale wezens, zoals verrezen meesters en engelen, zijn ook gevangen genomen, hoewel hun vrijheden bijna oneindig lijken in vergelijking tot menselijke gedetineerden.

Er is een handvol mensen dat het MVS met zijn toegevoegde systemen heeft ontmanteld en uit de gevangenis is ontsnapt, maar dit is een minuscuul percentage. Hun artikelen, verhalen en technieken worden door hun medegevangenen beschouwd als ‘gekkenwerk’. Maar zelfs al ontsnapt een handvol mensen uit de gevangenis, het huis van bewaring stuurt zijn bewakers er onmiddellijk op af om hen opnieuw in te rekenen. Of ze worden zodanig in diskrediet gebracht dat ze hun daden bestempelen als ‘bovennatuurlijk’ of, erger nog: als demonisch.

Het ware probleem in dit verhaal is dat de mensen in de gevangenis, hun arrest niet als hechtenis beschouwen en de bewakers niet als bewakers. Ze zijn onverschillig voor hun gevangenschap. Ze proberen dus niet uit de gevangenis te komen. Ze doen meer moeite om van allerlei andere dingen af te komen zoals verveling, angst, armoede, pijn, slechte relaties, ziekte, depressies en uitzichtloosheid. De onderdrukking van hun identiteit als Soevereine Integraal die in eeuwige en onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid leeft, vormt in hun zoektocht zelfs geen overweging.

De aarde, bestaande uit de Koninkrijken der dieren, planten en mineralen, als ook de elementen lucht, water en vuur gecombineerd met de Natuur, zoals gedefinieerd door de kosmos, is de ‘koningin’ op het schaakbord dat Eerste Bron kan gebruiken. Ze combineert de strategische instrumenten waarmee specifieke muren van de gevangenis zullen worden neergehaald. Individuen die goed zijn voorbereid kunnen hun identiteit als Soevereine Integraal terugeisen en een nieuwe transparantie en expansie in hun heelheid bewerkstelligen.

Welnu, alleen omdat een paar muren van de gevangenis worden omgetrokken, betekent dat niet dat iedereen eruit vliegt en van zijn nieuwe vrijheden gebruik gaat maken. De gevangenis is gebouwd met vele muren en wanneer er een omvalt, ontstaat er aanvankelijk een uitstroom of relatieve vrijheid, maar daarachter staat de volgende muur, en de volgende muur. De gevangenis is een labyrint en tot het moment dat het individu niet langer afgaat op plaatjes, beelden, geluiden, woorden, gevoelens en gedachten om zijn wereld te interpreteren, blijft hij binnen de muren van de gevangenis zitten, die ik eerder heb beschreven als het raamwerk van onderdrukking van de Soevereine Integraal.

Veel mensen zullen zich niet lekker voelen met de ruimtelijke kwaliteiten en de wijde horizonten van dit nieuwe tijdperk. Ze zullen zich verzetten tegen de transparantie en de expansie omdat ze zich zo sterk met de identiteit van hun MVS zijn gaan vereenzelvigen dat alles wat deze identiteit aantast een bedreiging vormt voor hetgeen ze beschouwen als hun grip op het bestaan. Anderen, die zijn voorbereid, zullen dit nieuwe tijdperk met gemak belichamen en erin overgaan als een jonge arend die zijn eerste vlucht maakt: eerst een beetje onhandig, maar al snel leert hij de nodige vaardigheden beheersen. Hoewel Aarde, Universum en Natuur sleutelrollen spelen in de bevrijdingsoperatie, is het individu voor zijn eigen voorbereiding verantwoordelijk. Het is een uitgebalanceerde formule:

Aarde/Natuur + Individuele Voorbereiding = Soevereine Integraal Realisatie

Het aanvangspunt van het proces is de belangrijkste factor voor de voorbereiding. Indien je aanvangspunt voor het terugeisen van de bewustzijnsstaat van Soevereine Integraal minder is dan onvoorwaardelijke eenheid, gelijkheid en waarachtigheid in de uitdrukking van ieder moment, loop je in de gevangenis tegen vele muren op. En iedere keer dat dit gebeurt, zal je opnieuw moeten beginnen. Dus het allereerste punt van de zelfrealisatie moet in overeenstemming zijn met de realisatie zelf. Dit heeft te maken met wiskundige vergelijkingen die het proces begeleiden.

Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen

Bron: www.ellaster.nl

Terug naar pagina Project Camelot Interviews

“Je hebt de Kracht van Duizenden Zonnen in Je, als Je zou Geloven in die Kracht en volledig zou Erkennen”

“Je hebt de Kracht van Duizenden Zonnen in Je, als Je zou Geloven in die Kracht en volledig zou Erkennen”


Saint Germain en One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 12 januari 2020.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Saint Germain

Ik ben Saint Germain. Ik kom om bij jullie te zijn in een veelbelovende tijd, op deze veelbelovende momenten waarin je bent aangekomen.    

Want alles gebeurt precies zoals het al eeuwen wordt voorspeld. Niet tot het punt van catastrofes en verwoesting die zou leiden tot de ascentie van de mens. Maar de afwezigheid van deze verwoesting.     

Een oproep aan allen om naar voren te komen, jullie allemaal, de reeds ontwaakte die de voorlopers zijn, jullie allemaal, om naar voren te komen en jullie erfgoed met elkaar en met iedereen om je heen te delen die er voor open staat en die naar je luisteren, die je gedachten, je ideeën, je ideaal verwelkomen. Zeker niet iedereen  doet dat. Daar is het niet voor bedoeld.     

Jullie zijn hier om het licht te verankeren en het licht te delen. Om je liefde te delen. Om alles in jezelf open te stellen dat jou tot een creatieve kracht en een creatieve bron maakt in elk van jullie.     

En die creatieve bron in je creëert nu de Nieuwe Gouden Eeuw, dit Aquariustijdperk. Wij creëren het niet, de Galactics creëren het niet, jullie doen dat. Jullie zijn de creëerder en de gecreëerde.       

Verder lezen ““Je hebt de Kracht van Duizenden Zonnen in Je, als Je zou Geloven in die Kracht en volledig zou Erkennen””

WingMakers: Het project Camelot-interview, deel 1

WingMakers: Het project Camelot-interview, deel 1

In dit interview gaat James Neruda wat dieper in op de oorsprong van de aardse piramidestructuur van de mensheid, die in wezen niet deugt. Anu, de koning van de Annunaki, heeft allerlei systemen gecreëerd, inclusief religies, dat ervoor zorgt dat de oorspronkelijke mens tot slaaf is gemaakt…

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen

> Lees eerst: De WingMakers en hun boodschap voor de mensheid.

Vraag 1 van Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan):
Hoeveel van het WingMakers’ verhaal is waar of op feiten gebaseerd?

Antwoord 1 van James:
De aardse verhaallijn is gebaseerd op een techniek genaamd Zintuiglijke Bilocatie (ZB),die min of meer overeenkomt met zien op afstand [remote viewing]. De verhaallijn waarbij ik deze techniek heb gebruikt, is gebaseerd op mijn onderzoek naar de ACIO, Incunabulen, Illuminati, ET-doofpotten, enzovoort. Deze elementen zijn vervolgens aangepast wat betreft naam, identiteit en locatie om ze te integreren in de mythologische verhaallijn van de WingMakers en om de dekmantels van deze organisaties onaangetast te laten. Het is niet mijn bedoeling geweest om deze organisaties of hun dubieuze agenda’s openbaar te maken; niettemin was ik me ervan bewust dat veel van degenen die geloven in samenzweringen het liefst wilden dat de waarheid boven tafel kwam. De kosmologische reikwijdte van het verhaal is mythologisch,terwijl de meer aardse elementen van de Neruda Interviews zijn gebaseerd op mijn ervaringen met ZB (Zintuiglijke Bilocatie

Vraag 2 van Project Camelot:
Er zijn mensen die de huidige gebeurtenissen bestuderen en becommentariëren, die zich lijken bezig te houden met hetgeen door sommigen wordt gezien als onheilsvoorspellingen en waarschuwingen tegen potentieel grote problemen. Anderen houden zich uitsluitend bezig met boodschappen van hoop en licht en weigeren zich met slecht nieuws in te laten. Wijzelf hebben er geen moeite mee om beide gezichtspunten tegemoet te treden, want hoe de zaken gaan uitpakken zal afhangen van ieder van ons, waarbij het publiek zich zal richten op een van beide zienswijzen. Wat is uw eigen filosofie, of die van degenen die u vertegenwoordigt, met betrekking tot dit dilemma? En welk licht kunt u laten schijnen op dit onophoudelijke debat tussen deze twee groepen die zich beiden zeer veel zorgen maken over de toekomst van onze wereld?

Antwoord 2 van James:
De dreigende situaties van onze wereld zijn zeker reëel. In geen enkel geval zien we in de beleidsvoering van regeringen in de wereld enige samenhang, goede wil, verlichte activiteit, of – in het algemeen – intelligent gedrag als een uitvloeisel van eenheid en gelijkheid. De mensenfamilie is er duizenden generaties lang helemaal aan gebonden geweest en keerde telkens terug naar onze thuisplaneet Aarde omwille van een verbetering van de heerschappij van voorgaande generaties, het welzijn van de schepselen, levensstijl en technologie, terwijl de emotionele volwassenheid blijft hangen in een onderbuik van verkrachting, misbruik, slavernij, oorlog, oneerlijkheid, hebzucht, bestuurlijke fraude en nog honderd andere wandaden, door zwakke en gedesillusioneerde figuren die zijn geprogrammeerd om alleen het buitengebeuren van het menselijk verstand en zijn beperkende systemen onder ogen te zien.

De mensenfamilie bouwt gedurende duizenden generaties een piramide op van gemanifesteerd leven en iedere nieuwe generatie bouwt een nieuwe laag – een verbetering van technologie en levensstijl. We bereiken nu de top van de piramide waaraan niets meer kan worden toegevoegd. De piramide is klaar en wij, ieder van ons, moet kijken naar de piramide die we hebben gebouwd en zich afvragen hoe deze een representatie is van onze transcendentie, ons ware Zelf.

Er is gedurende miljoenen jaren een specifieke structuur tevoorschijn gekomen die de mensheid naar de repeterende functie van bouwers-van-mislukte-beschavingen heeft geleid. In de context van je vragen moet ik eerst deze structuur uitleggen om al je vragen afdoende te beantwoorden en om een nieuwe structuur en dimensie in de conversatie te kunnen brengen. Deze structuur of dit raamwerk wordt binnen Lyricus de Onderdrukking van de Soevereine Integraal genoemd. Negen voornaamste componenten ervan worden hieronder beschreven.

Voordat u, de lezer, verder gaat, wil ik u waarschuwen dat dit een ontnuchterende en rechtstreekse analyse is van het onderdrukkende systeem. Ik zou daarom iedereen die dit leest willen adviseren om bij het beoordelen van mijn antwoorden neutraal te blijven. Indien u de informatie te moeilijk vindt, of als zij angst oproept, leg het dan terzijde en kom er later nog eens op terug. Dit verhaal is niet voor iedereen. Sommigen voelen zich erdoor bedreigd en reageren met een gevoel van paniek en anderen krijgen het idee dat de grond onder hun voeten wegvalt. Als u een van deze gevoelens krijgt, bent u misschien niet voorbereid om deze realiteit onder ogen te zien.

Het geheime netwerk voor de onderdrukking van de Soevereine Integraal

Het Menselijk Verstand Systeem (MVS) is onderverdeeld in drie primaire, functionele mechanismen: het onbewuste of genetische verstand; het onderbewustzijn; en het bovenbewustzijn. Deze drie componenten vermengen zich met elkaar en vormen wat de meeste mensen bewustzijn noemen. Het MVS (Menselijk Verstand Systeem) is de meest ondoorzichtige sluier en verfomfaaide structuur die zich heeft bevonden tussen de mensheid en haar ware Zelf, waarbij het haar zelfexpressie heeft geperverteerd binnen de domeinen die we realiteit noemen.

Het onbewustzijn, of het genetische verstand, is de vergaarbak van de hele mensheid; het onderbewustzijn is de vergaarbak van de bloedlijnen van families; en het bewuste verstand is de vergaarbak van het individu. Echter – en dit is belangrijk om te weten – de grondpatronen van gedachten komen primair voort uit het onderbewustzijn (bloedlijnen) en uit de bewustzijnsstructuren van het genetische verstand (onbewustzijn). Dus hoewel het individu denkt dat hij een individu is, uniek is, afzonderlijk en enig in zijn soort, is hij dat in werkelijkheid niet. Niet in de context van het MVS (Menselijk Verstand Systeem).

Je kunt jezelf beter zien als een kopie van de menselijke familie die zit opgevouwen in een kopie van je ouders en bloedlijnen en die zich geplaatst ziet in een geïndividualiseerde expressie: jij. De ‘Jij’ is een MVS, die is gespecificeerd in één expressie, maar zijn wortels staan helemaal in de bodem van de mensheid en voorouderlijke verwantschappen die allemaal vóór de geboorte op de foetus worden overgebracht.

Dit is precies waarom we na tienduizend generaties doorgaan in dezelfde patronen van hebzucht, afscheiding en zelfdestructie. Het beeld in de spiegel is weliswaar verbeterd met mooiere ‘aankleding’ en geraffineerde maskers, maar onder het beeld blijven dezelfde gevoelens, dezelfde gedachten en hetzelfde gedrag bestaan.

Sociale en culturele programmering door middel van de amusementsindustrie en de educatieve systemen werken samen om het individu tijdens zijn ontwikkelingsjaren tussen zijn derde en veertiende jaar te conformeren en de programma’s en subsystemen van het MVS te activeren, om er zeker van te zijn dat het individu goed is voorbereid zich te aan te passen aan de realiteitsmatrix van zijn tijd en woonplaats. Zelfs degenen die zich niet conformeren, die van zichzelf denken dat ze ‘buiten spel’ staan, bevinden zich helemaal binnen de parameters van het MVS.

Geld-Macht Netwerk (GMN) – De reden dat het Menselijk Verstand Systeem bestaat, is omdat het de Elite de gelegenheid geeft over het Geld-Macht-Netwerk te heersen. Geld is het hoofddoel van de Elite, omdat geld macht verleent aan degenen die erover beschikken. Geld neemt vele vormen aan, inclusief die van kostbare metalen en aardolie, land en vastgoed, mineralen, producten en diensten. Geld is de ‘God’ van de Elite en hun banken zijn de religieuze instituties waarin ze hun God kunnen vereren.

De gezaghebbers over het GMN (Geld-Macht Netwerk) zijn de elite van de grote bedrijven, de elite van de regering, de ondergrondse elite en de elite van bankiers. Degenen in machtsposities, vooral binnen de bankwereld, hebben de zeggenschap over het GMN en doen al het mogelijke om hun macht over het GMN te vergroten en de mensenfamilie te manipuleren, zodat ze hun agenda dienen.

Interdimensionele Structuur van het Universum (ISU) – Dit is de structuur van realiteitsdomeinen en de manier waarop ze met elkaar samenwerken. ISU is een zeer, zeer gecompliceerd onderwerp, dat in dit bestek niet kan worden onthuld. Daarom zal ik hier een paar oppervlakkige kenmerken ervan geven.

Mensen zijn zowel dimensionaal als interdimensionaal. De Eerste Bron zijn wij allemaal bij elkaar. De Bron bestaat uit het Gezamenlijke Wij. De Eerste Bron is geen God die op een afgelegen plek in het universum verblijft. De Eerste Bron is het Menselijk Collectief dat onbelast is met het MVS (Menselijk Verstand Systeem). De Eerste Bron heeft zichzelf opgedeeld in geïndividualiseerde expressies: wij. In den beginne bewoonden we dimensies die niet materieel waren, maar die zich wel op de kwantumniveaus van tijd en ruimte bevonden.

Naarmate de dichtheid van de dimensies toenam door de expansie van de schepping (onze schepping), werden wij als geïndividualiseerde, interdimensionale wezens verleid om het menselijk lichaam binnen te gaan. Deze verleiding was een samenzwering van krachten geleid door Anu, de Koning der Anunnaki, die slaven nodig had om het fysieke goud te delven dat in overvloed op Aarde aanwezig was. De wezens die we nu beschouwen als Atlantiërs leefden interdimensionaal op Aarde. Anu heeft hen er op een heel sluwe wijze van overtuigd (fysieke) menselijke instrumenten te gaan belichamen.

Deze belichaming was een groots en belangrijk experiment op het vlak van de ontwikkeling en ‘bouwkunde’ van de mens, en het Menselijk Verstand Systeem (MVS) vormde de kern van dit project. Anu realiseerde zich dat hij de Atlantiërs alleen tot slaaf zou kunnen maken als hij hen zou kunnen ‘inpakken’ in een mindsysteem dat hun vermogen hun ware natuur tot uitdrukking te brengen zou reduceren en dat in plaats daarvan de programma’s tot uitdrukking zou brengen die in het MVS besloten lagen. Deze programma’s waren de creatie van Anu en zijn wetenschappers.

God-Geest-Ziel Complex (GGZC) – Dit vormt het centrale element van het MVS dat de afscheiding verankert. Het geïndividualiseerde menselijke wezen dat oorspronkelijk vrij is van het MVS, wordt in de mythologie van de WingMakers de Soevereine Integraal genoemd. Dit is de ware identiteit van ieder mens. In dit model van de Soevereine Integraal zijn we goden van ons lokale multiversum en zijn we gezamenlijk de Eerste Bron in het multiversum.

Waarom is het GGZC (God-Geest-Ziel Complex) het anker van afscheiding? We hebben twee routes: Religie en Spiritualiteit; beiden zijn verschillende zijden van dezelfde medaille en deze ‘medaille’ is het GGZC. Welnu, Anu, een intelligent en slim wezen, wist dat mensen zouden evolueren en dat ze zich in deze evolutie zouden gaan herinneren dat ze Soevereine Integralen zijn. Je moet weten dat de Atlantiërs hoog ontwikkelde wezens waren voordat ze het menselijk instrument van Anu’s creatie binnen gingen. Houd ook in gedachten dat het menselijk instrument niet alleen bestaat uit het fysieke lichaam, maar ook uit emoties en het MVS, en dat dit menselijk instrument zodanig uit componenten is samengesteld dat, wanneer het fysieke lichaam sterft, een hoger dimensionaal lichaam of schil gebaseerd op het fysieke lichaam, zich verder voortbeweegt.

Sommigen noemen deze schil de ziel, anderen noemen dit het astraal lichaam, maar het is eenvoudigweg een omhulsel waarin de Soeverein Integraal zich beweegt terwijl het onderhevig blijft aan het MVS en aan de meeste onderdelen van zijn programmering. Dus zelfs na de fysieke dood is de Soevereine Integraal niet verlost van de invloeden van het MVS en van de programma’s van het menselijk instrument.

De Anunnaki hebben het MVS gemaakt om de Soevereine Integraal – het ware Zelf dat oneindig en eeuwig is – in een netwerk van illusies en misleidingen gevangen te houden. Dus het menselijk instrument werd aangesloten op het MVS en de Soevereine Integraal werd erin geplaatst als levenskracht, datgene wat het menselijk instrument in beweging zet, animeert. Een aspect van het GGZC was het programma dat we angst voor de dood noemen, de angst voor afgescheiden zijn, de angst voor het niet-bestaan.

Deze angst werd door mensen zo sterk gevoeld dat het aanleiding gaf tot de constructie van een afgescheiden God, wiens afzonderlijke Geest het universum vulde en waaruit we allemaal in afscheiding werden geschapen. Of je nu tot God komt via religie of spiritualiteit maakt niet uit; beiden zijn bedoeld om angst voor de dood in het individu te kalmeren, precies zoals het programma voorschrijft. Het resultaat was dat Anu, Koning der Anunnaki, zichzelf tot God van de mensenwereld uitriep.

Onafhankelijk van de religie of het spirituele pad dat je ging, bevatte de weg naar God hetzelfde onderliggende programma: Je bent een mens met een ziel; deze ziel moet worden bevrijd of geactiveerd, waarna je wordt gered. In dit reddingsproces word je ontheven van je eigen verantwoordelijkheid voor de toestand van de wereld. Je wordt beloond met een eeuwig leven in het koninkrijk van God (ongeacht hoe je God noemt), waar je kunt leven in zegen en/of kunt dienen als een leraar van het licht.

De constructie van meester en redder is een integraal onderdeel van het GGZC en moedigt mensen aan te hunkeren naar een meester die hen leert ascenderen, te worden gered, nirvana te bereiken, een moreel leven te leiden, en van het eeuwige geluk verzekerd te zijn. Er zijn meesters met grote wijsheid en licht die binnen het domein van het MVS (Menselijk Verstand Systeem) blijven hangen zonder hun betrokkenheid te kennen. De subtiliteit is zo krachtig dat je zelfs wanneer je voelt dat je zelfrealisatie hebt bereikt, gevangen blijft in het MVS. Zo uitgestrekt is het systeem, vooral wanneer je het vergelijkt met de materiële wereld.

Redders kunnen diverse vormen aannemen, inclusief de wederkomst van Christus, een wraakzuchtige God, de aarde, natuurgeesten, engelbewaarders, profetieën en buitenaardse krachten, die uit naam van de mensheid interveniëren. Ieder van ons is zijn eigen en enige redding, onze enige meester die er werkelijk voor kan zorgen dat we in onszelf opstaan en de repressieve systemen neerslaan en ontwaken voor ons bewustzijn van de Soevereine Integraal. Dit is het pad naar bevrijding en dit zal worden besproken in de antwoorden die volgen.

Het GGZC (God-Geest-Ziel Complex) is in wezen een aspect van het MVS dat afscheiding prolongeert. Zoals verschillende talen zich van elkaar afscheiden, scheiden ook verschillende religieuze en spirituele disciplines de mensenfamilie van zichzelf af en maken het mogelijk dat het ene ras gemakkelijker wordt beheerst en gekalmeerd door het GGZC dan het andere.

> Lees binnenkort verder in deel 2

Ella Ster* | bron: Project Camelot | vertaling: Peter Toonen

Bron: www.ellaster.nl

Gepost door wakkeremensen op 10:30:00

Terug naar pagina Wingmakers

“Het Licht vind altijd een manier”

“Het Licht vind altijd een manier


Sananda en One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 5 januari 2020.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Sananda

Ik ben Sananda. Ik kom op dit moment aan het begin van dit volgende jaar, jullie 2020, met prachtig nieuws.   

Fantastisch nieuws dat zoals je weet alles is aan de gang. Alles is aan het veranderen. Er gebeuren veel dingen op de planeet. Sommige waar je je niet bewust van bent. Sommige zijn nog op de achtergrond. Maar velen komen naar buiten. Veel verschuivingen, veel veranderingen. Bewustzijn stijgt overal. Hoewel je het misschien niet ziet in je medemens, het gebeurt.

Jullie gaan allemaal uit de driedimensionale realiteit die je als realiteit hebt gekend, hoewel het altijd slechts een illusie was. Deze realiteit verandert voor jullie. Velen van jullie zijn voorbij de derde dimensie naar de vierde en zelfs naar hogere vierde dimensie gegaan en bevinden zich steeds vaker binnen het terrein van de vijfdimensionale barrière zo je wilt, hoewel er geen echte barrière is.     

Het is alleen in je geest dat dat zo is. Het is niet een plaats waar je naartoe gaat. Het is een bewustzijn waar je naartoe stijgt. Het enige dat je in het driedimensionale illusionaire rijk houdt ben jij, is je geest, is je programmering, is de sluier die nog steeds over je ogen wordt getrokken. Maar die sluier zelf is een illusie. Het is een creatie. Een creatie die jullie daar allemaal hebben neergezet en die de duistere krachten daar hebben gehouden.          

Verder lezen ““Het Licht vind altijd een manier””

“2020 wordt het begin van grote veranderingen”

“2020 wordt het begin van grote veranderingen”


Onlangs sprak ik met astrologe Ellen over de horoscoop van de komende jaren. Er breekt een bijzondere periode aan van grote omwentelingen. Toch zullen we de gewenste veranderingen zelf, met onze eigen initiatieven moeten gaan doorvoeren. Deze hebben een grote kans van slagen als we naar de stand van de planeten kijken.

Voorspellingen voor Zomer 2019

Vanaf 21 juni is voor ons halfrond de zomerperiode aangebroken. Deze horoscoop wordt vooral beïnvloed door de planeten die verder van de zon afstaan. De komende periode kenmerkt zich door Jupiter en Neptunus, die in een afnemend kwartier staan. We noemen dit in de astrologie ook wel een vierkant.

Volgens Ellen representeren deze planeten samen het fenomeen ‘ergens blind voor zijn’. In dat geval hebben we grote hoop dat er iets gaat komen, zonder dat we duidelijke aanwijzingen hebben of dat optimisme gerechtvaardigd is. Jupiter is de grootste planeet en zijn invloed is dan ook om zaken uit te vergroten.

Neptunus is een waterplaneet, maar heeft ook te maken met dingen zoals olie, de zee en reddingsoperaties. Dit kan een indicatie zijn dat we deze zomer grote overstromingen gaan krijgen of dat er een crisis met olie gaat ontstaan. Het kan ook een indicatie zijn dat er datalekken gaan ontstaan, bijvoorbeeld door hackers, bij een algemene (overheids)instelling of inlichtingendienst.

Verder lezen ““2020 wordt het begin van grote veranderingen””

“Alles waar we naartoe hebben gewerkt komt tot bloei, komt tot een hoogtepunt”, inclusief V@A gedeelte.

“Alles waar we naartoe hebben gewerkt komt tot bloei, komt tot een hoogtepunt”, inclusief V@A gedeelte.


KaRa en One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 15 december 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld)

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.KaRa

Ik ben KaRa. Het is altijd mijn genoegen om bij jullie te zijn, als afgezant van de Pleiadische Raden, om hier met jullie te zijn, degenen die door moeite vorderen, vooruit gaan met licht, met liefde, met bewustzijn, het overal verhogen waar je kunt.   

Maar eerst moet je het in jezelf verhogen. Je moet de herinnering in jezelf zien te vinden van wie je bent, dat je zoveel meer bent dan de mens die is geprogrammeerd om te geloven wie hij is. Dat je echte Goden en Godinnen bent met de Universele Bron te allen tijde binnen in je, in elkvan ons te allen tijde.        

Want we zijn allemaal samen één. En wij in de Raden en de vele Raden buiten de Pleiadische vloot die allen samenkomen, die samenwerken om dit gedenkwaardige gebeuren naar de Aarde, naar het Zonnestelsel en naar deze Melkweg te brengen. Alles is nu bij de hand tijdens onze vele vergaderingen van de Raden en alle voorbereidingen die gaande zijn. We weten dat we het einde van al deze projecten naderen. We hebben gepland en gepland en gecreëerd en gecreëerd, we hebben alles gedaan wat we kunnen, niet om ons te bemoeien met jullie zaken maar om jullie te helpen bij jullie zaken waar mogelijk. Dit hebben wij gedaan. We blijven op deze manier werken.               

Verder lezen ““Alles waar we naartoe hebben gewerkt komt tot bloei, komt tot een hoogtepunt”, inclusief V@A gedeelte.”

WingMakers en het vijfde interview, laatste deel 15

De WingMakers en het vijfde interview, laatste deel 15

Het WingMakers-materiaal is met opzet als sciencefiction gepresenteerd, om de informatie te beschermen tegen censuur. Op deze wijze bleef de informatie beschermd. De kern van de informatie is het deprogrammeren — alles wat je werd geleerd en verteld en geprogrammeerd bent om te geloven te laten vallen — waardoor de kern overblijft van wie je werkelijk bent.

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda
Door Sarah
Vertaling: Koen van Klei

> Vervolg op deel 14 van het vijfde interview.

Sarah: “Je hebt informatie gedeeld in eerdere interviews over het Centrale Ras. In mijn aantekeningen staat dat je zelfs gezegd hebt dat ze verantwoordelijk waren voor ons DNA. Zijn zij de Anunnaki?”

Dr. Neruda: “Nee. Nee, je moet DNA op twee manieren definiëren. Een daarvan is het menselijk instrument of lichaam, emoties en denkstelsel, en dat komt voort uit één systeem van DNA, met dank aan de Anunnaki en meestal de Sirianen. De tweede is het oneindige wezen in het menselijk lichaam, dat ook gebaseerd is op DNA, wat de kwantumblauwdruk is van het Soevereine Integraal Bewustzijn. Het laatste is het DNA ontwikkeld door het Centrale Ras.”

Sarah: “In het tweede interview deed je een aantal behoorlijk stevige beweringen over de zeven locaties van de WingMakers als verdedigingswapen, en dat dit op de een of andere manier gerelateerd was aan de ervaring van het individu met de WingMakers-materialen. Kun je naar aanleiding van deze onthulling vanavond uitleggen hoe dit werkt?”

Dr. Neruda: “De volledige betekenis van de onthulling van WingMakers gaat over de Soevereine Integraal en hoe de mensheid hiervan profiteert wanneer deze bewustzijnsstaat binnen het menselijke karakter zit. De eis om deze onthulling op het gebied van science fiction en mythologie te houden, was waarom ik dit een verdedigingswapen noemde …”

Sarah: “Dus je zegt dat dit slechts een verhaal was?”

Verder lezen “WingMakers en het vijfde interview, laatste deel 15”

“Het Ascentieproces gaat over het herontsteken van de vlam binnenin elk van jullie en van de hele mensheid en van alle leven”, inclusief V@A gedeelte.

“Het Ascentieproces gaat over het herontsteken van de vlam binnenin elk van jullie  en van de hele mensheid en van alle leven”, inclusief V@A gedeelte. Yeshua and One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 1 december 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aanYeshua

Ja, ik ben Yeshua. 

Ik kom vaak als mijn Hoger Zelf Sananda. Maar deze keer kozen we ervoor dat ik bij jullie zou komen vanwege datgene wat nadert in jullie volgende Advance. Jullie volgende bijeenkomst van oude zielen die weer bij elkaar komen en de vlam in jullie allemaal herenigen en opnieuw ontsteken.     

Dat is waar dit ascensieproces allemaal om draait, het herontsteken van de vlam in ieder van jullie en van de hele mensheid en van alle LEVEN! Alle levensvormen op de planeet herontsteken de vlam. Niet voor de eerste keer ontsteken, maar herontsteken, herontwaken van de bron in al het leven. Dat is wat jullie doen mijn vrienden, mijn broeders, mijn zusters.              

Dat is wat ik probeerde te doen 2000 jaar geleden, dat was om de vlam in mijn broeders en zusters te doen herontsteken van iedereen die ik kon bereiken. Heb ik ze allemaal bereikt? Zeker niet. Kunnen jullie ze allemaal bereiken? Hoogstwaarschijnlijk niet. Maar je kunt er veel bereiken, net zoals ik deed. Ik bereikte diegenen die klaar waren om onderwezen te worden, die zich uitreikten om zich open te stellen voor het begrip van wie zij waren, zelfs voor het begrip dat zij de God in zichzelf waren. Daar heb ik over gesproken. Ik en mijn vader zijn één. Maar ik sprak niet alleen over mijn vader, ik sprak over al onze vaders en moeders. De Vader-Moeder God Bron in ons allemaal. Alles ging over het herontwaken, om uit het slaapproces te komen waar we allemaal in waren gevallen en om diegenen te bereiken die er klaar voor waren. En degenen die ik mijn discipelen noemden waarvan er van jullie met mij waren. Zelfs enkelen van jullie waren die discipelen.                                  

Maar weet dat er zelfs gedacht werd dat er twaalf discipelen waren, maar er nog veel meer waren. Veel meer dan degene die mij volgde. Maar ze volgden mij niet. Ze volgden de IK BEN, DE IK BEN in mij. Ik was daar om de weg te wijzen net zoals jullie, elk van jullie is nu hier om de weg te wijzen, om je open te stellen voor iedereen om je heen.      

Verder lezen ““Het Ascentieproces gaat over het herontsteken van de vlam binnenin elk van jullie en van de hele mensheid en van alle leven”, inclusief V@A gedeelte.”

“Vergeef, Vergeet en ga Verder. HET IS TIJD”, inclusief V@A gedeelte. 

“Vergeef, Vergeet en ga Verder. HET IS TIJD”, inclusief V@A gedeelte.  Sananda en One Who Serves gechanneld door James McConnell   

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 24 november 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aanSananda

Ik ben Sananda. Zoals altijd waardeer ik deze tijden dat ik bij jullie kan zijn en met jullie kan delen en je meer inzicht kan geven, niet alleen wie je bent maar in alles wat er op dit moment in en om je heen gebeurt.   

De energieën die binnengekomen zijn, deze energiegolven, bombarderen de planeet nu al een tijdje en worden sterker en sterker zoals aangetoond door wetenschappelijke bewijs dat bekend staat als de Schumann-resonantie, deze energieën meten is ook op andere manieren bekent. 

Maar de manier om de energieën te meten voor ieder van jullie is om eenvoudig te weten dat deze energieën er zijn en dat ze de moleculaire structuur in je lichaam veranderen, het DNA in je lichaam veranderen.     

En vanwege de verandering die plaatsvindt, vrij snel kan ik zeggen, vanwege de verandering die plaatsvindt beïnvloedt het de energielichamen in je die niet helemaal gewend zijn aan deze uiterlijke energieën die binnenkomen. En je zou kunnen zeggen, ‘het tegen je kont schopt’. Dat is een spreektaal die jullie hebben, een gezegde dat jullie hebben, maar het is in dit opzicht passend.     

Verder lezen ““Vergeef, Vergeet en ga Verder. HET IS TIJD”, inclusief V@A gedeelte. ”

Op deze dag van je leven, geloof ik dat God wil dat je weet…

Op deze dag van je leven, geloof ik dat God wil dat je weet…

Maandag 6 Januari 2020 / Neale Donald Walsch

…dat als je begint aan de eerste volledige werkweek van het Nieuwe Jaar je helemaal geen ‘werk’ zou moeten doen.

Het doel van jouw activiteiten gedurende de dag is niet om de kost te verdienen, maar om te leven; niet om te ‘werken’ maar om plezier te creëren.

Als je doet wat je doet, om alleen maar ‘de rekeningen te betalen’, zul je de belangrijkste reden gemist hebben voor Heel Het Leven.

Het doel van het leven is om te weten en uit te drukken Wie Je Bent.

Als je dat anders doet dan tijdens de dagen en tijden van je leven, zul je die dagen en tijden niet hebben gebruikt op een manier die jouw ziel ten goede komt.

Het is het voordeel van de ziel waar we naar streven, niet het voordeel van het lichaam.

Deze eerste week van het nieuwe jaar is een goed moment om dat te overdenken, ja?


Neale Donald Walsch [nealedonaldwalsch.com]

Vertaald: wakkeremensen.blogpot.com

Terug naar pagina Diverse berichten

Een boodschap van God: Het Zeer Energetische Jaar van Genade

Een boodschap van God: Het Zeer Energetische Jaar van GenadeDe periode van de Hoge Energieën van verandering is begonnen!

Ik ben GOD

Er blijft geen steen op de andere, alles wordt veranderd, vernieuwd en teruggebracht tot de eenheid van God, die ik ben, een prachtige tijd, een veeleisende tijd en een buitengewoon gracieuze tijd.

Zowel Positief als Negatief, Donker en Licht beginnen zich nu te verwerkelijken. Let daarom op wat je uitzendt en wat je ontvangt.

Het menselijk lichaam is een energetische Ontvanger en Zender. Wat in je gedachten opkomt en zich door woorden laat horen, is momenteel cruciaal, beslissend voor je!

Omdat op grond van je gedachten en emoties, die leiden tot overeenkomstige woorden en daden, bepaalt waar de reis je zal brengen.

Je bepaalt zelf hoe je deze energetische tijd beleeft! Omdat wat je uitzendt nu meteen naar je terugkomt, als negativiteit en duisternis je energiesysteem willen binnendringen, is dit alleen mogelijk als je het resonantieveld ervoor aanbiedt, dat wil zeggen, als je je er op een of andere manier voor openstelt.

Maak daarom je energieveld leeg en waak over je gedachten en emoties omdat je daarmee je realiteit creëert en alles wat je wilt of wat je niet wilt voor jezelf.

Verder lezen “Een boodschap van God: Het Zeer Energetische Jaar van Genade”

“Om de volgende fase van Evolutie te bereiken moet je door een gevoel van Revolutie gaan”, inclusief V@A gedeelte.

“Om de volgende fase van Evolutie te bereiken moet je door een gevoel van Revolutie gaan”, inclusief V@A gedeelte.Ashtar en One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 10 november 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.Ashtar

Ik ben Ashtar. Ik heb jullie een klein voorbeeld gegeven van wat je kunt verwachten (dit bericht volgde op een geleide meditatie onder leiding van Ashtar) eerst tijdens jullie volgende Advance, maar daarna kun je nog meer verwachten. En als de Zonneflits, de Event, de Omschakeling plaatsvindt, wat je kunt verwachten als een uitbreiding van het bewustzijn op die momenten, veel meer dan wat je verwachtingen op dit punt zijn.     

Neem wat je in deze sessie, deze meditatie hebt ervaren en vermenigvuldig dat duizend keer. Je zult het niet eens beginnen te begrijpen of er een glimp van opvangen hoe het werkelijk zal zijn.   

Maar weet ook dat hoewel je deze ervaringen opdoet, deze meditaties, ze enigszins gericht zijn op een toekomstige gebeurtenis. De toekomstige Event is ook in het huidige Event. Ook al is je driedimensionale fysieke lichaam en geest gefocust op wat er komt, weet dat het er al is.     

Jullie uitgebreide bewustzijn zal je toestaan dit concept te begrijpen, hoe alles EEN is in het NU moment. Als je dat begrijpt, als je dat voelt, als je dat ervaart, dan zal je je niet langer afvragen wanneer het gaat gebeuren, omdat je zult weten dat het al gebeurt.     

Verder lezen ““Om de volgende fase van Evolutie te bereiken moet je door een gevoel van Revolutie gaan”, inclusief V@A gedeelte.”

WingMakers en het vijfde interview, deel 14

De WingMakers en het vijfde interview, deel 14

De Annunaki hebben de mens 2.0 gemaakt, door hun DNA te mengen met de oorspronkelijke mens. Met als doel een slavenras te maken. Door vrouwen van koninklijke bloedlijnen te bevruchten kon men hun masterplan op aarde uitvoeren. Een plan om de grondstoffen van de aarde te veroveren en beheersen. Zo kon Anu alle rijkdom van de wereld in handen krijgen.

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda
Door Sarah
Vertaling: Koen van Klei

> Vervolg op deel 13 van het vijfde interview.

Sarah: “Maar hoe zou iemand dit kunnen weten? Ik twijfel zelf aan deze onthullingen. Ik vind dit niet erg aannemelijk. Als journalist ben ik getraind om bronnen te wantrouwen — en dan al die informatie die je met mij hebt gedeeld — ik vraag mezelf af hoe dit mogelijk is en ik er nog nooit van heb gehoord.”

Dr. Neruda: “De Hiërarchie bedrijft misleiding door aan de knoppen op de machine van absolute macht te draaien. Deze machine is …”

Sarah: “Maar je zei zelf dat het internet niet iets was waar ze uit wilden stappen.”

Dr. Neruda: “Dat is waar, maar welke technologie ook wordt vrijgegeven, ze zullen altijd een manier vinden om die in hun voordeel te gebruiken. Het maakt niet uit wat de technologie is, ze zullen een manier vinden om het te ondermijnen, aan te passen en te gebruiken voor hun agenda. Dit zijn extreem slimme wezens die geobsedeerd zijn door de centralisatie van macht en controle, zodat Anu zichzelf kan invoegen zonder weerstand.”

Verder lezen “WingMakers en het vijfde interview, deel 14”

“De meesten van jullie zijn de meeste tijd van je dagelijks leven steeds meer uit de derde dimensie verhuisd”, inclusief V@A gedeelte.

De meesten van jullie zijn de meeste tijd van je dagelijks leven steeds meer uit de derde dimensie verhuisd”, inclusief V@A gedeelte.KaRa en One Who Serves gechanneld door James McConnell 

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 3 november 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.KaRa

Ik ben KaRa. Zoals altijd is het een genoegen om bij jullie te kunnen zijn en te delen in deze momenten, op deze momenten in het perfecte NU.     

Ook al kijk je om je heen en luister je naar de nieuwsuitzendingen, luister je naar andere mensen wat ze wel of niet zeggen en je vraagt ​​je af, wanneer gaat dit allemaal veranderen? Wanneer komt de omschakeling? Het antwoord komt altijd naar je toe, wees geduldig. Heb geduld mijn zoon, mijn dochter, mijn kind. Omdat je Hoger Zelf tegen je spreekt. Omdat alles gebeurt met een ​​reden. Alles wat je door diverse bronnen is verteld zal tot bloei komen.               

Nogmaals, het gebeurt niet op het driedimensionale niveau waar sommigen zich soms nog steeds in bevinden. En ik zeg doelbewust ‘soms’. Omdat de meesten van jullie in je dagelijkse leven nu steeds meer uit de derde dimensie zijn verhuisd. Het zijn alleen nog de momenten waarop je je gefrustreerd voelt, of de momenten waarop je verdriet voelt of waarop je een gevoel van woede voelt opkomen. Die momenten zijn jullie nog steeds in de derde dimensie genesteld.           

Maar de rest van de tijd, denk er eens over na, iedere keer dat je vreugde of geluk voelt voel je dat gevoel van gelukzaligheid over je heen komen, je voelt dat het leven geweldig is. Zelfs als je overal om je heen negatieve dingen opmerkt, negatieve gebeurtenissen die via de nieuwsuitzendingen komen. Je bent je ervan bewust maar je bent er geen deel van. Die tijden mijn vrienden bevinden jullie je in de hogere vierde dimensie en soms zelfs in de vijfde dimensie. En dat is waar je moet zijn om de Event, de Omschakeling, de Zonneflits te laten plaatsvinden.      

Verder lezen ““De meesten van jullie zijn de meeste tijd van je dagelijks leven steeds meer uit de derde dimensie verhuisd”, inclusief V@A gedeelte.”

“Kijk elke ochtend in de spiegel en zie de nieuwe Jij”, inclusief V@A gedeelte.

“Kijk elke ochtend in de spiegel en zie de nieuwe Jij”, inclusief V@A gedeelte.Sananda en One Who Serves gechanneld door James McConnell

Deze berichten werden doorgegeven tijdens onze wekelijkse Zondag Prepare For Change groep in Payson, AZ op 27 oktober 2019.  
(Het artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd als het auteurschap en de website van de auteur duidelijk zijn vermeld).

Lees ook het vraag- / antwoordgedeelte omdat er veel wijsheid in verwerkt is.

Als je mee wilt doen aan Ancient Awakenings en wilt deelnemen aan onze Zondagse bijeenkomsten, ga dan naar onze Meetup-website www.meetup.com/ancient-awakenings en meld je aan.SANANDA

Ik ben Sananda. Zoals altijd is het een plezier om bij jullie te zijn om op deze manier te kunnen delen.  

Ik wil dat je nu denkt, want jullie hebben een term, een manier van denken dat is, dit zijn de laatste loodjes.  Jullie komen aan de eindstreep.   

Of, zoals James ons heeft doorgegeven als een mogelijke analogie, het idee van een voetbalwedstrijd, je bent in het vierde gedeelte van het spel met nog maar enkele minuten te gaan. Je hebt zojuist een go-ahead touchdown bereikt. En de andere kant (dat is natuurlijk de duistere krachten, de kliek), de andere kant doet een laatste poging om te scoren, zo niet een gelijkspel proberen te maken. Ze hebben een zogenaamde ‘Wees gegroet Maria’ of een laatste spelmogelijkheid. Ze spelen de bal in de hoop die laatste touchdown te scoren om het spel te winnen.     

Maar zoals velen van jullie weten, Wees gegroetjes in deze zin, zijn zeer zelden succesvol. Deze weesgegroet is volledig onschadelijk. Omdat ze het spel niet kunnen winnen. Ze hebben het spel al verloren. Het spel zoals je het kent is bijna voorbij.      

Het is al een tijdje voorbij in de hogere vibraties. De Event heeft al plaatsgevonden in de hogere vibratie. Het hoeft alleen nu te worden herkend. Niet in de derde dimensie, maar in de vierde dimensie, als degenen die ontwaken op de planeet en vele, vele doen dit. Veel meer zelfs buiten de Lichtgemeenschap, maar zeker de 144.000 Lichtwerkers en Lichtstrijders worden allemaal wakker of zijn ontwaakt. Dat is de sleutel, de sleutel om deze laatste verandering te bewerkstelligen of de omschakeling. Dat komt nu heel dichtbij.       

Verder lezen ““Kijk elke ochtend in de spiegel en zie de nieuwe Jij”, inclusief V@A gedeelte.”