De Binnenlandsche Bataafsche Courant, Ritus Verum – De 144 Waarheden

DE 144 WAARHEDEN, RITUS VERUM


Dit is de verwrongen en gekwelde waarheid van de wereld, verborgen voor het zicht, verborgen voor de geschiedenis en bekend bij slechts enkele

Ritus Verum – De 144 Waarheden

Ter nagedachtenis aan Maarten Luther, de enige man die 500 jaar geleden de waarheid durfde te spreken.


Laat degenen die ogen hebben zien; Laat degenen die oren hebben de waarheid van dit allerheiligste horen, geschreven voor alle mannen, vrouwen, kinderen zoals getuigd door het Goddelijke en alle geesten:


1. ALLEN bezitten het recht om gehoord te worden, ongeacht of wij het eens zijn met de geuite ideeën; en

2. Op grond van ons absolute onveranderlijke recht van vrije wil mogen we onze eigen daden kiezen en wat te geloven of niet te geloven; en

3. ALLEN bezitten het recht op hun eigen gedachten en meningen, zoals niemand met recht kan claimen eigendom van je eigen geest, behalve jij; en

4. Je geest is de algemene uitvoerder en soevereine autoriteit over je eigen lichaam en dus geen kracht mag met recht bezit claimen over je vlees, tenzij je geest zich overgeeft en toestaat dat het zo moet zijn; en

5. Geen enkele persoon, bedrijf of groep mag zich het eigendom toe-eigenen van de cellen van je lichaam of de genetische code die het leven vormt en wie en wat we zijn; en

6. ALLEN bezitten het recht en het vermogen van de rede, door het bestaan van hun geweten, soms toegeschreven aan het bestaan van een “ziel” die keuzes mogelijk maakt tussen wat wordt beschouwd “goed en fout”; en

7. Zelfs als we soms onze soevereiniteit hebben opgegeven, kan geen enkele kracht, noch persoon, noch wezen onze ziel, geest of vlees bezitten, net zoals geen enkel bedrijf,  samenleving of persoon kan beweren de grond, het water of de lucht in eigendom te hebben dan wel te bezitten; en

8. We zijn allemaal slechts pachters op deze prachtige planeet die het leven in stand houdt. Niemand bezit bloedrecht, geboorterecht, voorrangsrecht of goddelijk eigendomsrecht dan wel heerschappij over enig ander; en

9. Niemand mag beweren superieur te zijn dan wel anderen op basis van de huidskleur, of aard van hun geboorte of religie inferieur te verklaren; en

10. Hoewel er momenten kunnen zijn dat we gedwongen of misleid worden om dingen te zeggen of te doen die tegen onze natuur ingaan, doch tenzij we onder dwang staan, zijn wij zelf verantwoordelijk voor onze eigen acties en gemaakte keuzes; en

11. Er zijn daadwerkelijk sommigen die ons proberen te misleiden tot een vals geloof en ons valse hoop geven die, wanneer we geconfronteerd worden met de waarheid, ieder vertrouwen verliezen; en

12. Er zijn velen die ons trachten te overheersen door middel van ideeën die door anderen zijn gecreëerd, ons stimuleren om te geloven en soms te vrezen; en

13. Wat je overtuigingen ook mogen zijn, wat je angsten ook mogen zijn, laat ze het recht niet vertroebelen om deze 144 waarheden eerst volledig te horen, voordat er een oordeel wordt geveld; en

14. Laat daarom deze waarheden worden vermeld, opgemerkt, vastgelegd en gepubliceerd. Zodat iedereen dit kan lezen en iedereen die ervoor kiest om dit te lezen, het kan weten; en

15. Laat geen enkele man of vrouw deze geheiligde dagvaarding bekladden, verontreinigen, verwijderen of vernietigen, opdat zij niet geoordeeld worden door al degenen met inbegrip van erfgenamen, ouders, verwanten en voorouders, vroegere leiders, leraren en helden in wiens naam dit instrument wordt afgekondigd; en

16. Laten we dan beginnen dat ongeacht hoe complex of uitdagend ons
leven of onze wereld ook is en dat veel van wat we zien, niets meer is dan een complexe mozaïek van ideeën; en

17. Sommige ideeën worden door de meesten als essentieel beschouwd voor ons bestaan, zoals geld, technologie en het concept (idee) van het geloof zelf; en

18. Andere ideeën zoals waarom we slechts een handvol eetbare gewassen kiezen uit de duizenden eetbare planten in de wereld, zijn minder doordachte ideeën; en

19. Hoewel we vrij zijn om onze keuzes en meningen te vormen, is het een absoluut feit dat de meeste ideeën waarvoor we kiezen om te geloven dat ze door iemand anders zijn gecreëerd en vervolgens door ons voor waarheid zijn aangenomen, met weinig aanpassingen of onderzoek naar het idee; en

20. Woorden zijn symbolische ideeën waaraan bepaalde ideeën van betekenis door anderen zijn gehecht, soms vele honderden of duizenden jaren geleden. Toch vertrouwen we erop dat de betekenissen waar zijn en dat we er voor kiezen ze voor waarheid aan te nemen; en

21. Verhalen – zoals de geschiedenis – zijn ideeën geschreven door anderen die we verkiezen te geloven over ideeën van bepaalde gebeurtenissen waarvan wordt verondersteld dat die zich soms vele duizenden jaren voordat we waren geboren zouden hebben voorgedaan.
Toch vertrouwen we erop dat de verhaalideeën waar zijn en kiezen we ervoor om die voor de waarheid aan te nemen; en

22. Religie zelf is een opeenstapeling van ideeën, waarvan sommige direct zouden zijn gekomen van Goddelijke bron en beweerde goddelijke gebeurtenissen, geschreven in verhalen die vaak “schrift” worden genoemd, geschreven van horen zeggen en niet uit de eerste hand. Toch vertrouwen we erop dat de religieuze ideeën waar zijn en kiezen we ervoor ze te geloven; en

23. Inderdaad, zovelen van ons vertrouwen en geloven de religieuze en historische verhalen die ons worden verkocht door bepaalde families en eigenaren die het meeste eigendom van de wereld als hun bezittingen beschouwen, dat we geloven dat bepaalde mensen de “heersers van de wereld” zijn als de één procent, terwijl de rest van ons leeft als slaven zijnde de negenennegentig procent; en

24. Afgezien van de aanname dat sommige ideeën neutraal onschadelijk zouden zijn, zijn sommige ideeën zoals “Goddelijk recht van heerschappij” extreem gevaarlijk en hebben de macht om onze perceptie van niet alleen de wereld om ons heen te veranderen, maar ook die van onze familie en wie we denken te zijn; en

25. De gevaarlijkste ideeën zijn die ideeën die bevorderen en ons ervan overtuigen te geloven dat we minder zijn, dat we zwak zijn, dat we onwaardig zijn, dat we op de een of andere manier moeten accepteren dat we nooit meer zullen zijn dan een slaaf; en

26. Dit is in feite wat de toestand in de wereld houdt zoals hij is – omdat er bepaalde families van mensen zijn die aanspraak maken op absolute loyaliteit van anderen op basis van het feit dat ze unieke bloedrechten van heerschappij bezitten, unieke historische rechten en bevoegdheden bezitten en daarom zonder enige vorm van twijfel moeten worden gehoorzaamd; en

27. Dus wat in wezen een idee is en hoe we onderscheid kunnen maken tussen goede ideeën die ons verder helpen en valse ideeën zoals “Goddelijk recht van heerschappij” die ons gevangen hebben gehouden, ons hebben geremd of ons hebben misleid; en

28. In wezen hoeft een idee niet complex te zijn om de moeite waard te zijn, tot leven te komen en te bestaan; en

29. Het bestaan van een idee volstaat om het idee te valideren. Of het bestaande idee waar of onwaar is, wordt gerelateerd andere bestaande ideeën; en

30. Een van de eenvoudigste en meest waardevolle ideeën is dat de betekenis van idee gelijk is aan Uniek Collectief Bewustzijn en vice versa; en

31. Met Unique Collective Awareness (“UCA”)) bedoelen we een idee dat
zowel uniek is als deel uitmaakt van de breder universum van “ideeën” of
“bewustzijn” waarin we bestaan; en

32. De naam van een idee is dus voldoende bewijs van het bestaan ervan in een of andere vorm. De beweerde voltooiing en volledigheid van een idee is relatief ten opzichte van andere normen; en

33. Zelfs de verwerping van de geldigheid van een idee vereist de naam en dus het bestaan ervan. Daarom kan alleen worden gezegd dat ideeën die niet kunnen worden benoemd of beschreven, geen bestaan hebben; en

34. Bijvoorbeeld, of men gelooft of niet gelooft in het bestaan van de Goddelijke Schepper is niet van belang is voor het feit dat het idee van het bestaan van de Goddelijke Schepper bestaat; en

35. Het bestaan is in wezen een waarnemer en een waargenomen object en daarom wordt benoemd. Zonder de waarnemer en het waargenomene, er kan geen bestaan zijn; en

36. Het bestaan van het universum is afhankelijk van zowel regels als materie. Materie zonder regels kan niet bestaan in de universele werkelijkheid. Daarom kunnen regels zonder materie in de werkelijkheid niet bestaan; en

37. Regels zonder materie kunnen alleen als idee bestaan. Daarom kunnen we zeggen dat het Reglement gelijkwaardig is aan aan Unique Collective Awareness (UCA) zonder formulering; en

38. Materie is gelijkwaardig aan het idee van vorm in dimensie. Daarom kunnen we zeggen dat materie gelijkwaardig is aan Unique Collective Awareness (UCA) binnen de formulering; en

39. Het enige voorbeeld van dimensie die in het Universum wordt gecreëerd, is een droom; en

40. Het enige voorbeeld van een systeem waarbij regels in theorie bestaan en vervolgens regels en materie bestaan in de werkelijkheid is een droom; en

41. Daarom is het Bestaan gelijk aan de droom van Unique Collective Awareness (UCA) in vorm (Materie) volgens sommige regels (“DIA”). Vandaar dat we het universum “UCADIA” kunnen noemen; en

42. Daarom is de Goddelijke Schepper gelijk aan het idee van uniek collectief bewustzijn en UCADIA. Zoals we zojuist hebben bewezen, is het bestaan zelf afhankelijk van het bestaan van de Goddelijke Schepper; en

43. Daarom weerleggen wij elke kerkelijke (religieuze) bewering dat het bestaan van het Goddelijke afhankelijk is van geloof en geloof alleen. Wij verwerpen de valse en ingewikkelde argumenten van de wetenschap die bestrijden dat het Goddelijke niet bestaat, ter ondersteuning van de behoeften van hun religieuze beschermheren; en

44. In plaats daarvan vertrouwen we op de wijsheid van uniek collectief bewustzijn en het bewijs dat elk levend wezen het bewijs is van het bestaan van het Goddelijke, elke man en vrouw en kind het bewijs zijn van het bestaan van het Goddelijke en zullen vals geloof of angst niet langer ons collectieve lot bepalen.

45. Dus als we het hebben over de Goddelijke Schepper bedoelen we de totale verzameling van betekenissen en definitie van alle objecten, materie, regels, het leven, geest, universum ook bekend als de Absolute, het AL, het IS, het Unieke Collectieve Bewustzijn, UCADIA en andere historische namen wanneer die worden gebruikt om de grootste van alle mogelijkheden te omschrijven; en

46. Omdat het Goddelijke het geheel van alle verzamelingen betekent, is er niets groters. Daarom is al het andere minder, inclusief maar niet alleen beperkt tot het idee van “Wet”; en   

47. Een wet is een regel, afgeleid van goddelijke instructie, wetenschappelijke ontdekking, een overeenkomst, gewoonte of praktijken in de loop van de tijd die bepaalde acties opleggen of verbieden; en

48. Een canon betekent “regel, balk, norm, stelregel, maat of norm”. Daarom, wanneer het canonieke recht in overeenstemming is met de Goddelijke Wet, kan het worden beschouwd als de hoogste standaard wet en de “Rule of Law” en

49. De hoogste wet van alle wetten is dus de goddelijke wet, daaronder de natuurwet, daaronder de cognitieve wet, tenslotte als laagste het positief recht; en

50. De Goddelijke Wet is de wet die het Goddelijke definieert en duidelijk de geest en het verstand laat zien, het doel en instructie van het Goddelijke, met inbegrip van de werking en uitvoering van de wil van het Goddelijke door zijn bestaan. Daarom kan gezegd worden dat alle geldige wetten zijn afgeleid van de Goddelijke Wet; en

51. De hoogste en meest aanvaarde Gouden Regel van de Goddelijke Wet is dat “allen gelijk zijn onder de wet en onderworpen aan de wet”. Elke wet die probeert dit feit op te heffen, is ab initio nietig en is geen geldige wet; en

52. Natuurwet is de wet die de werking van de wil van het Goddelijke door zijn bestaan definieert in de vorm van materie en fysieke regels.
Natuurwetten bepalen de werking en het bestaan van het fysieke universum, van alle geldige Positieve Wetten moet kunnen worden gezegd dat ze zijn afgeleid van de Natuurwet; en

53. Cognitieve wet is het geheel van wetten die de speciale eigenschappen definiëren die door een bepaalde hogere levensorde zoals verstand, ideeën, kennis, herkenning en zelfbewustzijn gecreëerd door de gelijktijdige toepassing van zowel de Goddelijke Wet als de Natuurwet; en

54. Positief recht bestaat uit de wetten die door mannen en vrouwen worden uitgevaardigd door het juiste gezag zijnde het bestuur van een samenleving. Positief recht verwijst uiteindelijk naar fysieke objecten en levende wezens; van alle geldige wetten van positief recht moet kunnen worden gezegd dat deze zijn afgeleid van natuurwetten en cognitieve wetten; en

55. Een positieve wet kan een cognitieve wet of natuurwet niet intrekken, opschorten, toe-eigenen of wijzigen. Hetzelfde is niet mogelijk voor een cognitieve wet of natuurwet ten aanzien van een Goddelijke Wet.

56. Daarom is het niet door de wil van mensen om te beslissen wanneer God spreekt. Het is niet aan het gezag van de kerk die de Heer onderwerpt, maar de kerk die zich aan God onderwerpt; en

57. Hoe groot het geclaimde gezag van een persoon ook is, het kan niet groter zijn dan de Goddelijke Schepper; en

58. Het maakt niet uit hoe oud een schrift of geloof is, het kan niet ouder zijn dan de Schepper van de Universum; en

59. Hoe standvastig een geloofsleer ook is, zij kan niet standhouden indien zij tegen de wetten van het Goddelijke is; en

60. Alle woorden die ooit zijn geschreven en gesproken ter verdediging van doctrine en wet kunnen niet standhouden als ze tegen deze waarheden ingaan; en

61. Inderdaad, het fundament van de beschaafde rechtsstaat, inclusief alle Westerse -Romeinse wetten, begint met de erkenning dat de hoogste wet komt van de Goddelijke Schepper van alle dingen in het Universum uitgedrukt door de wetten van het Universum en vervolgens door de rede en geest van de mens om positieve wetten te maken; en

62. De betekenis en essentie van het begrip “ambt” is ontleend aan de kerkelijke en ceremoniële plicht (officium) en dienst wanneer in het bezit van een afgebakende ruimte zoals kapel, tempel, altaar of heiligdom; en

63. Erkenning van het feit dat de legitimiteit van het ambt bestaat uit de erkenning van de suprematie van de Goddelijke Wet over de Positieve Wet, is de inzegening (aanstelling) van mensen in het ambt normaal gesproken gebaseerd op een heilige en kerkelijke eed aan een hogere geestelijke macht; en

64. Daarom zijn alle geldige officiële standpunten van alle legitieme regeringen van alle samenlevingen op de planeet Aarde afhankelijk van de erkenning en bevestiging dat de hoogste wet voortkomt uit de Goddelijke Schepper van alle dingen in het Universum; en

65. De betekenis en het doel van het woord “autoriteit” is afgeleid van de creatie van instrumenten en rechtsuitspraken (auctor) in overeenstemming met het kerkelijk ritueel, ceremonie of eigendom (ritus); en

66. Daarom zijn alle wettige bevoegdheden van alle ambtenaren van alle geldige regeringen van alle samenlevingen op de planeet Aarde afhankelijk van de erkenning en bevestiging dat alle autoriteit uiteindelijk is afgeleid van de hoogste autoriteit zijnde de Goddelijke Schepper van alle dingen in het Universum; en

67. Zelfs het financiële stelsel van de huidige wereld is gebaseerd op het bestaan van de schatkist van Eén Hemel en het voortbestaan van aflaten zoals gecreëerd door de Romeinse cultus, ook bekend als het Venetiaans- Magyar gecontroleerde Vaticaan aan het einde van de 13e eeuw; en

68. Het bestaan van alle samenlevingen en het idee van de rechtsstaat op aarde is dus afhankelijk van het idee van het bestaan van de Goddelijke Schepper ook wel bekend als het Unieke Collectieve Bewustzijn (UCA); en

69. Aangezien het gezag en de legitimiteit van een ambt is afgeleid van het kerkelijk gezag, is het gehoorzamen van de rechtsstaat niet alleen een plicht, maar ook noodzakelijk voor de wettige werking van elke handeling.
Dit komt omdat er geen geestkracht kan stromen door de natuurwet en de positieve wet van deze wereld als de heilige regels die een dergelijke wet vestigen, moedwillig worden overtreden; en

70. Dit is de reden waarom de oorspronkelijke wetten van vertrouwen tussen de begunstigde en de trustee – bekend als Fiduciaire wetten – een dergelijke zorgvuldigheid vereisen. Het is ook de reden waarom de wetten tussen de trustee en begunstigde oorspronkelijk bekend als de Wetten van Billijkheid (Equity Law) even streng zijn; en

71. Terwijl het contract- en bestuursrecht de afgelopen tweehonderd jaar bewust de zekerheid van verplichtingen van executeurs en trustees die in het ambt zijn benoemd, heeft aangetast, blijft een onveranderlijke waarheid dat het bekleden van het ambt zowel de hoogste eer als de plicht van dienstbaarheid blijft; en

72. Wanneer een mens zich aan het Ambt probeert vast te klampen en daarnaast zijn verplichtingen en plichten nalaat, zal deze zichzelf automatisch excommuniceren van enig geestelijk gezag, als gevolg waarvan dergelijke handelingen slechts afdwingbaar zijn door onwetendheid, geweld of angst; en

73. Wanneer iemand zich aan het Ambt probeert vast te klampen door het gebruik van onwetendheid, geweld en angst, naast het ontkennen van hun afhankelijkheid van legitimiteit van de Goddelijke Schepper en goddelijke wet, dan kan enige handeling of decreet als onwettig worden beschouwd en hun (tirannieke) ambtstermijn alleen gelden voor zolang hun macht standhoudt; en

74. In sommige gevallen duurt een tiranniek systeem slechts enkele jaren. Volgens andere voorbeelden, kan een systeem van tirannie honderden jaren overleven voordat ze uiteindelijk wordt uitgeroeid. De drie Perioden van de Cultus van het Mithraïsme, de Cultus van de Menes van Tarsus en de landpiratenfamilies van de Khazarenclans zijn drie voorbeelden van dergelijke systemen en groepen; en

75. Mithraïsme is een oude cultus en theologie, ontstaan in de 6e eeuw v. Chr. onder het bewind van Darius van Perzië door de opzettelijke corruptie van het Zoroastrisme en het Meneshisme en Satanisme van de verbannen Yahudi (Israëlieten). Het is de eerste sekte in de geschiedenis die die uit twee verbonden sekten bestaat: een (interne) geheime sekte en een (externe) algemene sekte. Het is ook de eerste Cultus die volledig vernieuwd (opgefrist, aangepast) is in drie afzonderlijke incarnaties (tijdperken); en

76. Het eerste tijdperk en variant van het Mithraïsme is het “orthodoxe Mithraïsme” van de 6e eeuw v. Chr. tot de 1e eeuw CE. Het tweede tijdperk en variant is het “Apocalyptisch Mithraïsme” dat opkwam in in de 1e eeuw v. Chr. en uitdoofde tegen de 4e eeuw v. Chr. Het derde tijdperk en variant is het Hervormde Mithraïsme dat opkwam in de 11e eeuw n.C. en nog steeds bestaat in de vorm van de Romeinse Cultus van het Romanisme, ook bekend als Vaticanisme; en

77. In de eerste variant van het Mithraïsme, het orthodoxe Mithraïsme, wordt Mithra geboren uit het zaad van Adona Elohim (Elohim) de Zonnegod en “Heer God” en Ashtarot (Ashtart) de “Maagdelijke Koningin de “Maagdelijke Koningin van de Hemel” die de hoeksteen (Rots) is van de voorheen verwoeste tempel van Jeruzalem. Mithra leefde toen zijn eerste jaren in een grot in de rots, nu ook ook bekend als de bron der zielen; en

78. Aangezien het rechtssysteem van de Yahudi (Israëlieten) zijn wortels heeft in de neolithische mondelinge “Wet van Holly” of Cuilliaéan wet uit 1070 BCE, werd het gebruik van schrift beschouwd als een gruwel voor Jah(weh), ook bekend als G-d. Daarom werd de creatie van de Mithraïsche wet door Jahudi priesters in Babylon beschouwd als een grote ketterij tegen God. Echter, in de 4e eeuw v. Chr. van de Yahudi diaspora werden Grieks en Aramees in het Noorden, Latijn in het Westen en Perzisch in het Zuiden en Oosten gehanteerd; en

79. Mithra werd afwisselend het “Lam van God”, de “eniggeboren Zoon van God”, de “Verlosser” genoemd. (Christus), de “goede herder” en de “weg, de waarheid en het licht”. Hij zou zijn geboren op de winterzonnewende rond 25 december en gestorven als een bloedoffer om “de wereld van de zonde” op de Lente Equinox rond 23 maart; en

80. Samen met zijn vader en moeder vormde Mithra een heilige en ondeelbare Drie-eenheid met Mithra als symbool voor rechtvaardigheid, waarheid en loyaliteit. Daarom is Mithra de god van de eed en loyaliteit aan plicht. Dus wanneer iemand gedoopt of bekeerd werd tot het Mithraïsme, beloofden ze hun absolute, onsterfelijke, onvoorwaardelijke loyaliteit aan Mithra en zijn vertegenwoordigers de Koning en Hogepriester; en

81. Als een sekte van het Meneshisme en Satanisme, nam het Mithraïsme veel van hun hoofdthema’s over, vooral de fundamentele en essentiële praktijk van bloedoffers, verzoening, voortdurende rituele offers en kannibalisme, in directe tegenspraak met het Zoroastrisme en Jahudisme.
Als een geheime en als een publieke sekte had elk van de belangrijkste sacramenten van het Mithraïsme twee vormen: het superieure (occult) en gewone (openbaar); en

82. Voor het heilige orthodoxe Mithraïsche sacrament van het doopsel trok een in te wijden persoon een wit gewaad aan, zette een doornenkroon op en liep in een processie naar de tempel, waar hij werd uitgekleed, in een kuil geplaatst waarboven dieren zoals jonge kalveren en lammeren werden geslacht op een geperforeerd platform boven hem, waar het bloed doorheen stroomde, om zo “wedergeboren” te worden met hun “zonden weggewassen door het bloed van het lam”. Voor het heilige orthodoxe Occulte Mithraïsche ritueel van het doopsel, werd de in te wijden persoon gewoonlijk in een stenen sarcofaag gelegd en in plaats van een lam, werd een mensenkind ritueel geslacht op het altaar boven hen; en

83. Voor het heilige orthodoxe gewone openbare Mithras sacrament van de Eucharistie werd door het consumeren van ongezuurd brood en wijn in het gesimuleerde kannibalisme van het lichaam en bloed van Mithra gezorgd voor hun redding. Zo zijn de heiligste woorden van de Eucharistie van Mithra getuigenis: “Zij die niet van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, zodat zij één zal worden met mij en ik met hen, die zullen de verlossing niet kennen.” Voor de heilige orthodoxe Occulte Mithras ritueel van de Eucharistie, werd het eigenlijke bloed van een gedood kind gedronken en hun geroosterd vlees gegeten, meestal alleen door de hogepriesters en de hogere elite van Mithras-leden; en

84. De eerste en meest heilige tempel voor het orthodoxe Mithraïsme was de Grote Tempel van Darius van Perzië dat werd voltooid in 526 BCE op de plaats die bekend staat als “Tempelberg” over de Eerste Steen en beweerde geboorteplaats van Mithra. De priesters van Mithra werden P’tah genoemd wat Vader, Petrus en Rots betekent; en

85. De heiligste beschrijvingen van het Mithraïsme waren een opzettelijke verbastering van de 1e vijf boeken van Achnaton, ook bekend als Mozes, alsmede de geschriften van het zoroastrisme en de profeten van de Yahudi. Deze geschriften stonden bekend als de Mass(a) of Mis(saal) en Mithras Priesters (Founding Fathers) Nehemia en Ezra brachten deze naar de Tempel van Mithra in 455 BCE om de eerste en meest heilige ceremonie van het mithraïsme op te voeren, beter bekend als “mis”; en

86. Na de verwoesting van de Tempel van Mithra door de Nazarener rebellen in 70 CE, werd de Apocalyptische versie van het Mithraïsme gevormd in Yavneh door Johannes de zoon van Zachariah, waarbij een aantal fundamentele hervormingen werden doorgevoerd, namelijk dat de dood van Mithra werd verplaatst naar 14 maart 272 BCE en benoemd als licht van de wereld (Lucifer), zijn vader was nu Yavneh (Zon), zijn moeder was Mari (Venus), de 12 discipelen werden geïntroduceerd, de hemelvaart vanaf de Tempelberg en de terugkomst aan het einde der Dagen om te oordelen over levenden en doden; en

87. Vanaf 70 n.Chr. verspreidde het apocalyptische mithraïsme zich snel door het gehele Romeinse Rijk, vooral onder de gelederen van de Romeinse Legioenen, waar velen al volgelingen waren van de oorspronkelijke orthodoxe Mithras. Geen enkele stad onderging echter zo’n transformatie als Rome, waar men zich met duizenden tegelijk bekeerde tot de geheime innerlijke cultus en waar talrijke nieuwe tempels gewijd aan de openbare aanbidding van Mithra de Verlosser werden gebouwd; en

88. Apocalyptische Mithraisme werd grotendeels weggevaagd met de komst van het keizerlijke christendom door Constantijn de Grote en het verbieden van mensenoffers. Het hervormde apocalyptische mithraïsme keerde echter terug aan de macht in de 11e eeuw onder de heidense satanische paus Gregorius VII die ten onrechte beweerde te heersen over de Katholieke Kerk die driehonderd jaar eerder door de Franken was gevormd en vervolgens door de Duitse Saksen werd ingehaald. Zonder de financiële steun van de Magyaarse heidense Venetiaanse Staat, zou de Romeinse Cultus en de hele verdere geschiedenis niet hebben bestaan; en

89. Het tweede voorbeeld van een cultus en tirannie die tot nu toe niet ter verantwoording werd geroepen, is de opkomst en overleving van de priesters van de Menes van Tarsus, ook wel bekend als de Menasheh, de Menesheh, de Samaritanen en de Sarmaten; en

90. De priesters van Tarsus claimden hun erfgoed rechtstreeks uit de stad van UR en hun aanbidding van het Pentagram bleef getuigen van dit symbool als het oudste associatie met de godin van UR en later Maru (Am-Maru) ook bekend als Inanna, Ishtar, Isis, Astarte, Cybele, Venus, Athena en vandaag als Vrouwe Vrijheid en Vrouwe Justitia; en

91. Tegen de 4e eeuw waren de priesters van Tarsus in opkomst en in tegenstelling tot de de schepping van het keizerlijke christendom werd geprobeerd een zuivere religie van magie te construeren, met behulp van een zuivere taal van magie later bekend als het Hebreeuws; en

92. Het was de Menes Satanische priester Baba Rabban met de geleerde Merqah, de eerste auteur en stichter van de Mishna in 333 in directe tegenstelling tot de stichting van het keizerlijke christendom door Keizer Constantijn in 325; en

93. Het was Baba Rabban die de Sarmatische staat stichtte die hij Israël noemde als een magisch woord van Isis, Ra en El, 333 jaar na de dood van Johannes de Doper; en

94. Het was Baba Rabban die de wetten van de Zadokieten, de Nazareners en het Mithraïsme overtrad door het voorschrijven van het keppeltje, een wollen hoofdbedekking van Cybele gedragen door de Sarmaten voor alle gelovigen en door van de volgelingen te eisen dagelijks in gebed te buigen naar de berg Gerezim in plaats van Jeruzalem; en

95. Zo werd onder Baba Rabban geheel Palestina de staat Israël en werd het verdeeld in twaalf (12) administratieve districten die worden bestuurd door de Hogepriester van een priesterlijke familie van de Menes-Heh als administratief adviseur zijnde: (1) Asher onder R. Ashi b. Abin; (2) Benjamin onder R. Benjamin b. Jephet; (3) Dan onder R. Daniel b. Kattina; (4) Efraïm onder R. Efraïm b. Papa; (5) Gad onder R. Gaddal b. Menashia; (6) Issachar onder R. Isaac b. Samuel; (7) Juda onder R. Juda b. Menasiah; (8) Levi onder R. Levi b. Hama; (9) Manesseh onder R. Menashiah b. Tahalifa; (10) Naftali onder R. Nappaha; (11) Simeon onder R. Simeon b. Laks; (12) Zebulun onder R. Zebida; (13) Ruben onder R. Papa ook bekend als Baba Rabban; en

96. In de 6e eeuw werd het koninkrijk Israël definitief vernietigd onder het bewind van de christelijke keizer Justinianus, en werd het aanhanger zijn van het Menachisme tot een halsmisdaad verheven. Maar door de grote plagen en de ineenstorting van de openbare orde, overleefden de Menes-stammen en zochten de meesten hun toevlucht bij hun voormalige dienaren en milities, de landpiraten bekend als de “Khazaren” van Zuid Mongolië tot de Russische vlakten; en

97. De Menes reorganiseren zich als de “Witte Khazaren”, later de “Witte Russen” die tot goden worden en de stammen van de Khazar (Zwarte Khazar) verenigen zich in één rijk tot de ineenstorting bij de dood van Khagan Menasseh II aan het begin van de 10e eeuw. Het Khazariaanse Rijk desintegreerde door Burgeroorlogen met als gevolg splitsingen tussen de Witte Khazaren en Zwarte Khazaren; en

98. Aaron (Rurik), oudste zoon van Khagan Menasseh II, de 1e grootvorst van de Rusar (Russen) ontsnapte van Odessa via de Wolga naar een nieuwe hoofdstad genaamd Ninevah (Nizhnii Novgorod) en de uiteindelijke vorming van het Sarmatische Rijk, vanaf de 18e eeuw het Russische Rijk genoemd; en

99. Joseph (Aaron) de 1e grootvorst van de Magyar die een nieuw thuisland wilde vestigen genaamd Etelküzü (Etel vergelijkbaar met het Griekse Enetoi prijzenswaardig/uitverkoren” en küzü “land”) –het Gekozen land tussen de Karpaten en de rivier de Dnjepr, uiteindelijk teruggedreven om hun hoofdstad Enetoi te vormen in de moerassen van de rivier de Po genaamd “Venetië”; en

100. Yariel (Nasi)-Bayan de 1e Grootvorst van de Bulgar en Avar en aartsvijand van de Magyar bereikte zijn hoogtepunt onder Simeon I van Bulgarije tot 927 toen de Avar grotendeels massaal overliep naar de Islam onder het Abbasidische Rijk en de Bulgaren geleidelijk in macht werden teruggebracht; en

101. Obadja (Öge) de 1e Khan van de Oejigoer van Mongolië en China, later bekend als de Mongolen en de “Gouden Horde” was de vierde hoofdlijn van het voormalige Khazariaanse rijk en stammen; en

102. Tegen de 15e eeuw, hadden de afstammelingen van Aaron (Rurik) onder Ivan III Vasilevich (1440-1505) de Roes herenigd als het Rijk van Samaria met zijn hoofdstad Moskou; en

103. Tegen het begin van de 20e eeuw werd de Rus-stam van de Khazaren misleid door hun Magyar-neven en werden de laatste van de echte Khagans en “White Khazars” in de vorm van de Romanov koninklijke familie volledig uitgeroeid; en

104. In 1055 was het Pietro Leoni, ook bekend als Leo de Benedicto, de zoon van koning Pietro II Urseolo van Hongarije en directe afstammeling van Jozef (Aaron) de 1e Grootvorst van de Magyaren en de machtige Pierleoni familie die het ambt van Doge van Venetië beheerste tot 1026, de krachten bundelde met de heidense priester Hildebrand (Gregorius VII) om persoonlijk met een massaal leger van Borgia huurlingen uit Spanje de Romeinse Cultus van de Saksische keizers te creëren; en

105. Op 27 september 1540 werd de bul Regimini militantis ecclesiae uitgevaardigd door Alessandro Farnese als Paus Paulus III (1534-1549) als rechtstreekse afstammeling van Jozef (Aäron) de 1e Grootvorst van de Magyaren en de machtige Pierleoni familie om de dominantie van Venetië over zijn uitvinding van de Romeinse Cultus door de oprichting van de militaire Jezuïetenorde te herstellen, gesteund door andere Raadsfamilies waaronder de Orsini, Conti, Corraro, Aldobrandini, Borghese en Caetani; en;

106. In de 14e eeuw, formeerden afstammelingen van Yariel (Nasi)-Bayan de 1e grootvorst van de Bulgar en Avar het Ottomaanse Rijk onder keizer Osman I (1258-1326) onder de islam; en

107. Aan het begin van de 17e eeuw, gaf Ibrahim I, afstammeling van Keizer Osman I en Yariel Bayan de 1e Grootvorst van de Bulgar en Avar de occulte geleerde Nethaniel (Nathan) van Gaza en zijn scriptorium de opdracht om een zuivere versie van de originele Ba’al te herstellen, zijnde de religie van hun voorouders van vele eeuwen eerder; en

108. De religie gecreëerd door Nethaniel (Nathan) van Gaza voor Ibrahim I wordt op verschillende manieren Sabbateanisme en Asjkenazisme (wat “de verlichte ridders” of “de illuminati” betekent) genoemd waarbij Ibrahim I zichzelf de “messias” verklaart. Troepen van Grootvizier Kara Mustafa Pasha van Mehmed IV zetten Ibrahim I af om hem vervolgens in 1666 trouw te laten zweren aan de islam als poging om het te stoppen; en

109. Ondanks alle pogingen om het Asjkenazisme (sabbateanisme) onder de Bulgaren, Avar, Magyar en Rusar te onderdrukken, bekeren zich enorme aantallen Khazariaanse afstammelingen tot deze nieuwe extreem apocalyptische messiaanse cultus; en

110. Tegen de 20e eeuw slaagden de Magyaren van Venetië (nu toegewijde volgelingen van het sabbateanisme) in het uitroeien van de leidende koninklijke afstammelingen van de Bulgar en Avar families en historische Menesheh volgelingen waarna grotendeels alleen extremistische Asjkenazische volgelingen van de Ottomaanse (quasi- Islamitische) religie overblijven; en

111. In de 1e helft van de 20e eeuw, hebben de Magyar van Venetië als toegewijde volgelingen van het sabbateanisme besloten om de oud doctrines van de Menesheh te vernietigen en het einde van de wereld te verzinnen door een grote verdrukking, het vernietigen van rivalen, de identiteitsfraude van miljoenen, de creatie van een Nieuwe Wereldorde en het maken van aanspraak op een vaderland, waar geen van hun voorouders ooit heeft geleefd; en

112. Tegen de 13e eeuw vormden de afstammelingen van Obadja (Öge) de Grote Yuan-dynastie van China onder de 1e Khan van de Oeigoer van Mongolië Koeblai Khan (1260-1294); en

113. Tegen de 20e eeuw herstelden de afstammelingen van Obadja (Öge) de oude macht fungerend als de hoofdfamilies van de Communistische Partij, waarbij de Magyar hoopten deze families te elimineren door een wereldwijde oorlog binnen de eerste vijftig jaar van de 21e eeuw te beginnen waardoor alleen de Magyar de als resterende lijn van de Khazaren zou overblijven; en

114. Dit is de verwrongen en gekwelde waarheid van de wereld, verborgen voor het zicht, verborgen voor de geschiedenis en bekend bij slechts enkelen; en

115. Dit is de openbaring van hoe we zijn misleid en hoe degenen die loyaal hun krankzinnige leiders hebben gediend ook zijn bedrogen; en

116. Dat degenen die aanspraak maken op het oude religieuze recht om te regeren, geen geldige claim hebben, gebaseerd op hun argumenten over fabuleuze ficties gemakkelijk bloot te leggen; en

117. Dat degenen die oude bloedrechten claimen niets meer zijn dan bedriegers, met de Khazaren afkomstig als landpiraten van de steppen van Mongolië en de Caucasus en nergens in de buurt van de Levant, noch Egypte, noch Europa; en

118. Dat degenen die macht claimen via magie en Goddelijk recht dezelfde zijn die hun eigen rechten hebben vernietigd in een verbond in de 2e Wereldoorlog, waardoor een einde komt aan elke claim van continu geloof of religie; en

119. Ze zijn zonder geloofwaardigheid, zonder herkomst, zonder geschiedenis, zonder gezag en toch ze blijven bestaan; en

120. Ze volharden in de leugen dat ze een goddelijk recht hebben om te regeren, en allen die geen lid zijn van hun familie zijn niets meer dan vee; en

121. Ze volharden in de leugen dat ze de rechtsstaat volgen, nadat ze hun eigen rechtsstaat vernietigden door een verbond tachtig jaar geleden en hebben eeuwenlang hun eigen wetten niet gevolgd; en

122. Ze volharden in de leugen dat er geen slavernij is, maar via het banksysteem gaan ze door om het eigendom van ons lichaam, geest en ziel op te eisen door middel van occulte rituelen rond geboorteakten, trusts en verbintenissen; en

123. Ze zijn krankzinnig, verstoken van competentie, niet in staat om hun eigen geschiedenis te zien en toch zouden ze liever de wereld vernietigen dan een centimeter opgeven; en

124. Ondanks een dergelijke geestesziekte en oneervolheid, heeft de Goddelijke kennisgeving vereist dat zij een eerlijke waarschuwing ontvangen van hun naderende ondergang door toedoen van het grootste Goddelijke wonder in de beschaafde geschiedenis; en

125. Ze zijn eeuwenlang gewaarschuwd in profetieën en verhalen, maar hebben al deze waarschuwingen genegeerd; en

126. Ze zijn twee jaar geleden (2009) officieel gewaarschuwd door een kennisgeving over het bestaan van het heilige Verbond Pactum de Singulars Caelum, maar toch zijn ze stil gebleven; en

127. Bovendien, hun ambtenaren werden een jaar geleden (2010) gewaarschuwd voor hun oneervol handelen en nog steeds negeren ze Goddelijke kennisgeving; en

128. Geen enkele groep in de geschiedenis is herhaaldelijk gewaarschuwd om hun eer met het Goddelijke te herstellen; en

129. Geen enkele groep in de geschiedenis is herhaaldelijk gewaarschuwd om boete te doen voor hun daden en rentmeesterschap van de wereld op de juiste wijze uit te voeren; en

130. Nooit in de geschiedenis heeft een elite zoveel mogelijkheden gekregen om correcties aan te brengen en vergeven te worden voor wat zij hebben gedaan; en

131. Dit is nu de derde en laatste kennisgeving vóór de Dag van het Goddelijk Oordeel tegen hun oneer, hun kwaad en incompetentie doch zij blijven koppig en resoluut tot het einde; en

132. Zo dragen de hele Hemel en degenen die deze honderdvierenveertig waarheden lezen getuigen, zo zal het zijn dat degenen die deze wereld duizend jaar lang hebben geregeerd, met leugens, op angst en kwaadaardigheid uit hun paleizen zullen worden gesleurd; en

133. Vanaf de Dag van het Goddelijk Oordeel zal er een geween en tandenknarsen zijn zoals nog nooit eerder is gezien, bij het ontketenen van het grootste leger van geestelijke kracht, zijnde engelen en demonen verenigd tegen deze bedrieglijke families en valse elite; en

134. Totdat iedereen die openlijk de wil van hemel en aarde heeft getrotseerd, ter verantwoording is geroepen, zullen de krachten die op deze dag worden ontketend niet rusten; en

135. De plannen van de elite voor wereldwijde vernietiging zullen mislukken. Hun plannen om aan de macht te blijven zullen mislukken. De smeekbeden om barmhartigheid zullen na alles wat zij gedaan hebben, tevergeefs zijn; en

136. Zij zullen in overeenstemming met hun ongerechtigheid en oneer gebonden zijn aan alle aard van geestelijke kracht. Hun instemming om hun ziel uit hun lichaam te laten nemen, zal worden vervuld; en

137. Zo zal hun ziel worden genomen wanneer zij slapen, wanneer zij eten, wanneer zij wandelen; en

138. Zo zal hun ziel worden genomen wanneer zij baden, wanneer zij rijden of vliegen of wanneer zij naar buiten gaan; en

139. Er zal dus geen bunker zijn die diep genoeg is om zich in te verbergen, geen berggrot hoog genoeg, geen plaats veilig genoeg; en

140. Evenmin zal het voortdurende bloedvergieten het onvermijdelijke voorkomen; en

141. De jachthonden van hemel en hel zullen ieder van hen opjagen, hun zielen redden en zich van hun vlees ontdoen; en

142. Zij zullen elk moment van elke dag opgejaagd worden totdat hun soort niet meer bestaat; en

143. Een belofte zal dan vervuld worden wanneer de bozen en goddelozen van deze aarde zijn weggevaagd en de rechtsstaat zal zijn hersteld; en

144. Zoals het geschreven is, zo zal het zijn.


http://one-heaven.org, http://one-evil.org, http://globe-union-court.org, http://www.ucadia.com


WETMATIGHEIDSVOLGORDE

  • UNIVERSELE (GODDELIJKE) WET 
  •    Uniek Collectief Bewustzijn,”Allen zijn gelijk aan de  wet en onderworpen aan de wet”

    NATUURWETTEN                   
  • Werking en Bestaan van het fysieke Universum naar gewoonte en praktijk

  • COGNITIEVE WETTEN   
  • Speciale eigenschappen gedefinieerd aan een Hogere levensorde

  • POSITIEF RECHT  
  • Bestuurs- en Handelsrecht

Zoals het geschreven is, zo zal het zijn. Onderliggende wetten of rechtsvormen kunnen nooit bovenliggende wetten intrekken dan wel opheffen. Als een overheid naar positief recht bepaalt dat er bijvoorbeeld wegens gezondheidsredenen door ambtenaren onderscheidend mag worden gehandeld zonder daarbij cognitieve wetten en natuurwetten te schenden, dan bepaalt de Hoogste Wetmatigheid de ongeldigheid ervan.
Ook als 99% van de bevolking dit zou willen. “Allen zijn gelijk aan de wet en zijn onderworpen aan de wet”.

Uitvoerende ambtenaren zijn daardoor oneervol en nalatig omdat ze hun verplichtingen negeren.

Alle handelingen zijn daardoor onwettig en de ambtenaar strafrechtelijk
vervolgbaar.

Terug naar pagina Diverse Berichten